Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin tổng hợp
Nghề giáo, sự lựa chọn từ một tấm lòng (19/11/2020)

Tôi đã từng nghe một câu nói khá nổi tiếng trong giới trẻ khi sắp trở thành sinh viên: “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”.

Vai trò của người thầy trong xã hội hiện đại (17/11/2020)

Nước ta vốn có truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu của dân tộc. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, truyền thống đó vẫn được bảo tồn và phát triển, người thầy vẫn luôn được Nhân dân yêu mến và ca ngợi.

Kinh nghiệm trong giảng dạy phần triết học Mác – Lênin ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu (07/11/2020)

Triết học là môn học khá trừu tượng vì mang tính khái quát cao nên giảng dạy Triết học để cho hấp dẫn là vấn đề không phải dễ.

Làm rõ ý nghĩa Học thuyết Giá trị thặng dư trong bài: Những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở phần I.1 (06/11/2020)

Mỗi sản xuất phương thức có một cơ sở kinh tế pháp luật phản ánh mối quan hệ kinh tế bản chất của sản xuất phương thức đó. Theo C. Mác, quy luật cân bằng giá trị là quy luật kinh tế tuyệt đối của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

Phụ nữ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu góp phần giữ vững danh hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã phong tặng cho Phụ nữ Việt Nam (20/10/2020)

Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước có nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên cùng với nam giới Phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động chính xây dựng quê hương bảo vệ đất nước.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học trong văn kiện Đại hội XII của Đảng (07/10/2020)

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đại hội XII đã xác định những chủ trương, định hướng quan trọng của đất nước nhằm đưa đất nước phát triển vững chắc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

Suy nghĩ về quan điểm “độc lập – tự chủ” trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế (09/09/2020)

Công cuộc đổi mới đất nước đã giành được những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt, khẳng định bước phát triển vượt bậc của đất nước.

Giáo dục niềm tin cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học qua những bài giảng của môn chủ nghĩa xã hội khoa học (08/09/2020)

Qua hơn ba mươi năm đổi mới đất nước, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực như: nền kinh tế thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng,

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thảo luận phần IV: “Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội” trong chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (29/08/2020)

Thảo luận là hình thức tổ chức cho người học trao đổi, tranh luận các vấn đề học tập, để tự rút ra được các kết luận theo yêu cầu bài học.

Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước (28/08/2020)

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng. Người từng nói: “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654