Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế giảng viên ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Tìm hiểu các hình thức Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước Nhiệm vụ trọng tâm nâng cao nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bạc Liêu Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu Trường Chính trị Châu Văn Đặng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức về vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc Phát triển du lịch Bạc Liêu trong thời gian tới Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” Những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của tỉnh Bạc Liêu Một số kinh nghiệm tổ chức thi vấn đáp phần I.1: “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Một số vấn đề cần lưu ý trong giảng dạy lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin tức - Sự kiện
Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế giảng viên ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu (19/10/2021)

Nghiên cứu thực tế giảng viên ở trường chính trị có thể hiểu là những hoạt động khảo sát, điều tra, nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự, an toàn xã hội,

Tìm hiểu các hình thức Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước (30/09/2021)

Khoản 1 Điều 2 Hiến pháp 2013 khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.

Nhiệm vụ trọng tâm nâng cao nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bạc Liêu (29/09/2021)

Từ năm 2005 đến nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện, triển khai xây dựng và công bố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (gọi tắt là PCI).

Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu Trường Chính trị Châu Văn Đặng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức về vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc (28/09/2021)

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, thời gian qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát triển du lịch Bạc Liêu trong thời gian tới (18/08/2021)

Bạc Liêu là tỉnh duyên hải vùng Đồng bằng sông Cửu Long nằm trên bán đảo Cà Mau, là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch.

Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn (25/05/2021)

Xây dựng môi trường văn hóa là tạo nên những giá trị, chuẩn mực, hành vi ứng xử trong lao động, tổ chức, lãnh đạo, quản lý xã hội tác động đến mọi người, nhằm thiết lập mối quan hệ giữa con người với con người; phát huy sức mạnh nội sinh ở mỗi người hướng tới sự phát triển bền vững của xã hội. 

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (24/05/2021)
Icon Image

Thực hiện Công văn số 312-CV/ĐUK ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của tỉnh Bạc Liêu (21/05/2021)

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Một số kinh nghiệm tổ chức thi vấn đáp phần I.1: “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu (20/05/2021)

Thi kết thúc môn học hoặc phần học là một trong những khâu quan trọng của quá trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính ở các Trường Chính trị tỉnh, thành phố. Kết quả thi là nhằm đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức của học viên, năng lực thu nhận kiến thức qua bài giảng, qua các buổi thảo luận; năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.

Một số vấn đề cần lưu ý trong giảng dạy lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay (20/05/2021)

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654