Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin tổng hợp
Một số giải pháp nâng cao chất lượng thảo luận phần IV: “Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội” trong chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (29/08/2020)

Thảo luận là hình thức tổ chức cho người học trao đổi, tranh luận các vấn đề học tập, để tự rút ra được các kết luận theo yêu cầu bài học.

Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước (28/08/2020)

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng. Người từng nói: “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới.

Một số kinh nghiệm của Khoa Xây dựng Đảng – Trường Chính trị châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2015 - 2020) (19/08/2020)

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng dạy: “Thi đua là yêu nước – yêu nước thì phải thi đua”. Thấm sâu lời dạy của người trong 5 năm qua (2015 – 2020) tập thể giảng viên khoa Xây dựng Đảng đã ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của nhà trường và góp phần thúc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Lòng yêu nước – nét đặc trưng của truyền thống dân tộc Việt Nam (10/08/2020)

Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Lịch sử của dân tộc Việt Nam đã được viết bằng máu và mồ hôi của nhiều thế hệ ông cha đã làm nên biết bao kỳ tích anh hùng, những trang sử vẻ vang đầy khí thế.

Vai trò của Ủy ban nhân dân xã trong hoạt động quản lý hành chính – tư pháp (07/08/2020)

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, chính quyền cấp xã gồm chính quyền xã, phường, thị trấn. Chính quyền địa phương ở xã là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân xã.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về thành phần kinh tế và sự vận dụng của Đảng ta (07/08/2020)

Thứ nhất, quan điểm của Hồ Chí Minh về thành phần kinh tế
Trên cơ sở vận dụng quan điểm của V.I.Lênin và phân tích đúng đắn hoàn cảnh lịch sử đặc thù của Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến

Chi đoàn Trường Chính trị Châu Văn Đặng hành động thiết thực tri ân ngày Thương binh, Liệt sỹ (28/07/2020)

“Ăn quả nhớ người trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” là truyền thống đạo lý nhân ái quý báu có từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa nhằm xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư (17/07/2020)

Đời sống văn hóa là bao gồm tất cả nội dung và cách thức, hình thức hoạt động văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và phát triển của con người trong điều kiện kinh tế - xã hội nhất định.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các tôn giáo (17/07/2020)

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo hay bất cứ nội dung nào khác, trước hết phải thấy mục đích cao cả của cuộc đời Người là toàn tâm, toàn ý vì cuộc đấu tranh giải pháng dân tộc, giải phóng những người cùng khổ, nhằm đấu tranh cho dân tộc và nhân loại ấm no, hạnh phúc, công bằng; một tôn giáo đại đồng trên cơ sở hữu nghị bình đẳng giữa các quốc gia, dân tộc.

Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của Nhân dân (17/07/2020)

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng cách mạng chân chính, lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi hai cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới gặt hái được nhiều thắng lợi.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654