Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin tổng hợp
Phát huy vai trò của người giảng viên lý luận chính trị trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (05/09/2022)

Hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để công kích, chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta như bóp méo học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ trương, đường lối, bôi nhọ lãnh tụ.

Giảng viên trẻ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu học tập phong cách tư duy của Bác (27/06/2022)

Phong cách tư duy của Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng tạo nên tư tưởng của Người.

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với bảo đảm kỷ cương trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (21/06/2022)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vị trí, vai trò của dân chủ. Dân chủ chính là tư tưởng cơ bản xuyên suốt quá trình cách mạng.

Những sự kiện lịch sử thế giới tác động sự chuyển biến từ nhận thức đến tư tưởng Nguyễn Ái Quốc trong quá trình tìm đường cứu nước (17/06/2022)

Những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX các nước tư bản phương Tây chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

Tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu (15/06/2022)

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giảng viên trường chính trị

Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật Trường Chính trị Châu Văn Đặng học tập và phát huy sự đoàn kết và thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh (06/06/2022)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh ý nghĩa, tác dụng to lớn của đoàn kết. Người nhiều lần khẳng định “Đoàn kết là lực lượng mạnh nhất của chúng ta”.

Giải pháp nhằm giải quyết tốt các tình huống trong quản lý hành chính nhà nước ở cấp cơ sở (17/05/2022)

Quản lý hành chính nhà nước là quá trình tổ chức, điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước,

Công khai hoạt động của cơ quan, đơn vị - Giải pháp thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (22/04/2022)

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một hình thức chính trị - nhà nước của xã hội.

Khai thác và sử dụng một số kiến thức kinh điển về lý luận kinh tế chính trị trong Bộ “Tư bản” - Quyển I của C.Mác (13/04/2022)

Bộ “Tư bản” được C.Mác dành phần lớn thời gian trong cuộc đời để nghiên cứu và soạn thảo (khoảng 40 năm).

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Đại hội XIII (10/03/2022)

Giáo dục - đào tạo là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia ở mọi thời đại.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654