Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” Những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của tỉnh Bạc Liêu Một số kinh nghiệm tổ chức thi vấn đáp phần I.1: “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Một số vấn đề cần lưu ý trong giảng dạy lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Châu Văn Đặng Những thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới; nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Kinh nghiệm trong giảng dạy phần học “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin nổi bật
Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn (25/05/2021)

Xây dựng môi trường văn hóa là tạo nên những giá trị, chuẩn mực, hành vi ứng xử trong lao động, tổ chức, lãnh đạo, quản lý xã hội tác động đến mọi người, nhằm thiết lập mối quan hệ giữa con người với con người; phát huy sức mạnh nội sinh ở mỗi người hướng tới sự phát triển bền vững của xã hội. 

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (24/05/2021)
Icon Image

Thực hiện Công văn số 312-CV/ĐUK ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của tỉnh Bạc Liêu (21/05/2021)

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Một số kinh nghiệm tổ chức thi vấn đáp phần I.1: “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu (20/05/2021)

Thi kết thúc môn học hoặc phần học là một trong những khâu quan trọng của quá trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính ở các Trường Chính trị tỉnh, thành phố. Kết quả thi là nhằm đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức của học viên, năng lực thu nhận kiến thức qua bài giảng, qua các buổi thảo luận; năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.

Một số vấn đề cần lưu ý trong giảng dạy lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay (20/05/2021)

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Châu Văn Đặng (19/05/2021)

Sinh hoạt đảng bộ, chi bộ ở cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng nội bộ đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, bảo đảm cho tổ chức đảng và toàn Đảng giữ vững vị trí lãnh đạo cách mạng đi đến thắng lợi vẻ vang.

Những thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới; nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua (18/05/2021)

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bạc Liêu đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia, trong đó, tập trung xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, 100 ấp có đường giao thông liên ấp, 49/49 xã có đường ô tô đến trung tâm.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu (17/05/2021)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng giữ một vị trí đặc biệt quan trọng đối với vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kinh nghiệm trong giảng dạy phần học “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu (13/05/2021)

Giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng; do đó, việc thường xuyên nghiên cứu để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị là yêu cầu cấp thiết của Đảng hiện nay.

Xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng trong giai đoạn hiện nay. (06/05/2021)

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654