Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế giảng viên ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Tìm hiểu các hình thức Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước Nhiệm vụ trọng tâm nâng cao nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bạc Liêu Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu Trường Chính trị Châu Văn Đặng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức về vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc Phát triển du lịch Bạc Liêu trong thời gian tới Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” Những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của tỉnh Bạc Liêu Một số kinh nghiệm tổ chức thi vấn đáp phần I.1: “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Một số vấn đề cần lưu ý trong giảng dạy lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo
Màu chữ Cỡ chữ
Kế Hoạch mở lớp

I. Các lớp năm 2011 chuyển sang 2012.

 1. Các lớp do Trường Chính trị mở:

            - 01 lớp trung cấp LLCT-HC tập trung  (A10),  80 học viên.

            - 01 lớp trung cấp LLCT-HC tại chức khoá 30 ( C30),  80 học viên.

            - 03 lớp Hoàn chỉnh trung cấp LLCT-HC (K15, K16, K17),  229 học viên.

            - 01 lớp BDKT QLNN ngạch chuyên viên khóa 2/2011,  80 học viên.

2. Các lớp phối hợp với Trung ương: 

            - 01 lớp Đại học Hành chính,  90 học viên.

            - 01 lớp Đại học ngành Triết học, 75 học viên

            - 01 lớp Đại học vừa làm vừa học Chính trị học chuyên ngành quản lý xã hội, 105 học viên.

            - 01 lớp Cao cấp lý luận Chínhtrị – Hành chính khóa 13, 112 học viên.

            - 01 lớp Cao cấp lý luận Chínhtrị – Hành chính tập trung khóa 17, 49 học viên.

II. Các lớp khai giảng năm 2012.

1. Các lớp phối hợp với Trung ương:

             - Phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở lớp Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế hoặc Kinh tế chính trị.

            - Phối hợp với Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp Đại học tôn giáo,  80 học viên.

             - 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị – Hành chính.

2. Các lớp do Trường mở năm 2012:

            - 01 lớp Trung cấp LLCT –HC tập trung (A11), 80 học viên.

            - Phối hợp với Hội nông dân tỉnh Bạc Liêu mở 02 lớp:

                        + 01 lớp Trung cấp nghiệp vụ Hội nông dân.

                        + 01 lớp Bồi dưỡng công tác Hội nông dân (10 ngày).

          - 03 lớp Hoàn chỉnh trung cấp LLCT-HC, 240 học viên.

          - 01 lớp Trung cấp LLCT-HC tại chức (C31),  80 học viên.

          - 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính (theo nghị định 18 của Chính phủ).

          - 02 lớp BDKT QLNN ngạch chuyên viên, 160 học viên.

            Nguồn: Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654