Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo
Màu chữ Cỡ chữ
Kế Hoạch mở lớp

I. Các lớp năm 2011 chuyển sang 2012.

 1. Các lớp do Trường Chính trị mở:

            - 01 lớp trung cấp LLCT-HC tập trung  (A10),  80 học viên.

            - 01 lớp trung cấp LLCT-HC tại chức khoá 30 ( C30),  80 học viên.

            - 03 lớp Hoàn chỉnh trung cấp LLCT-HC (K15, K16, K17),  229 học viên.

            - 01 lớp BDKT QLNN ngạch chuyên viên khóa 2/2011,  80 học viên.

2. Các lớp phối hợp với Trung ương: 

            - 01 lớp Đại học Hành chính,  90 học viên.

            - 01 lớp Đại học ngành Triết học, 75 học viên

            - 01 lớp Đại học vừa làm vừa học Chính trị học chuyên ngành quản lý xã hội, 105 học viên.

            - 01 lớp Cao cấp lý luận Chínhtrị – Hành chính khóa 13, 112 học viên.

            - 01 lớp Cao cấp lý luận Chínhtrị – Hành chính tập trung khóa 17, 49 học viên.

II. Các lớp khai giảng năm 2012.

1. Các lớp phối hợp với Trung ương:

             - Phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở lớp Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế hoặc Kinh tế chính trị.

            - Phối hợp với Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp Đại học tôn giáo,  80 học viên.

             - 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị – Hành chính.

2. Các lớp do Trường mở năm 2012:

            - 01 lớp Trung cấp LLCT –HC tập trung (A11), 80 học viên.

            - Phối hợp với Hội nông dân tỉnh Bạc Liêu mở 02 lớp:

                        + 01 lớp Trung cấp nghiệp vụ Hội nông dân.

                        + 01 lớp Bồi dưỡng công tác Hội nông dân (10 ngày).

          - 03 lớp Hoàn chỉnh trung cấp LLCT-HC, 240 học viên.

          - 01 lớp Trung cấp LLCT-HC tại chức (C31),  80 học viên.

          - 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính (theo nghị định 18 của Chính phủ).

          - 02 lớp BDKT QLNN ngạch chuyên viên, 160 học viên.

            Nguồn: Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654