Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Văn hóa trong sự phát triển bền vững của Bạc Liêu hôm nay

Tin tổng hợp
Thứ hai, 17/06/2013, 08:17
Màu chữ Cỡ chữ
Văn hóa trong sự phát triển bền vững của Bạc Liêu hôm nay
Quang cảnh buổi tọa đàm                                                                Ảnh: N.Quốc

   Trong thời đại ngày nay, sự phát triển bền vững luôn đòi hỏi phải giải quyết tốt mối quan hệ hữu cơ giữa phát triển kinh tế và văn hóa - xã hội. Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII), Đảng xác định những quan điểm chỉ đạo có ý nghĩa chiến lược nhằm xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; coi phát triển văn hoá như một động lực quan trọng của quá trình phát triển và đổi mới, đảm bảo cho sự phát triển bền vững đất nước.  

  Đối với tỉnh Bạc Liêu, lãnh đạo Tỉnh ủy đã xác định “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa” là yêu cầu khách quan tất yếu, phù hợp với tiềm năng và xu thế phát triển của đất nước trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Đây là một quan điểm có ý nghĩa chiến lược, mở ra một hướng đi mới đầy triển vọng cho Bạc Liêu.

  Thực tế đã chứng minh rằng, xu hướng phát triển kinh tế bền vững phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố cấu thành văn hóa như: tiềm năng sáng tạo của nguồn lực con người, ý chí tự lực, tự cường, khả năng hiểu biết,… Chính trong sự phát triển bền vững đó, văn hóa là vì mục đích con người, vì hạnh phúc, ấm no của con người và con người vì mục đích văn hóa để hướng nhân loại đến những giá trị đích thực chân - thiện - mỹ. Nếu hàm lượng trí tuệ ngày càng cao trong các hoạt động văn hóa sản xuất, văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức và văn hóa nghệ thuật…thì sẽ hình thành chuỗi các chức năng cơ bản: nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ, …tất cả các yếu tố đó sẽ trở thành sức mạnh nội sinh và là động lực phát triển kinh tế, xã hội.

  Sự phát triển bền vững là sự phát triển chứa đựng trong lòng nó tính nhân văn, văn hóa sẽ ảnh hưởng qua cách các cá nhân trong cộng đồng nghĩ và hành động và cũng tác động mạnh mẽ đến cách ứng xử của cộng đồng.

  Bạc Liêu đã kế thừa và phát triển tư tưởng truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam: đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo, lòng vị tha, tính nhân nghĩa... Lịch sử của Bạc Liêu đã chứng minh điều đó, với hai lần giành được chính quyền mà không phải nổ súng.

  Ngày nay, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sức mạnh nội sinh văn hóa Bạc Liêu còn là niềm tự hào, là ý thức tự lực, tự cường quyết tâm xây dựng quê hương, phát triển kinh tế - xã hội đưa tỉnh nhà thoát khỏi tình trạng lạc hậu.

  Văn hoá được xem là toàn bộ các giá trị, niềm tin, truyền thống và phong tục tập quán tạo nên bản sắc đặc trưng và gắn kết các thành viên trong cộng đồng với nhau;đồng thời cũng tăng cường đấu tranh loại trừ, ngăn ngừa những tác động mang tính tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường ảnh hưởng tới lối sống, nếp sống văn hóa; tác động tới đạo đức, nhân phẩm con người.

  Bạc Liêu với 3 dân tộc Kinh – Hoa – Khmer chủ yếu sinh sống đan xen và đoàn kết chính là nhờ sợi dây văn hóa nối dài xuyên suốt từ quá trình khai khẩn vùng đất mới Bạc Liêu từ nhiều thế kỷ trước, chứa đựng sức mạnh nội sinh: có hiểu nhau mới đoàn kết, có đoàn kết mới có sức mạnh. Từ thuở mang gươm đi mở cõi, cái gốc của văn hóa không thể phai mờ trong mỗi con người, dù trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ. Lấy sức mạnh tinh thần của 3 dân tộc anh em để tạo thành một sức mạnh thống nhất: Lòng yêu quê hương, đất nước, khát vọng cống hiến cho quê hương sẽ là một sức mạnh tổng hợp thúc đẩy mỗi cá nhân, mỗi gia đình vươn lên làm giàu chính đáng, cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

  Để Bạc Liêu đi lên từ văn hóa, nguồn nhân lực là nguồn lực đóng vai trò quyết định, bởi phạm trù văn hóa luôn gắn với con người. Trước hết, phải nâng cao dân trí thông qua sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Trình độ dân trí cao luôn là một trong những điều kiện cơ bản để duy trì, phát triển một cách ổn định, bền vững các giá trị văn hóa.

  Tiếp tục việc đổi mới, xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 (khóa XI), Bạc Liêu cần kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… trong cán bộ, đảng viên -chính là làm cho các tổ chức đảng có văn hóa, có sức mạnh về văn hóa để lãnh đạo cách mạng.

  Tính văn hóa, nhân văn cao nhất là phải làm cho bộ máy chính quyền thật sự trở thành của dân, do dân và vì dân. Để tăng cường thu hút đầu tư, văn hóa trong ứng xử của các cơ quan hành chính; văn hóa thể hiện trong cải cách thủ tục hành chính có ý nghĩa quan trọng. Văn hoá nơi công sở không chỉ thể hiện đạo đức, phẩm chất của cán bộ, công nhân viên chức trong khi thực thi công vụ mà còn thể hiện trình độ văn hoá của mỗi người. Văn hoá ứng xử trong cơ quan nhà nước là một bộ phận trong văn hoá ứng xử xã hội. Nhưng lại là một bộ phận đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến sự vận hành của nền hành chính quốc gia, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân, của các nhà đầu tư đối với bộ máy hành chính nhà nước.

   Để bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2007. Dựa trên Quy chế này, chúng ta cần phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phong cách ứng xử chuẩn mực trong hoạt động công vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tạo được mối quan hệ thân thiện và hình ảnh đẹp trong lòng người dân, các nhà đầu tư và khách du lịch đến với Bạc Liêu.

  Văn hoá ứng xử trong các môi trường xã hội đóng vai trò không kém phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách của những công dân tương lai. C.Mác đã từng nói: Xét về mặt xã hội, con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội. Điều này hoàn toàn đúng, xét đến cùng thì con người hình thành nhân cách tốt đẹp hay tha hoá về mặt nhân cách đều ở trong một môi trường xã hội nhất định và chịu tác động của môi trường đó. Nhưng giáo dục là quá trình lâu dài, khó khăn, do đó ở Bạc Liêu hiện nay, việc giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thế hệ trẻ là một yêu cầu vô cùng cấp bách. Có thể thấy rằng câu khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn” trong các trường học trước đây vẫn còn nguyên giá trị. Nếu chúng ta chỉ cố gắng nhồi nhét vào các em quá nhiều kiến thức khoa học, công thức, quy trình phức tạp mà lãng quên hoặc không chú ý nhiều đến việc giáo dục đạo đức, lý tưởng, kỹ năng sống, phong cách ứng xử, lối sống đẹp cho các em thì khó có thể hình thành một nhân cách toàn diện trong các con em chúng ta. Và có lúc “giật mình” khi những biểu hiện phi văn hóa, phi đạo đức trong giới trẻ đang hằng giờ, hằng ngày xảy ra, chúng ta mới thấy rõ, những thang bậc giá trị đạo đức xã hội có phần bị lung lay, đảo lộn.

  Không chỉ có văn hoá ứng xử giữa người với người, mà văn hoá ứng xử giữa con người với môi trường thiên nhiên nhiều lúc nhiều nơi có dấu hiệu xuống cấp đáng báo động. Đó là tình trạng khai thác cạn kiệt, khai thác tận diệt tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường sinh thái, để lại những hậu quả xấu cho môi trường và cho chính sức khỏe của chúng ta…Trước thực tế này chúng ta cần có một hệ thống giải pháp đồng bộ để bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường - điều này còn có ý nghĩa nhân văn quốc tế sâu sắc.

   Xây dựng nông thôn mới, làm cho nông thôn Bạc Liêu ngày càng rút ngắn khoảng cách với khu vực đô thị cũng là một trong những nội dung quan trọng để Bạc Liêu đi lên từ văn hóa. Suy cho cùng, đây không còn đơn thuần là sự phát triển giữa khu vực này với khu vực kia nữa mà đó chính là sự ứng xử văn hóa: mọi người đều được hưởng những thành quả không quá chênh lệch, đó là sự tôn trọng lẫn nhau trong việc thụ hưởng.

  Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng khẩn trương hơn, giải trí là một phần không kém quan trọng trong một ngày, nó giúp giải toả căng thẳng, làm vơi bớt nỗi lo âu và giúp chúng ta có trạng thái cân bằng trong cuộc sống, điều này cũng là một cách ứng xử có văn hóa với chính bản thân mỗi một con người, thể hiện sự trân trọng chính mình. Thoát khỏi nhịp sống hiện đại, con người có xu hướng tìm đến với thiên nhiên, về với cội nguồn. Khi đó, các giá trị văn hóa đích thực có điều kiện lên ngôi và phát triển. Chính vì vậy, điều quan trọng là cần tạo ra các điểm nhấn về văn hóa, Bạc Liêu cần tạo ra sự khác biệt với các khu vực khác, khác biệt với các tỉnh khác trong khu vực, có như vậy mới tạo ra sức hấp dẫn riêng của Bạc Liêu, giúp Bạc Liêu có thể trở thành một địa điểm đến hẹn lại lên của khách du lịch và các nhà đầu tư.

ThS. Dương Văn Thạnh

Số lượt xem: 92

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654