Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 17/07/2020, 15:59
Màu chữ Cỡ chữ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội

 Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng cách mạng Việt Nam nhất thiết phải qua hai giai đoạn: cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa; sau khi cách mạng dân tộc dân chủ hoàn thành về cơ bản thì tiến thẳng lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. Hồ Chí Minh khẳng định đó là con đường tất yếu phù hợp với xu thế phát triển của thời đại ngày nay. Do đó, Người chủ trương gắn chặt cách mạng dân tộc dân chủ với cách mạng xã hội chủ nghĩa, gắn liền với độc lập dân tộc; thống nhất đất nước với chủ nghĩa xã hội. Người nói: Trong thời đại ngày nay, cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận khắn khích của cách mạng vô sản trong phạm vi toàn thế giới; cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn. Với tư tưởng sáng suốt đó khi cách mạng dân tộc dân chủ đã hoàn thành ở miền Bắc; Hồ Chí Minh vạch rõ đường lối cách mạng Việt Nam lúc này phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Đưa miềm Bắc đã được giải phóng tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng miềm Bắc xã hội chủ nghĩa vững chắc làm cơ sở cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà; đồng thời tiếp tục sự nghiệp giải phóng miềm Nam hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng Người chỉ ra rằng: cần có sự lãnh đạo của một Đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ Nhân dân, chỉ có sự lãnh đạo của một Đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công. Do đó, Người hết lòng chăm lo đến việc rèn luyện Đảng ta: Đảng phải liên hệ mật thiết với quần chúng “phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi trong mắt mình”, phải nắm vững và sử dụng tốt vũ khí đấu tranh tự phê bình và phê bình vì đó là một trong những quy luật phát triển của Đảng.

          Trong cách mạng dân tộc dân chủ cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa Hồ Chí Minh luôn dạy phải luôn luôn kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản, phải nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực cách sinh; đồng thời phải tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ quốc tế của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của phong trào giải phóng dân tộc và các lực lượng hòa bình dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

          Hoài bảo lớn lao, cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác là mang lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Người nói: Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, làm sao cho đất nước ta được hoàn toàn độc lập, dân tộc ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Hoài bảo của Người cũng là hoài bảo chung của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động nước ta. Người chỉ rằng: chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới cho phép thực hiện được hoài bảo lớn lao đó.

          Người phân tích đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: Đặc điểm to lớn nhất là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

          Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội Người đã vạch ra phương hướng cơ bản và nội dung tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nược ta là: Tăng cường chuyên chính vô sản, phát huy cao độ vai trò lao động của Đảng và vai trò tổ chức quản lý của Nhà nước và tinh thần làm chủ tập thể của quần chúng lao động nhằm thực hiện thắng lợi ba nhiệm vụ cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa; vì trong điều kiện đất nước ta từ một nước sản xuất nhỏ tiến lên chủ nghĩa xã hội, cuộc cách mạng quan hệ sản xuất là bước đi tất yếu để mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển. Tiến hành đồng thời với cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật đóng vai trò then chốt. Vì vậy Người chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa; “nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội”. Đồng thời, Người nêu rõ yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên là phải ra sức học tập và sử dụng kỹ thuật mới, phải tạo điều kiện cho Nhân dân lao động nắm được những hiểu biết về khoa học kỹ thuật, phải đào tạo thật nhiều cán bộ khoa học cần thiết cho sản xuất phát triển và phải ra sức cải tiến kỹ thuật trong tất cả các ngành kinh tế. Người khẳng định: chỉ có như thế, chúng ta mới xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội. Người nói: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa. Đó là những con người có phẩm chất đạo đức cách mạng và có năng lực thực hiện tốt nhiện vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

          Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đến nay vẫn còn nguyên giá trị, ánh sáng soi đường trong thời kỳ quá độ lên chủ xã hội ở Việt Nam./

 

                                                                           ThS Nguyễn Văn Vũ – Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

Số lượt xem: 166

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654