Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 22/03/2013, 07:28
Màu chữ Cỡ chữ
Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 

Đánh giá chung đối với Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, hầu hết các đại biểu cho rằng, nội dung dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)đã cụ thể hóa, quan điểm, chủ trương định hướng của Đảng được nêu trong Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 được thông qua tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.
Dự thảo lần này tiếp tục kế thừa, phát huy những ưu điểm và cơ bản giải quyết những vấn đề bất cập tồn tại đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Luật Đất đai năm 2003. Dự thảo có nhiều điểm mới phù hợp thực tiễn,đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; có tính dự báo ổn định và lâu dài. Dự thảo đã quy định rõ ràng, cụ thể hơn về quyền và trách nhiệm của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai, thống nhất quản lý nhà nước và cơ chế quản lý đất đai của chính quyền các cấp; các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; tạo sự chủ động khi quy định Nhà nước chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất; lập quỹ phát triển đất, tạo quỹ đất “sạch” để đấu giá quyền sử dụng, quy định khu xây dựng, mở rộng các công trình kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị.
Dự thảo có những quy định cụ thể tạo cơ chế thông thoáng có lợi cho người sử dụng đất; thể hiện được sự quan tâm đến nông nghiệp - nông thôn - nông dân khi kéo dài thời hạn giao đất nông nghiệp trong hạn mức cho hộ gia đình, cá nhân cũng như hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp; đồng thời có quy định riêng về chế độ sử dụng đất trồng lúa.
Dự thảo đã hình thành khung pháp lý để xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin đất đai của mọi người dân. Qua đó, người dân mong sẽ tạo sự minh bạch trong quản lý, sử dụng, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; góp phần làm giảm các khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai bằng cơ chế tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Dự thảo lần này cũng đã quy định rõ hơn về các trường hợp thu hồi đất, trường hợp được bồi thường và không được bồi thường, cũng như các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, cũng như thực hiện định giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
Tuy nhiên, Dự thảo vẫn còn một số hạn chế cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp nhằm giải quyết những tồn tại của thực tiễn về giá đất, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, quy định việc giải quyết các khiếu nại, tranh chấp đất đai. Một số điều, khoản quy định chưa chặt chẽ, thiếu rõ ràng, gây khó hiểu, khó áp dụng. Dự thảo có quy định về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nhưng chưa thấy tính đến sinh kế và quyền lợi lâu dài cho người dân. Cụ thể:
Điều 11. Những hành vi bị nghiêm cấm: khoản 1 và khoản 2 cần tách ra từng hành vi cụ thể rõ ràng hơn; khoản 3 cần thêm từ “lạm quyền” thay cho cụm từ “vượt quá quyền hạn” thành “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; lạm quyền hoặc thiếu trách nhiệm...”.
Tương tự Điều 201 thêm từ “lạm quyền” thành “Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, làm trái với qui định của pháp luật...Trong Luật Phòng chống tham nhũng có hành vi lạm quyền hoặc thiếu trách nhiệm. Tham nhũng về đất đai diễn ra hết sức phổ biến, phức tạp. Luật Đất đai năm 2003, có những quy định dẫn đến việc các chủ thể có quyền quản lý về đất dễ dàng tham nhũng thể hiện ở nhiều hình thức. Do đó, cần làm sáng tỏ hơn những điều khoản về vấn đề xử lý tham nhũng, trong đó quy định rõ những hành vi tham nhũng về đất thì phải được xử lý hình sự theo quy định của Bộ Luật hình sự.
Chương VI. Điều 59, 60, 61, cần làm rõ việc thu hồi, bồi thường:
Thứ nhất, các dự án phục vụ cho lợi ích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, thì áp theo đúng khung giá của Nhà nước sát giá theo thị trường tại thời điểm thu hồi.
Thứ hai, đối với các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội mà nhà nước là chủ đầu tư, giá bồi thường, hỗ trợ theo giá thị trường; nếu các thành phần kinh tế khác là chủ đầu tư thì cần phải đạt được sự thỏa thuận với từng hộ dân không nhất thiết phải cưỡng chế. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng nên quy định rõ thỏa thuận đó dựa trên kết quả thẩm định của tư vấn độc lập, nhằm bảo đảm kết hợp hài hòa các lợi ích, tránh việc chỉ bảo vệ quyền lợi, làm giàu cho nhà đầu tư, mà gây thiệt thòi cho từng hộ dân, quên đi quyền lợi chung của xã hội.
Thực tế nhà nước định khung giá đất bao giờ cũng chậm và thấp hơn giá thị trường. Đất đai là tài sản mà tài sản đưa vào giao dịch theo cơ chế thị trường, nhà nước chỉ điều chỉnh vĩ mô, chỉ định giá làm chuẩn để làm nghĩa vụ tài chính, trong khi thị trường theo quy luật cung - cầu, luôn biến động. Do đó, thu hồi đất cho các loại doanh nghiệp thuê, dự án khu công nghiệp, kinh tế nói chung phải tính giá thỏa thuận theo thị trường mới thỏa mãn người bị thu hồi đất; đảm bảo kết hợp hài hòa các lợi ích; không dùng quyền lực hành chính, quyền lực nhà nước để cưỡng chế thu hồi đất nhân dân trong trường hợp thu hồi đất để kinh doanh, phục vụ cho lợi ích phát triển kinh tế sẽ gây bức xúc, bất bình trong nhân dân, tạo ra tình trạng khiếu nại – tố cáo kéo dài, vượt cấp chủ yếu liên quan đến thu hồi, bồi thường đất chưa thỏa đáng; tạo điều kiện phát sinh lợi ích nhóm, tham nhũng về đất đai.
Điều 75: “Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân”. Đề nghị bồi thường cả trong hạn mức và ngoài hạn mức theo Điều 124, 125. Nếu chỉ “bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại” của hộ gia đình, cá nhân sẽ gây thiệt thòi cho người dân và không khả thi.                                      
Về vấn đề tài chính đất đai, nhiều ý kiến đồng tình phương án 1 quy định định về lập giá đất; xử lý vi phạm đất đai cấp nào có thẩm quyền giao đất cấp đó có trách nhiệm giải quyết vi phạm đất đai.
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần giải thích thêm các từ ngữ và thuật ngữ mới: người sử dụng đất; đối tượng sử dụng đất; hiến đất; đất không phải giải phóng mặt bằng, để đảm bảo tính nhất quán và rõ ràng hơn.

THANH TÂN

Số lượt xem: 38

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654