Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018

Tin hoạt động
Thứ hai, 28/05/2018, 16:21
Màu chữ Cỡ chữ
Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018

BGH Trường xác định công tác thi đua, khen thưởng là động lực thúc đẩy sự phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, người lao động. Nhân Hội nghị cán bộ, viên chức đầu năm 2017, Hiệu trưởng đã cùng Chủ tịch Công đoàn ký kết giao ước thi đua, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường tổ chức phát động các tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2017, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường, tổng hợp đăng ký với Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh.

Kết quả thực hiện

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

Triển khai thực hiện chương trình Trung cấp lý luận chính trị – hành chính (LLCT – HC) ban hành theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG ngày 14/7/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về điều chỉnh chương trình đào tạo Trung cấp LLCT – HC.

Tổ chức thực hiện theo bộ Quy chế quản lý đào tạo, quản lý học viên theo Quyết định 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện tốt việc quản lý dạy và học, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, BGH Trường tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện nội dung chương trình và bộ Quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về quản lý đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo quy định.

            Năm học 2017 – 2018, Trường đã tổ chức quản lý và giảng dạy tổng số 47 lớp, với 3.025 lượt học viên. Trong đó, có 27 lớp Trung cấp LLCT-HC với 1.348 học viên; 11 lớp bồi dưỡng các loại hình với 961 học viên; 09 lớp Trường phối hợp với các học viện trung ương mở tại Trường (04 lớp đại học các chuyên ngành, 5 lớp Cao cấp LLCT).

            2. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn:

Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được quan tâm, năm học 2017 – 2018, Hiệu trưởng Trường đã chỉ đạo bộ phận chức năng tham mưu xây dựng và ban hành kế hoạch nghiên cứu khoa học của Trường, xuất bản bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” đảm bảo cả số lượng và chất lượng (2 số/năm); Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Trường đã thực hiện tốt việc đăng tải tin, bài liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động chung liên quan đến Trường. Năm học 2017 – 2018, đã đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử hơn 96 tin hoạt động và bài tổng hợp, góp phần cung cấp thông tin, tài liệu nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

Năm học 2017 – 2018, bộ phận thông tin, tư liệu làm tốt việc đảm bảo số lượng đầu sách, các loại báo chí phục vụ cho giảng viên, viên chức và học viên nghiên cứu giảng dạy và học tập; kịp thời đưa những kết quả nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước và pháp luật; tiếp tục quản lý việc thực hiện các đề tài khoa học đã đăng ký đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, Trường đã tổ chức thành công 02 cuộc Hội thảo khoa học cấp Trường: “Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng, giai đoạn 2018 – 2020” – tháng 11/2017 và “Vận dụng tư tưởng “liêm, chính” của Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế” – tháng 5/2018; 01 đề tài được Hội đồng Khoa học xét duyệt, sáng kiến cấp tỉnh công nhận, 27 kinh nghiệm, giải pháp có tính khả thi được ứng dụng trong các lĩnh vực chuyên môn, công tác giảng dạy và học tập tại Trường được Hội đồng cơ sở nghiệm thu đạt yêu cầu.

            3. Các hoạt động khác góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng:

            Thực hiện theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về đi nghiên cứu thực tế, năm học vừa qua Trường đã tổ chức 11 chuyến đi nghiên cứu thực tế ngoài tỉnh cho giảng viên và học viên các lớp Trung cấp LLCT - HC khi học xong chương trình và triển khai viết, chấm bài thu hoạch làm điều kiện tốt nghiệp cuối khóa; 01 lượt đi nghiên cứu thực tế Hàn Quốc cùng với Vụ Các trường chính trị, 06 lượt đi thực tế trong tỉnh đối với giảng viên Trường.

            Năm học 2017 – 2018, BGH Trường đã xây dựng và triển khai Quy chế, Kế hoạch thực hiện công tác thanh tra giáo dục. Nội dung hướng vào việc thực hiện Bộ quy chế và các văn bản liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường ban hành.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, BGH Trường đã chỉ đạo các khoa chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thao giảng, dự giờ, chọn 06 giảng viên dạy giỏi tham dự Hội thi cấp Trường. Qua đó, BGH cử chọn 02 giảng viên giỏi tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố lần thứ VI – 2017. Kết quả 02 giảng viên Trường đều được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng giấy khen đạt thành tích giảng viên dạy giỏi.

            BGH rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, viên chức Trường, vì đây là yếu tố mang tính quyết định đến chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Năm học 2017 – 2018, Trường đã đưa 03 đồng chí tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4; 03 đảng viên hoàn thành lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới; 01 đồng chí đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; hiện có 05 đồng chí đang học cao học; 01 đồng chí học đại học văn bằng hai tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 04 đang học đại học các chuyên ngành do Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở cho tỉnh Bạc Liêu đang học tại Trường.

BGH chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, cấp Trường tiến tới tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức; Kế hoạch tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị.

Đảng ủy tạo điều kiện cho tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học viên các lớp Trung cấp LLCT – HC tập trung tại Trường được quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, 6 và các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị 06-CT/BTVTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung chuyên đề 2018; triển khai hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên ký cam kết bằng văn bản về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời có hướng dẫn đảng viên, viên chức đăng ký cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị 06-CT/BTVTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Đánh giá việc xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua

Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường đã thực hiện nhiều nội dung quan trọng: Tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của cấp trên; Xây dựng và ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn về công tác thi đua; Tuyên dương kết quả các tập thể, cá nhân đã đạt được trong công tác thi đua trên các lĩnh vực của năm 2017; Ký giao ước thi đua trong khối và Công đoàn Trường; Theo dõi, đôn đóc kiểm tra tổ chức thực hiện việc thi đua.

          Bên cạnh đó, lãnh đạo Trường luôn quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng và Hội đồng Xét duyệt, công nhận sáng kiến, kinh nghiệm của Trường để đảm bảo tính khách quan trong bình xét khen thưởng cuối năm.

5. Kết quả xét thi đua năm 2017 cụ thể như sau:

– Có 40 cá nhân được Hiệu trưởng Trường tặng giấy khen đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 08 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

– Có 07 tập thể khoa, phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

– Đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh công nhận 05 tập thể khoa, phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liền, 01 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh đề nghị tặng “Huân chương Lao động hạng nhì” cho 01 cá nhân./.

                                           Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường

 

 

Số lượt xem: 53

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654