Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tìm hiểu vài nét về công tác cán bộ

Tin tổng hợp
Thứ tư, 15/07/2020, 09:43
Màu chữ Cỡ chữ
Tìm hiểu vài nét về công tác cán bộ

               Tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta khẳng định vai trò quan trọng của cán bộ. C.Mác cho rằng: “Muốn thực hiện tư tưởng thì cần có con người sử dụng lực lượng thực tiễn”, V.I.Lênin cũng khẳng định: “Trong lịch sử, chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu nó không đào tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”. Với tư tưởng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã xem vai trò của cán bộ hết sức quan trọng và đã khẳng định: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để thực hiện thắng lợi mục tiêu của thời kỳ này, Đảng ta đã xây dựng chiến lược cán bộ. Trong đó, Đảng ta đã khẳng định: “cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Đội ngũ cán bộ nói chung, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành lại càng có vai trò quan trọng hơn cả, đó là thực tiễn trong phong trào cách mạng đã khẳng định.

Từ những vấn đề nêu trên, để chúng ta thấy rõ hơn, trong Nghị quyết 26 Hội nghị TW 7 khóa XII, ngày 19 tháng 5 năm 2018 đã nêu 5 quan điểm về công tác cán bộ.

Thứ nhất: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Do vậy đội ngũ cán bộ phải đảm bảo chất lượng, phải thực hiện hài hòa và đảm bảo quy trình trong công tác cán bộ, tất cả các khâu trong công tác cán bộ như: xác định tiêu chuẩn cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ; xây dựng quy hoạch cán bộ; quản lý, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ; hoàn thiện chính sách cán bộ…

Thứ hai: Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm. Trước hết chúng ta thấy cán bộ và quản lý cán bộ là trong hệ thống chính trị, được Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp và toàn diện. Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, nữ… và đồng thời vừa đảm bảo kỷ cương vừa bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, đột phá vì lợi ích chung.

Thứ ba: Tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, thường xuyên đổi mới công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn. Xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới; thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân dân; đặt trong tổng thể của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng nhân tài. Trong công tác cán bộ chúng ta cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho từng thời kỳ, từng giai đoạn, đặc biệt là thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là môi trường tốt để rèn luyện, tuyển chọn, đào tạo, sàng lọc cán bộ. Chúng ta cần phải nhận thức sâu sắc giữa đường lối, nhiệm vụ chính trị với cán bộ có mối quan hệ biện chứng với nhau.

Thứ tư: Quán triệt nguyên tắc về quan hệ đường lối chính trị và đường lối cán bộ; quan điểm giai cấp và chính sách đại đoàn kết rộng rãi trong công tác cán bộ. Xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính; giữa xây và chống, trong đó xây là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; giữa đức và tài, trong đó đức là gốc; giữa tính phổ biến và đặc thù; giữa kế thừa, đổi mới và ổn định, phát triển; giữa thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân và tập thể. Xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài và bền vững như trên đã nói. Do vậy rèn luyện cán bộ vừa rèn luyện lý luận và rèn luyện trong thực tiễn để cán bộ ấy phát huy hết tài năng và trí tuệ của mình và mối quan hệ giữa thực tiễn mới bộc lộ thái độ và năng lực của cán bộ. Trên cơ sở đó, chúng ta mới xây dựng được một đội ngũ cán bộ có đức có tài và đồng thời xem xét hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu cán bộ để phân công cán bộ cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới.

Thứ năm: Xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp ủy, tổ chức đảng mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu của Đảng, trong đó cơ quan tổ chức, cán bộ là nòng cốt. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân; phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng xây dựng đội ngũ cán bộ là phải phát huy sức mạnh tổng hợp, nhất là vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trước hết và trực tiếp là của cấp ủy Đảng, người đứng đầu và cơ quan tham mưu của Đảng.

Từ những quan điểm trên chúng ta thấy trong xây dựng đội ngũ cán bộ có rất nhiều vấn đề để xem xét, nhất là các khâu trong công tác cán bộ của Đảng.

Trước hết khâu về tiêu chuẩn là khâu đầu tiên rất quan trọng chi phối các khâu khác của công tác cán bộ của Đảng. Mỗi thời kỳ cách mạng có nhiệm vụ chính trị khác nhau đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ ấy. Vì vậy tiêu chuẩn cán bộ của từng thời kỳ cách mạng khác nhau. Trong chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta đã xác định tiêu chuẩn chung của cán bộ và tiêu chuẩn riêng của từng loại cán bộ của từng thời kỳ.

Khâu thứ hai không thể thiếu đó là xây dựng quy hoạch cán bộ, đây là một nội dung trọng yếu trong công tác cán bộ, có kế hoạch chủ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài của Đảng, đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nền nếp. Có quy hoạch cán bộ mới có thể xây dựng kế hoạch cán bộ. Kế hoạch cán bộ là những công việc được đề ra một cách có hệ thống với những nội dung, những dự định thực hiện trong một thời gian nhất định với cách thức, trình tự và thời hạn tiến hành một cách cụ thể. Kế hoạch cán bộ gồm: kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ,… chúng đều phụ thuộc vào chất lượng quy hoạch cán bộ.

Khâu thứ ba đó là khâu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đây là một trong những khâu quan trọng, nhằm cung cấp cho cán bộ có một trình độ lý luận, thực tiễn nhất định để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của một địa phương, đơn vị, tổ chức. Hiện nay có nhiều nội dung đào tạo, nhiều loại hình đào tạo, nhiều đối tượng để đào tạo… Thực hiện việc “đào tạo cơ bản, bồi dưỡng theo chức danh” đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, đoàn thể. Nội dung chú trọng hơn cả là rèn luyện đạo đức, phẩm chất và kiến thức, cả lý luận và thực tiễn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức và hướng dẫn nội dung thực hành. Lấy tiêu chuẩn làm căn cứ cho việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cả kiến thức lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quản lý xã hội, quản lý kinh tế, công tác xây dựng Đảng…

Khâu thứ tư là khâu xây dựng và thực hiện quy chế công tác cán bộ, đây là khâu quan trọng của công tác cán bộ. Trên cơ sở quy chế chung về công tác cán bộ, các cấp ủy Đảng cần quán triệt, vận dụng để xây dựng các quy định thích hợp. Trong khâu này có nhiều vấn đề phải đề cập như: đánh giá về công tác cán bộ; tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức; vấn đề bầu cử; về bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; về luân chuyển cán bộ; về chế độ học tập của cán bộ; về việc Nhân dân tham gia xây dựng và giám sát cán bộ; về chế độ kiểm tra giám sát; về bảo vệ chính trị nội bộ; về phân công, phân cấp quản lý cán bộ.

Khâu thứ năm là khâu đổi mới và củng cố tổ chức bộ máy làm công tác cán bộ. Đây là một trong những khâu rất quan trọng. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ phải tiến hành đồng thời với việc đổi mới và củng cố tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, đổi mới phương thức lề lối làm việc, trong đó chú trọng đổi mới chỉnh đốn, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác cán bộ. Đổi mới phong cách và phương pháp làm việc công tác cán bộ, công tác tổ chức của tổ chức đảng…

Công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, V.I.Lênin khẳng định: “nếu không có đội ngũ cán bộ tốt, thì tất cả mọi mệnh lệnh và quyết định sẽ chỉ là mớ giấy lộn”./.

 

                                     TS Trần Quốc Nông – Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng

 

 

 

 

 

Số lượt xem: 79

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654