Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tìm hiểu giá trị thực tiễn và lý luận của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tin tổng hợp
Thứ tư, 15/07/2020, 14:36
Màu chữ Cỡ chữ
Tìm hiểu giá trị thực tiễn và lý luận của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Theo số liệu đăng trong Hồ Chí Minh toàn tập, 12 tập, Chủ tịch Hồ Chí Minh có 27.000 tư liệu các bài nói, bài viết, trong đó có 13 tác phẩm lớn. Đến nay tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” đã được xuất bản riêng 9 lần. Tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" tập trung vào chủ đề xây dựng Đảng trên phương diện tư tưởng, đạo đức, công tác cán bộ, đảng viên, quan hệ giữa Đảng và quần chúng và về phương thức, phương pháp lãnh đạo của Đảng. Do đó, tác phẩm có giá trị thực tiễn và giá trị lý luận hết sức sâu sắc.

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” là một cuốn cẩm nang về xây dựng Đảng. Đây là một cuốn sách gối đầu giường để cán bộ, đảng viên chúng ta tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành người cộng sản chân chính. Tác phẩm đã đề cập đến một cách khá toàn diện, có hệ thống gắn bó giữa lý luận và thực tiễn nhưng nội dung căn bản nhất của công tác xây dựng Đảng. Đề cập một cách có hệ thống, căn cơ, sát thực những nội dung căn bản nhất của công tác xây dựng Đảng. Trong đó, Bác Hồ đặc biệt chú ý đến công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, về đạo đức, về cán bộ, về tư cách của Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng và công tác quần chúng của Đảng. Đó là những mặt trọng yếu nhất của công tác xây dựng Đảng.

 Khi nói về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của nhân tố đạo đức. Trong quan niệm của Người, nhân tố đạo đức đây là một nhân tố hàng đầu tạo nên uy tín của Đảng, sức mạnh của Đảng, năng lực của Đảng và tính tiên phong của Đảng trong quần chúng. Đây chính là một nét đóng góp rất lớn của Bác Hồ vào công tác lý luận xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Bởi chủ nghĩa Mác-Lênin xác định xây dựng Đảng trên ba mặt cơ bản: tư tưởng, chính trị và tổ chức bộ máy. Bác của chúng ta nói về công tác xây dựng Đảng rộng hơn, bao gồm ngoài ba mặt đó, còn cần cả mặt đạo đức.

Những đúc kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tính kinh điển, là nền tảng tư tưởng, lý luận để Đảng ta dựa vào đó xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới, của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa  đất nước trong giai đoạn cách mạng  hiện nay.

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp một phần rất lớn hết sức có giá trị, ý nghĩa sâu sắc trong việc nâng cao tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nâng cao bản lĩnh của người cán bộ, đảng viên Cộng sản, giữ được tư cách thực hiện kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công. Từ quan điểm chỉ đạo này của Bác, nhận thức, đánh giá của Bác về công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta vươn lên đúng tầm của cuộc kháng chiến, kiến quốc, Nhân dân tin yêu Đảng, đi theo Đảng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của Đảng, cũng chính bắt nguồn từ nhận thức này của Bác. Nói cách khác, sức mạnh thực tiễn của tác phẩm lôi kéo quần chúng đứng về phía Đảng. Đây là điều đặc biệt, không phải tác phẩm nào cũng có thể làm được. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biến lý luận này thành sức mạnh vật chất để kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công. Đây là giá trị thực tiễn trong cách tiếp cận vấn đề của Bác Hồ.

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” tuy ra đời đến nay đã 73 năm nhưng từng luận điểm, quan điểm nêu ở trong các nội dung của tác phẩm, thì chúng ta thấy dường như Bác đang nói về công tác xây dựng Đảng hiện nay, đặc biệt xây dựng Đảng về đạo đức, về văn hóa trong Đảng, về tư cách, nhân cách của Đảng cầm quyền và về lối sống của cán bộ, đảng viên, không phải chỉ là những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên thời kỳ chống Pháp, mà dường như đang nói về khuyết điểm của chúng ta hôm nay. Khi soi xét mình từ các điều Bác nói, chúng ta đều cảm thấy rằng Bác Hồ đang nói với chúng ta. Đây chính là cái thiết thực nhất của tác phẩm, nếu chúng ta truyền tinh thần đó cho hơn 05 triệu đảng viên thì chắc chắn sẽ đẩy lùi một bước sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, làm cho công tác xây dựng Đảng đi vào thực chất, thiết thực, chiều sâu.

Nếu làm được như vậy, thì khi chúng ta chấp nhận một sân chơi lớn toàn cầu hóa, làm một công việc lớn là đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa, hội nhập với thế giới, cán bộ, đảng viên ta vẫn giữ được nhân cách và bản lĩnh của người Cộng sản. Dù cho thế giới có nhiều biến đổi thì chế độ ta vẫn là chế độ xã hội chủ nghĩa, một chế độ tất cả của Nhân dân, vì Nhân dân như sinh thời Bác Hồ kính yêu mong muốn. Thực hiện tốt điều đó chính là chúng ta đã và đang thực hiện tư tưởng của Người trong tác phẩm  “Sửa đổi lối làm việc”./.

 

                                                    ThS Nguyễn Tiến Phước - Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng

 

Số lượt xem: 128

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654