Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tiếp tục vận dụng Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu trong bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 17/07/2020, 08:06
Màu chữ Cỡ chữ
Tiếp tục vận dụng Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu trong bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử

 Chính vì vậy, trong các nghị quyết, Đảng ta khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa ra đời là sự kế thừa và phát triển quan điểm, đường lối phát triển văn hóa của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, thể hiện rõ năng lực tư duy lý luận, đúc kết thực tiễn những năm đầu đổi mới của Đảng ta. Đây là nghị quyết có tầm nhìn sâu rộng, chứa đựng các giá trị tư tưởng, nhân văn và khoa học, hợp với lòng dân, ý Đảng và sớm đi vào cuộc sống. Sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của đất nước, nhất là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để tiếp tục phát huy được vai trò của văn hóa đòi hỏi nghị quyết của Đảng phải tiếp tục đi vào cuộc sống một cách thiết thực và được phát huy, bảo tồn, coi đó là sự nghiệp lâu dài, đòi hỏi nổ lực bền bỉ của xã hội, của nhiều thế hệ người Việt Nam.

          Vận dụng quan điểm của Đảng về văn hóa, việc tổ chức Festival nghệ thuật Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ I – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ở tỉnh Bạc Liêu từ ngày 24 đến 29 tháng 4 năm 2014 cũng không nằm ngoài ý nghĩa quan trọng này.

          Bạc Liêu rất tự hào là quê hương bài “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, là cái nôi của nghệ thuật Đờn ca tài tử, là nơi sản sinh ra nhiều tác phẩm nghệ thuật với những soạn giả nổi tiếng như Yên Lang, Trọng Nguyễn, Lý Khị, Bảy Kiên, Hòa Nghĩa,… và cả những nghệ sĩ tài hoa – Những người đã có công đóng góp to lớn vào bảo tồn, phát huy văn hóa nghệ thuật Đờn ca tài tử - Là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là tài sản tinh thần góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

          Có thể nói sau Festival, nghệ thuật Đờn ca tài tử ngày càng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đòi sống tinh thần của người Nam bộ nói chung và người Bạc Liêu nói riêng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cứ như vậy, thế hệ trước truyền dạy cho thế hệ sau, từ đời này sang đời khác; người Bạc Liêu đã tiếp tục khẳng định mình và ngày càng tô điểm cho kho tàng nghệ thuật Đờn ca tài tử và sân khấu cải lương thêm phong phú. Người Bạc Liêu luôn trân trọng và lưu giữ nó như một tài sản quý giá. Không những thế, Đờn ca tài tử còn là một thứ “vũ khí” để chống lại các loại nhạc ngoại lai đang dần làm thay đổi tính cách giản dị của người Nam bộ, góp phần ngăn chặn và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của sản phẩm nghệ thuật lai căng, độc hại, nhằm hình thành giá trị đạo đức, bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời đại mới và góp phần thực hiện quan điểm của Tỉnh ủy với khẩu hiệu hành động “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa” – Văn hóa trở thành động lực mạnh mẽ để thúc đẩy mọi hoạt động khác cùng phát triển, làm cho Bạc Liệu thành diện mạo mới: văn minh, hiện đại, hiếu khách, chân tình; phát triển kinh tế bền vững; chính trị - xã hội ổn định, an ninh – quốc phòng giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; tạo cho Bạc Liêu một vị thế mới tích cực trong lòng bạn bè các tỉnh, thành phố trong cả nước.

          Với ý nghĩa đó việc phát huy, bảo tồn nghệ thuật độc đáo này là việc làm hết sức cần thiết, đòi hỏi phải có nhiều biện pháp và sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền các tỉnh, thành đã và đang bảo tồn, phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử, trong đó có tỉnh Bạc Liêu để nghị quyết của Đảng về văn hóa thật sự đi vào cuộc sống một cách sinh động nhất.

Để phát huy và bảo tồn loại hình nghệ thuật độc đáo này và để Bạc Liêu có thể đi lên từ văn hóa theo tinh thần của Tỉnh ủy và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII); Kết luận Hội nghị lần thứ 9 (khóa XI) đã đặt ra cần tham khảo những nội dung sau đây:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân về vai trò của văn hóa vào việc bảo tồn, phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử.

          Nghị quyết của Tỉnh ủy phải chỉ ra ý nghĩa và phương hướng hành động nhằm bảo tồn, phát triển nền văn hóa dân tộc; bảo tồn, phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử. Nâng cao nhân thức về văn hóa của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và nhân dân; và phải được thể hiện rõ sự tác động lớn của nó trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng con người Bạc Liêu. Cần có sự quan tâm hơn nữa về chủ trương, chính sách, nguồn lực phát triển loại hình nghệ thuật mang đậm đà bản sắc Nam bộ này.

          Hai là, thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân.

          Thông qua các phong trào văn hóa – văn nghệ đem lại hiệu quả thiết thực, nhất là phong trào: “Câu lạc bộ Đờn ca tài tử” ở khu dân cư, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học… Qua đó nghệ thuật này ngày càng được phát triển mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

          Ba là, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng và xây dựng các thiết chế văn hóa.

          Các phương tiện thông tin đại chúng cần được khai thác triệt để để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, tôn vinh về nghệ thuật Đờn ca tài tử, tập trung vào dòng mạch chính là đề cao chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc, nổ lực phản ánh chân thực cuộc sống, có thể tăng thời lượng phát sóng trên truyền hình, truyền thanh để giới thiệu tác giả, tác phẩm, các bản nhạc cải lương mới. Mặc khác, tiếp tục xây dựng và bảo tồn các thiết chế văn hóa công cộng như nhà lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, nhà lưu niệm các nhạc cụ Đờn ca tài tử, mở của thường xuyên cho nhân dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu.

          Bốn là, thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, cuộc thi tìm hiểu, thi ca vọng cổ trước hết trong các cơ quan, trường học sau mở rộng thi tìm hiểu, thi ca hát giữa các đơn vị, các ấp, xã… Chủ động tổ chức các giải thưởng như Giọng ca vàng vọng cổ, giải Trần Hữu Trang,… do chính Bạc Liêu tổ chức. Qua các cuộc thi, giao lưu này sẽ góp phần phát triển phong trào Đờn ca tài tử rộng khắp, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của loại hình nghệ thuật có một không hai này. Đồng thời qua đó càng cổ vũ thực hiện định hướng tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với mục tiêu chung là: giải phóng mạnh mẽ năng lực sáng tạo của mọi người dân, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ nhằm đưa dân tộc Việt Nam phát triển và hạnh phúc; làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội; trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh khá trong khu vực và thực sự “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”./.

                                                                            ThS Nguyễn Văn Lạc - Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH

Số lượt xem: 105

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654