Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tiếp tục thực hiện sự điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường

Tin tổng hợp
Thứ tư, 01/04/2020, 15:25
Màu chữ Cỡ chữ
Tiếp tục thực hiện sự điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường

 Vì vậy, Nhà nước phải điều tiết đối với nền kinh tế thị trường để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực. Sự điều tiết trong nền kinh tế thị trường của Nhà nước, được biểu hiện ở một số vấn đề chủ yếu:

 

Thứ nhất, định hướng, tạo môi trường, kiểm soát và điều tiết sự phát triển của nền kinh tế.

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Sự định hướng nền kinh tế được thực hiện qua việc Nhà nước xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, Nhà nước đầu tư, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng kết cấu hạ tầng (giao thông vận tải, điện, nước, công nghệ thông tin, truyền thông và các dịch vụ khác…) nhằm tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh thuận lợi, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả.

Nhà nước luôn luôn xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, để luật của nước ta được đồng bộ, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Nhà nước phải tiếp tục đổi mới hệ thống các văn bản, các định chế tài chính, các chính sách phát triển kinh tế… để các chủ thể kinh tế giảm thiểu rủi ro, cạnh tranh lành mạnh, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu, chống gian lận thương mại, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế và mang lại hiệu quả kinh tế. Đồng thời các chiến lược, kế hoạch và hệ thống luật pháp, chính sách là căn cứ cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước đối với các chủ thể kinh tế, để nền kinh tế thị trường phát triển ổn định và bền vững.

 

Thứ hai, phân bổ các nguồn lực quốc gia và phân phối lại thu nhập.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi cơ chế thị trường phải được vận dụng đầy đủ, linh hoạt để phát huy mạnh mẽ và có hiệu quả mọi nguồn lực, giải phóng sức sản xuất. Với đặc trưng của kinh tế thị trường, các chủ thể kinh tế được tự chủ sản xuất kinh doanh và hướng đến mục tiêu là tỷ suất lợi nhuận cao nhất có thể, nên dẫn đến sự cạnh tranh giành giật lợi thế trong việc khai thác các nguồn lực quốc gia. Mặt khác, sự cạnh tranh vô chính phủ cũng gây bất ổn trong nền kinh tế. Cho nên, Nhà nước phải phân bổ các nguồn lực theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường. Nhà nước đóng vai trò xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, dưới tác động của quy luật giá trị sẽ có sự phân hóa giàu - nghèo. Những chủ thể sản xuất hàng hóa có mức hao phí lao động cá biệt thấp hơn mức hao phí lao động xã hội cần thiết thì có thể thắng thế trong cạnh tranh, họ sẽ giàu lên. Ngược lại, những chủ thể sản xuất hàng hóa có mức hao phí lao động cá biệt lớn hơn mức hao phí lao động xã hội cần thiết, sẽ rơi vào tình trạng thua lỗ, trở thành người nghèo. Sự phân hóa này, nếu không có sự điều tiết hợp lý sẽ dẫn đến sự phân hóa xã hội thành những nhóm người đối lập nhau. Vì vây, Nhà nước cần điều tiết phân phối thu nhập nhằm nâng cao đời sống Nhân dân, đi đôi với xóa đói giảm nghèo, tăng cường đồng thuận xã hội để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Thứ ba, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường để đảm bảo sự phát triển bền vững cho nền kinh tế.

Nước ta quyết tâm thực hiện kinh tế thị trường, song không chấp nhận phát triển kinh tế thị trường bằng mọi giá, mà sự phát triển kinh tế đó còn phải hướng tới giải quyết các vấn đề xã hội. Việc giải quyết các vấn đề xã hội phản ánh bản chất của một chế độ của con người, do con người và vì con người, mục tiêu phục vụ con người, nâng cao chất lượng sống của con người cả về vật chất và tinh thần - một thuộc tính cơ bản của chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy, việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội là một trong những yếu tố nhằm thúc đẩy phát triển đất nước.

Mặt khác, do động cơ của chủ thể kinh tế là lợi nhuận, nên họ ít quan tâm giải quyết các vấn đề thiên tai, ô nhiễm môi trường…. Thậm chí vì chạy theo lợi nhuận, họ còn là tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Cho nên, việc thực hiện tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, giải quyết các lợi ích hài hòa: cá nhân - tập thể - xã hội cần sự điều tiết của Nhà nước, đảm bảo sự ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững nền kinh tế.

 

                                                                        Huỳnh Thanh Tân, Khoa LLCS

Số lượt xem: 97

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654