Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức cơ sở đảng (xã, phường, thị trấn) ở tỉnh Bạc Liêu hiện nay

Tin tổng hợp
Thứ năm, 04/05/2017, 15:38
Màu chữ Cỡ chữ
Thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức cơ sở đảng (xã, phường, thị trấn) ở tỉnh Bạc Liêu hiện nay

Đảng bộ cơ sở phường, thị trấn là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước và quản lý đô thị trên địa bàn; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, phường, thị trấn giàu đẹp, văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

 Hiện nay ở tỉnh Bạc Liêu có 64 đảng bộ cơ sở (xã, phường, thị trấn). Trong đó có 49 đảng bộ xã, 10 đảng bộ phường, 05 đảng bộ thị trấn; có 49 chi bộ khóm, 469 chi bộ ấp. Tổng số đảng viên ở các đảng bộ xã: 9.768; phường: 3.055; thị trấn: 1.430.

Trong những năm qua, các tổ chức đảng cơ sở xã, phuờng, thị trấn ở tỉnh Bạc Liêu có những mặt mạnh, ưu điểm như sau:

Một là, hiện nay tổ chức bộ máy của các tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn ở tỉnh Bạc Liêu tương đối phù hợp; gắn xây dựng củng cố tổ chức đảng với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và mối quan hệ công tác giữa tổ chức đảng với các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở. Từ đó, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân  thực  hiện  chủ  trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hai là, các cấp ủy đảng cơ sở thường xuyên quan tâm công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời bổ sung, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp, góp phần thực hiện nhiệm thắng lợi vụ chính trị và thực hiện tốt nghị quyết đại hội các cấp của Đảng; theo dõi đánh giá tình hình hoạt động mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn theo các quy định của Trung ương.

            Ba là, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt chức năng lãnh đạo chính trị ở cơ sở; xác định được việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong từng tổ chức đảng nhằm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Bốn là, năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và các đoàn thể chính trị – xã hội của các tổ chức cơ sở đảng đã được nâng lên; công tác xây dựng tổ chức đảng có nhiều chuyển biến tích cực; chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng thực hiện được tốt hơn; nhìn chung tư tưởng cán bộ, đảng viên trong các tổ chức cơ sở đảng được ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất; công tác quản lý, rèn luyện, phân công nhiệm vụ và kiểm tra, giám sát đảng viên được quan tâm thường xuyên.

Năm là, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, đa số cán bộ, đảng viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; hầu hết gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị; tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, rèn luyện kỹ năng hoạt động thực tiễn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các tổ chức đảng thường xuyên quan tâm công tác chăm bồi, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Hằng năm, đa số các tổ chức đảng kết nạp đảng viên mới đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Sáu là, tình trạng quan liêu, hách dịch của một số ít đảng viên đã được khắc phục. Việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân được trú trọng, lòng tin của dân đối với các tổ chức đảng ở cơ sở được củng cố.

Bên cạnh những ưu điểm, mặt mạnh, các tổ chức đảng cơ sở xã, phuờng, thị trấn ở tỉnh Bạc Liêu còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót:

Một số ít tổ chức đảng ở cơ sở tuy đã được thành lập theo quy định nhưng việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhưng chưa có sự thống nhất; hiệu quả hoạt động có lúc còn hình thức, chưa thiết thực, nội dung sinh hoạt chậm đổi mới, nhất là mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số ít tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chưa đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Một số tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị cơ sở chưa phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân; khả năng vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; chưa thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra, giám sát chưa sâu, chi tiết, đúng thời điểm nên chưa đáp ứng kịp yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Một số ít cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn nhưng đôi khi còn xem nhẹ vai trò là hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong từng tổ chức đảng ở cơ sở có lúc chưa cao, vẫn còn tình trạng phê bình chung chung, né tránh, nể nang, ngại va chạm.

Một số cấp uỷ đảng chưa nhận thức đầy đủ vai trò, chức trách, nhiệm vụ đựơc giao. Một số đảng viên chưa chủ động tích cực trong học tập, tự nghiên cứu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và kỹ năng hoạt động thực tiễn; bệnh quan liêu, hình thức chạy theo thành tích vẫn tồn tại.

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trên, các tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn ở tỉnh Bạc Liêu cần lưu ý tập trungthực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất, các tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn ở tỉnh Bạc Liêu phải nắm chắc các quy định của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy của mình sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Thứ hai, cấp uỷ cấp trên thường xuyên chỉ đạo trực tiếp, sâu sát, phân công các đồng chí trong ban thường vụ trực tiếp chỉ đạo cơ sở; thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo việc củng cố, kiện toàn và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các tổ chức cơ sở đảng ngày càng có hiệu quả hơn.

Thứ ba, các cấp ủy đảng cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, đầu tư nhiều cho việc nghiên cứu, tìm tòi nâng cao chất lượng hoạt động; quan tâm đúng mức việc chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở cơ sở.

Thứ tư, các tổ chức đảng ở cơ sở cần sắp xếp lại tổ chức bộ máy sao cho gọn nhẹ, thống nhất, thuận tiện trong phối hợp công tác, thuận lợi trong quản lý đảng viên và định hướng, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ./. 

                      ThS Nguyễn Văn Lạc,

ThS Tô Hoàng Hiệp    

 

Số lượt xem: 58

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654