Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học ở trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu

Tin hoạt động
Thứ hai, 02/07/2012, 09:03
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học ở trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu

Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động rất quan trọng của những người làm công tác giảng dạy. Hoạt động nghiên cứu khoa học tốt sẽ nâng cao tri thức của người giảng viên, từ đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng, giảng dạy. Vì thế, việc tăng cường công tác nghiên cứu khoa học là một yêu cầu, đồng thời cũng là một nhiệm vụ đối với cán bộ giảng dạy ở các cơ sở đào tạo nói chung, trong đó có Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu.

Giảng dạy và hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của trường chính trị tỉnh, muốn dạy tốt không thể tách rời công tác nghiên cứu. Lý luận liên hệ thực tiễn không chỉ dừng lại ở những ví dụ rời rạc trong đời sống hàng ngày mà phải đi từ cuộc sống thực tiễn, điều tra, nghiên cứu cẩn thận, có kết luận, đánh giá chính xác thực chất của vấn đề trên cơ sở khoa học; tổng kết thực tiễn để có được lý luận khoa học soi đường chỉ đạo cho thực tiễn vận động phát triển đúng hướng. Muốn đạt được điều đó phải nghiên cứu thực tiễn, nghiên cứu khoa học, thông qua các đề tài khoa học cụ thể.

Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng, ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu khoa học, trong những năm gần đây, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu đã tập trung chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, đạt được những kết quả bước đầu. Trường đã đăng ký với sở Khoa học - Công nghệ nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh “Đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 1997- 2006”. Đây là đề tài khoa học đầu tiên Trường thực hiện với mục tiêu là đề ra những giải pháp cơ bản tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường, góp phần làm tốt công tác cán bộ xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh Bạc Liêu. Nhiệm vụ của đề tài là tổng kết, đánh giá toàn diện thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường giai đoạn 1997 – 2006. Trên cơ sở đó xây dựng những giải pháp đồng bộ, khả thi để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường giai đoạn 2007 – 2020. Đề tài này do thạc sĩ Huỳnh Thanh Quang (nay là tiến sĩ), Hiệu trưởng Trường làm chủ nhiệm cùng với sự tham gia của một số cán bộ, giảng viên. Đề tài đã được hội đồng khoa học tỉnh Bạc Liêu nghiệm thu đánh giá cao.

Trong năm 2010, Trường đã đăng ký với sở Khoa học - Công nghệ tiếp tục nhận hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu 1948 – 2008”; “Xây dựng hệ thống ngân hàng bài tập tình huống quản lý hành chính nhà nước cấp cơ sở trong tỉnh Bạc Liêu”. Hai đề tài đang triển khai thực hiện đến cuối năm 2012 sẽ nghiệm thu.

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh nêu trên khi hoàn thành sẽ có ý nghĩa to lớn đối với hoạt động giảng dạy của Trường đóng góp vào sự phát triển chung của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh; đồng thời góp phần vào việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường chính trị tỉnh Bạc Liêu đã đạt được kết quả bước đầu, song vẫn còn nhiều hạn chế và chưa tương xứng với thực lực, tiềm năng của đội ngũ cán bộ giảng dạy. Các công trình nghiên cứu khoa học còn quá ít, đề tài cấp khoa, cấp trường chưa được triển khai thực hiện; quy chế hoạt động tuy đã được xây dựng nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp; triển khai thực hiện các đề tài đôi lúc còn chậm...

Để hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường phát triển tương xứng với lực lượng đông đảo giảng viên có trình độ cao thạc sĩ, tiến sĩ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra Trường cần thực hiện những giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc trong toàn thể cán bộ, giảng viên về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc nghiên cứu khoa học đối với mỗi giảng viên. Nghiên cứu khoa học chính là nhiệm vụ bắt buộc thường xuyên đối với tất cả giảng viên.

Hai là, xây dựng quy chế hoạt động khoa học thực sự khoa học phù họp với quy định chung và điều kiện cụ thể ở trường chính trị. Làm rõ các nội dung nghiên cứu, bao gồm các dự án, các đề tài khoa học cấp khoa, cấp trường. Hội đồng khoa học của trường có nhiệm vụ thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu cơ sở và đánh giá các đề tài; đồng thời tư vấn khoa học của trường, cơ cấu các thành viên trong Hội đồng là những người có trình độ, uy tín trong hoạt động khoa học. Qui chế ghi rõ nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng; qui định thời gian sinh hoạt; kinh phí cấp cho các đề tài khoa học cấp khoa, cấp trường; quy trình xây dựng và thực hiện các đề tài. Tùy theo cấp đề tài, Hiệu trưởng quyết định nội dung, thủ tục đăng ký đề tài, xét duyệt giao cho chủ nhiệm đề tài, có kế hoạch triển khai nghiên cứu.

Ba là, Ban Giám hiệu trường tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ cán bộ, giảng viên thường xuyên đi nghiên cứu thực tế cả trong và ngoài tỉnh, tiếp cận thực tế sưu tầm tư liệu, số liệu góp phần làm rõ những vấn đề thực tiễn đặt ra. Ban Giám hiệu quan tâm chỉ đạo và thể hiện vai trò tiền phong gương mẫu trong hoạt động nghiên cứu khoa học, vừa định hướng dẫn dắt vừa khích lệ, động viên cán bộ, giảng viên tích cực chủ động tham gia các đề tài khoa học.

Bốn là, Ban Giám hiệu trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đều chỉnh việc thực hiện các đề tài khoa học đảm bảo hoàn thành đúng quy định; cần tiến hành tổng kết công tác nghiên cứu khoa học và cần khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể điển hình.

Số lượt xem: 84

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654