Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin tổng hợp
Thứ tư, 15/06/2022, 08:55
Màu chữ Cỡ chữ
Tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giảng viên trường chính trị được quy định tại Quy chế Nghiên cứu khoa học của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Như vậy, hiện nay ngoài việc thực hiện hoạt động chính là giảng dạy thì giảng viên các trường chính trị còn thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy định.

Khoản 4 Điều 3 Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 quy định: “Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn”. Hoạt động này là trách nhiệm chung của cán bộ lãnh đạo, quản lý và của giảng viên (kể cả giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên thỉnh giảng). Đối với giảng viên trường chính trị hoạt động nghiên cứu khoa học có ảnh hưởng rất lớn đến công tác giảng dạy. Tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học thể hiện ở một số điểm đáng chú ý sau:

Thứ nhất, nghiên cứu khoa học góp phần củng cố, nâng cao vốn kiến thức về lý luận cũng như thực tiễn của giảng viên. Việc tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học thể hiện tinh thần tìm tòi, học hỏi, tích cực trau dồi kiến thức chuyên môn trên cơ sở ý thức được công việc và trách nhiệm quan trọng của giảng viên trường chính trị. Điều này sẽ tác động động rất lớn đến chất lượng bài giảng trên lớp. Bởi vì, một tiết giảng có chất lượng thì ngoài việc làm sáng tỏ lý luận, giảng viên phải liên hệ với thực tế sinh động của xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không có liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”(1). Việc tích cực nghiên cứu khoa học sẽ góp phần rất lớn cho giảng viên trong việc làm rõ lý luận và gắn với liên hệ thực tiễn.

Thứ hai, nghiên cứu khoa học góp phần phát triển kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo, kỹ năng thuyết trình cho giảng viên. Do bản chất của hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động tìm hiểu, khám phá, sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn phong phú, sinh động. Trên cơ sở sự tìm tòi, nghiên cứu sẽ giúp cho người nghiên cứu phát triển lối tư duy độc lập, sáng tạo không rập khuôn, máy móc. Qua đó, cũng giúp cho giảng viên củng cố, phát triển kỹ năng thuyết trình trước đám đông.

Thứ ba, tạo động lực giúp đội ngũ giảng viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu tổng hợp cho giảng viên.

Trong những năm qua, đội ngũ giảng viên Trường chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu luôn chú trọng và tích cực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, trên cơ sở quy định chung của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hằng năm, nhà trường có kế hoạch chung cho công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức cho các khoa, phòng đăng ký các đề tài khoa học cấp khoa, cấp trường, tọa đàm khoa học cấp khoa... Đội ngũ giảng viên của trường tích cực viết bài cho trang Thông tin Lý luận và thực tiễn, viết bài cho cổng thông tin điện tử của trường, tham gia các cuộc thi do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, viết bài cho các báo địa phương, cho hội thảo khoa học cấp khu vực và cho các báo, tạp chí khác. Trường cũng đã bảo vệ thành công một đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, biên soạn tập bài giảng về tình hình nhiệm vụ địa phương.... Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít giảng viên chưa thật sự thấy được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa, chưa thật sự chủ động, tích cực nên vẫn còn có tình trạng chưa có sự đầu tư nghiêm túc cho hoạt động này.

Để hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được nâng cao, trở thành hoạt động không thể thiếu của đội ngũ giảng viên, người viết đề xuất một số giải pháp cần tập trung thực hiện, cụ thể như sau:

Một là, Ban Giám hiệu trường cần phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương nhằm tạo điều kiện cho giảng viên được tiếp cận thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học.

Hai là, đội ngũ giảng viên phải xác định đúng tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với hoạt động giảng dạy. Trên cơ sở xác định đúng đắn tầm quan trọng, giảng viên sẽ có động lực để tự trau dồi, chủ động đầu tư nghiêm túc cho hoạt động này.

Ba là, trường cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn kỹ năng viết bài nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên. Đội ngũ giảng viên của trường với các chuyên ngành đào tạo khác nhau, vì thế cần được trang bị những kiến thức cơ bản trong việc viết bài đáp ứng những yêu cầu cơ bản của một bài báo khoa học.

Bốn là, Ban Giám hiệu trường cần có chính sách biểu dương, khen thưởng đối với những giảng viên có thành tích cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Chẳng hạn, đối với những giảng viên có nhiều bài báo được đăng trên các báo Trung ương, các tạp chí khoa học có mã số ISI, Scopus, ISSN, kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia, khu vực.... Hoạt động này vừa khuyến khích, động viên các cá nhân có thành tích tiếp tục nghiên cứu khoa học, vừa tạo động lực nghiên cứu cho các cá nhân khác.

Năm là, mỗi giảng viên cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của bản thân. Tự giác, chủ động trong hoạt động nghiên cứu, mạnh dạn đưa ra sáng kiến của bản thân trên cở sở nắm bắt tình hình thực tế của địa phương, đơn vị phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ.

Sáu là, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cần phải hết sức chú trọng khâu tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, lấy kết quả nghiên cứu khoa học là một trong những căn cứ để đánh giá đội ngũ giảng viên hằng năm. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sẽ cho thấy cái nhìn tổng quan nhất về các kết quả đã đạt được, những hạn chế khó khăn trong quá trình thực hiện, từ đó đưa ra các định hướng, giải pháp nhằm khắc phục hạn chế và thực hiện tốt hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học trong các giai đoạn tiếp theo.

Cương lĩnh năm 2011 khẳng định: “Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại... Phát triển khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế tri thức, vươn lên trình độ tiên tiến của thế giới”(2). Hiến pháp 2013 cũng đã ghi nhận cụ thể tại Khoản 1 Điều 62: “Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Như vậy, mỗi giảng viên phải tự ý thức được tầm quan trọng, vai trò then chốt của khoa học và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học bởi nó giúp cho đội ngũ giảng viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo, củng cố, nâng cao vốn kiến thức lý luận và thực tiễn. Thực hiện có hiệu quả hoạt động này giúp nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị nói riêng và góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của nước nhà nói chung./.

------------

(1)Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.11, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.95.

(2)Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.78.

Số lượt xem: 230

ThS Phan Thị Lam – Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654