Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Suy nghĩ về quan điểm “độc lập – tự chủ” trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Tin tức|Tin tổng hợp
Thứ tư, 09/09/2020, 16:18
Màu chữ Cỡ chữ
Suy nghĩ về quan điểm “độc lập – tự chủ” trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

        Công cuộc đổi mới đất nước đã giành được những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt, khẳng định bước phát triển vượt bậc của đất nước. Trong sự nghiệp ấy, lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Đảng ta vận dụng và phát triển một cách sáng tạo, là kim chỉ nam soi đường, là vũ khí lý luận sắc bén để luận giải, làm rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước.

          Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, vấn đề mở cửa, hội nhập quốc tế có tầm quan trọng đặc biệt, là chìa khóa đưa đất nước từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Hội nhập, hợp tác là xu thế tất yếu trong bối cảnh thế giới hiện nay, trong đó các đối tác vừa hợp tác vừa cạnh tranh gay gắt với nhau. Mặt khác, các thế lực phản động, thù địch với mục đích thôn tính, lợi dụng hợp tác để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vì vậy, mở cửa, hợp tác phát triển kinh tế đòi hỏi phải giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.

          Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực là phải làm chủ tiến trình hội nhập, tôn trọng các luật lệ và quy tắc quốc tế nhưng không để bị lôi kéo, ép buộc và áp đặt; tức tham gia một cách tích cực nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, có những bước đi thích hợp, có sự cân nhắc, tính toán một cách vẹn toàn đến lợi thế và lợi ích trên cơ sở vận dụng sát với điều kiện cụ thể của đất nước. Chủ động hội nhập phải đổi mới từ tư duy nhận thức đến hoạt động thực tiễn, từ hoạt động lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đến hoạt động cụ thể của từng bộ phận trong việc điều chỉnh chính sách, pháp luật cho phù hợp; chấn chỉnh và điều hành nền kinh tế sao cho có đủ khả năng cạnh tranh trên thương trường cả trong và ngoài nước.

          Giữ vững độc lập, tự chủ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, trước hết trong quyết sách hội nhập phải nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế; đồng thời có kế hoạch đối phó với các tình huống, thách thức đặt ra. Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh vừa cạnh tranh. Đối tác cũng chính là đối thủ, đối tượng của chúng ta, nên quá trình hợp tác vừa có nhiều cơ hội vừa có không ít thách thức. Để quá trình hội nhập được thành công, giữ được độc lập, tự chủ đòi hỏi làm tốt công tác đối ngoại phải hết sức tỉnh táo, khôn khéo, linh hoạt và mềm dẽo trong việc xử lý tính hai mặt của nó tùy theo từng đối tượng, vấn đề cụ thể; vừa phải đề phòng tư tưởng trì trệ, thụ động vừa phải chóng tư tưởng giản đơn, nôn nóng; biết kết hợp chặt chẽ hội nhập phát triển kinh tế với giữ vững an ninh, quốc phòng nhằm củng cố chủ quyền và an ninh quốc gia; cảnh giác với những mưu toan thông qua hội nhập để thực hiện mưu đồ “diễn biến hòa bình”; phải làm chủ mọi tình huống trong mọi thời điểm và luôn giữ vững quan điểm “hòa nhập nhưng không hòa tan”, đưa đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử không ngừng đấu tranh cho độc lập, tự do. Đối với một dân tộc tự chủ cái quý nhất là độc lập của Tổ quốc và tự do của Nhân dân xuất phát từ tinh thần yêu chuộng hòa bình, độc lập tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có câu nói trở thành chân lý: “không có gì quý hơn độc lập tự do”.

 Độc lập dân tộc là mục tiêu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã kiên trì đấu tranh với biết bao hy sinh xương máu để giành lấy. Công cuộc đổi mới đất nước hiện nay cũng không ngoài mục tiêu giữ vững nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Biết rằng kinh tế thị trường mở cửa, hội nhập có mặt tích cực là kích thích phát triển sản xuất, con người trở nên năng động hơn trong các hoạt động kinh tế, văn hóa; những yếu tố lạc hậu, thụ động bị đào thải. Bên cạnh những mặt tích cực tiến bộ là những tiêu cực phải đối mặt hàng ngày, hàng giờ đó là các tệ nạn xã hội, phân hóa giàu nghèo, những hành vi vi phạm pháp luật, kinh doanh hàng gian, hàng giả, vi phạm những chuẩn mực đạo đức truyền thống,… trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế chúng ta cần phải ngăn ngừa, loại bỏ những tiêu cực là một vấn đề cần đặt ra để góp phần thành công cho sự nghiệp đổi mới, phát triển gắn với dân chủ. Hội nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, độc lập tự chủ không chỉ về chính trị, ngoại giao, toàn vẹn lãnh thổ mà cả về văn hóa, kinh tế./.

Số lượt xem: 282

ThS Trần Kim Cương – Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654