Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phương hướng nhiệm vụ công tác Trường Chính trị Bạc Liêu năm 2012

Tin hoạt động
Thứ hai, 02/07/2012, 08:46
Màu chữ Cỡ chữ
Phương hướng nhiệm vụ công tác Trường Chính trị Bạc Liêu năm 2012

I- Phương hướng

Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng tạo sự nhất trí về nhận thức và hành động cho cán bộ, viên chức Trường; đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Trường trong thời kỳ mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm.

Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường được Tỉnh ủy phê duyệt; không ngừng đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy; tăng cường công tác quản lý học viên.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các trưởng phòng, khoa nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường trong năm 2012.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức các khoa, phòng; quy hoạch đội ngũ cán bộ giảng dạy, quản lý, cả cán bộ lãnh đạo đến năm 2020, chăm lo đào tạo cán bộ trẻ cho giai đoạn tiếp theo.

Nâng cao chất lượng đặc san Trường; hoàn thành các đề tài khoa học cấp tỉnh đang triển khai.

II - Một số nhiệm vụ cụ thể của năm 2012

1. Công tác giảng dạy

- Hoàn thành việc phân công bài giảng trong tất cả các môn, theo từng cụm bài. Mỗi giảng viên giảng được nhiều bài cùng chuyên ngành, đến cuối năm mỗi giảng viên giảng ít nhất 03 bài trong đó có 01 bài trình chiếu Powerpoint.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, đẩy mạnh áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực; sử dụng các phương tiện hiện đại trong giảng dạy.

- Tiến hành xây dựng và thực hiện quy chế đánh giá chất lượng giảng viên hằng năm để tiến tới bình chọn nhà giáo ưu tú.

- Định kỳ các giảng viên đi thực tế trong và ngoài tỉnh để nâng cao kiến thức thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy; thực hiện dự giờ nhận xét cho giảng viên, rút kinh nghiệm.

- Các khoa rà soát, điều chỉnh, bổ sung câu hỏi ôn tập và đề tài tiểu luận, đề án tất cả các môn học; đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, thi đối với các lớp.

2. Công tác đào tạo

Năm 2012, Trường tiếp tục tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được Tỉnh ủy phê duyệt; đảm bảo tất cả các khâu trong trong quá trình đào tạo.

Đối với các lớp Trường mở năm 2011 chuyển sang năm 2012, có kế hoạch thực hiện đảm bảo các lớp theo đúng tiến độ. Bao gồm: lớp trung cấp LLCT-HC tập trung A10, lớp trung cấp LLCT-HC tại chức khóa 29, 02 lớp hoàn chỉnh trung cấp LLCT-HC khóa 15, 16, lớp BDKT QLNN ngạch chuyên viên khóa 2/2011.

Chuẩn bị các điều kiện mở mới các lớp trong năm 2012: 01 lớp trung cấp LLCT - HC tập trung A11, 03 lớp hoàn chỉnh trung cấp LLCT-HC, 02 lớp BDKT QLNN ngạch chuyên viên, 01 lớp trung cấp LLCT-HC tại chức; phối hợp với Hội nông dân tỉnh mở 02 lớp (1 lớp trung cấp nghiệp vụ Hội nông dân, 1 lớp bồi dưỡng công tác Hội Nông dân); phối hợp với Hội LHPN tỉnh mở 1 lớp Trung cấp phụ vận và Trung cấp lý luận chính trị-hành chính, 01 lớp BDKT QLNN ngạch chuyên viên chính.

- Đối với các lớp liên kết với Trung ương: Phòng Đào tạo tổ chức thực hiện quản lý phục vụ tốt các lớp: đại học ngành Xây dựng Đảng và CQNN, đại học ngành Triết học, đại học chuyên ngành Quản lý xã hội, đại học Hành chính, lớp Cao cấp chính trị-hành chính tại chức khóa 13, lớp Cao cấp chính trị - hành chính tập trung khóa 17, lớp Chuyên viên chính.

Chuẩn bị các điều kiện phối hợp với các Học viện Trung ương mở mới các lớp trong năm 2012: Lớp đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế hoặc Kinh tế chính trị, lớp Cao cấp lý luận chính trị-hành chính tại chức, lớp đại học Tôn giáo.

Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã và cấp huyện; chuẩn bị mở các lớp theo yêu cầu của các ban, ngành tỉnh và các huyện.

3. Công tác Tổ chức - Hành chính - Quản trị

- Trong năm 2012, Đảng ủy, Ban Giám hiệu tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức; quy hoạch cán bộ bao gồm cán bộ giảng dạy, cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp tục đưa đi đào tạo giảng viên có trình độ sau đại học, đảm bảo công tác cán bộ trong những năm tiếp theo.

- Thực hiện đầy đủ, đúng đắn các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức; làm tốt việc nâng lương định kỳ hàng năm và nâng lương cho cán bộ, viên chức trước thời hạn theo quy định.

- Dự toán đảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động thường xuyên, nâng lương theo quy định hiện hành 2012; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2012 đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trường. Sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với chế độ chính sách hiện hành.

- Đổi mới nâng cao chất lượng các mặt công tác hành chính và tham mưu tổng hợp; tăng cường dân chủ, công khai minh bạch trong quản lý tài chính.

- Quản lý, bảo dưỡng tài sản theo định kỳ; từng bước mua sắm bổ sung trang thiết bị mới phục vụ nghiên cứu, giảng dạy; triển khai kế hoạch sửa chữa tài sản và các hạn mục công trình xuống cấp, hư hỏng; quyết toán công trình xây dựng Trường. Triển khai việc trồng, chăm sóc và chỉnh trang hệ thống cây xanh hoàn thiện khuôn viên Trường, tạo cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp.

4. Công tác Nghiên cứu khoa học – Thông tin – Tư liệu

- Cần có kế hoạch cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo và giảng viên Trường,  thường xuyên giới thiệu nội dung các sách, tài liệu mới.

- Cung cấp tài liệu, giáo trình kịp thời cho học viên các lớp; sắp xếp lại sách thư viện khoa học, bổ sung mã số sách đầy đủ; triển khai thực hiện thư viện điện tử.

- Nâng cao chất lượng nội dung và hình thức đặc san; chuẩn bị các điều kiện  thực hiện hoàn thành các đề tài khoa học theo đúng tiến độ.

5. Các mặt công tác khác 

- Ban Giám hiệu tham gia các hội nghị chung của tỉnh; giảng nghị quyết của Đảng cho các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh theo sự phân công của Tỉnh ủy và theo yêu cầu của huyện, thành phố.

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Trường.

- Cán bộ, giảng viên Trường tích cực tham gia các hoạt động chung của các ban, ngành tỉnh và khu vực; tham gia giảng dạy ở các trường đại học trong và ngoài tỉnh khi có yêu cầu.

 

Số lượt xem: 119

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654