Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phát huy vai trò của nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bạc Liêu hiện nay

Tin tổng hợp
Thứ tư, 22/04/2020, 10:50
Màu chữ Cỡ chữ
Phát huy vai trò của nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bạc Liêu hiện nay

 Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030 (Tại quyết định Số: 1951/QĐ-UBND).

Sau 10 năm triển khai thực hiện đến nay đã có gần 36/49 xã đạt 19 tiêu chí; 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 65 ấp được công nhận là âp nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Phước Long được Trung ương công nhận là huyện nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Đạt được những kết quả trên có sự đóng góp của nhiều nguồn lực; trong đó vai trò rất của nông dân là quan trọng như: đóng góp đề án quy hoạch bản xây dựng nông thôn mới, tham gia lựa chọn công trình xây dựng hoặc công trình nào làm trước, làm sau; nông dân hiến sức, đất, tiền và trí tuệ để thực hiện công trình xây dựng nông thôn mới… Bên cạnh, sự đóng góp to lớn của nông dân xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua thì vai trò của nông dân xây dựng nông thôn mới còn hạn chế chưa phát huy tối đa, có tư tưởng xem xây dựng nông thôn mới là công việc của chính quyền, còn trông chờ ỷ lại, thờ ơ; còn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún thiếu hợp tác, liên kết…

Để phát huy tối đa vai trò của nông dân xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới cần một số giải pháp sau:

Một là, Nâng cao nhận thức cho nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới

Phải nâng cao nhận thức về vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Vì chính nông dân vừa là người làm vừa là người thụ hưởng; là chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới; chủ thể tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn; chủ thể trực tiếp trong phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; chủ thể tích cực, sáng tạo trong xây dựng và gìn giữ đời sống văn hoá - xã hội, môi trường ở nông thôn; nhân tố góp phần quan trọng vào xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội ở cơ sở.

Đồng thời, chính nông dân là người trực tiếp hưởng thụ những thành quả mà họ tạo ra: vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chuyển giao công nghệ; xây dựng đường, điện, trường, trạm, chợ; xóa đói giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, bảo an toàn trật tự, an ninh nông thôn... Khi nhận thức đầy đủ thì họ tâm huyết tham gia, cống hiến công sức, tiền của và trí tuệ vào các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Hai là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng nông thôn mới

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần phải tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nội dung xây dựng nông thôn mới.

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nông dân về xây dựng nông thôn mới. Cần nhân rộng các phong trào quần chúng trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Phát động rộng rãi các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới mang tính thực chất, đi vào chiều sâu, nội dung đa dạng, hình thức phong phú, có tác dụng tạo sự đồng thuận cao và sức lan tỏa, làm thay đổi nhận thức của người dân, nhất là nông dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, đẩy lùi tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động sâu rộng trong nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở thống nhất về nhận thức, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các tổ chức và mỗi cá nhân trong tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường thông tin tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, qua đó làm cho nhân dân thấy rõ vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới đồng thời họ chính là người được thụ hưởng thành quả của quá trình xây dựng nông thôn mới.

Cùng với việc đa dạng hóa các tin, bài về nông thôn mới, cần chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin về mô hình hiệu quả, về những kinh nghiệm hay, nhân tố điển hình, tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua đó, kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy các sáng kiến, kinh nghiệm hay tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa lâu dài vì vậy cần phải được thực hiện trên cơ sở kế thừa và phát triển, có bước đi vững chắc, lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền giúp nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ và hiểu sâu sắc về quyền lợi, trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng được niềm tin của nhân dân đối với thắng lợi của phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Nội dung công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cần đi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực như: vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chuyển giao công nghệ; xây dựng đường, điện, trường, trạm, chợ; xóa đói giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, bảo an toàn trật tự, an ninh nông thôn... Bởi vì nội dung càng chi tiết, cụ thể thì quần chúng nhân dân càng dễ cảm nhận được lợi ích và hiệu quả, càng dễ tiếp thu và hăng hái thực hiện.

Coi trọng công tác tuyên truyền miệng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, tăng cường đối thoại để tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Cần đổi mới, nâng cao chất luợng nội dung, hình thức các thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin tuyên truyền cần tăng cường thời lượng tuyên truyền về nội dung này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ngoài tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình, các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp cần tăng cường tổ chức tuyên truyền trong toàn thể đoàn viên, hội viên và thông qua đoàn viên, hội viên tuyên truyền rộng rãi đến nông dân. Báo chí cần phải tạo ra diễn đàn để bạn đọc, các nhà quản lý, nhà chuyên môn, người nông dân chia sẻ nhau những quan điểm suy nghĩ, ý kiến, kinh nghiệm… trong xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường thời lượng phản ánh tin, bài viết về hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của các tổ chức, đặc biệt là những bài nêu cách làm hay, mới, sáng tạo, hiệu quả vừa đẩy mạnh, vừa tạo sự lan tỏa sâu rộng các mô hình tiêu biểu “Dân vận khéo” trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời biên soạn tài liệu hỏi và đáp, sổ tay với nội dung xoay quanh chương trình xây dựng nông thôn mới một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhằm phổ biến rộng rãi đến người dân và làm cho mỗi hộ gia đình biết rõ phải làm gì, khóm, ấp mình làm công trình nào trong năm nay, đóng góp bao nhiêu, bằng hình thức gì...;

Đây là một đòi hỏi khách quan trong giai đoạn hiện nay, trong đó cần phải tập trung đổi mới nội dung, phương thức trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nông dân dễ nhớ, dễ hiểu, dễ vận dụng, phù hợp với đặc điểm tình hình ở địa phương. Gắn nội dung tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng nông thôn mới với nêu gương người tốt việc tốt, nêu gương các điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ và nông dân. Đổi mới phải theo phương châm gần dân, nắm chắc tình hình tư tưởng của nông dân, khắc phục biểu hiện hành chính hóa.

Ba là, phát huy các nguồn lực của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương, chính sách lớn của Nhà nước, nhằm tạo ra sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội ở nông thôn. Vì vậy, chương trình xây dựng nông thôn mới đòi hỏi nguồn lực rất lớn.

Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới thể hiện ở chỗ người dân chính là người tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương mình. Vai trò của chính quyền địa phương chỉ là hỗ trợ, thúc đẩy, định hướng, dẫn dắt. Điều này thể hiện quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “lấy sức dân để làm lợi cho dân”. Phải phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, vì nguồn lực của Nhà nước rất hạn hẹp trong khi đó nguồn lực từ trong nông dân rất dồi dào, phải huy động tối đa các nguồn lực mới có thể đem lại thành công của chương trình. Nguồn lực của nông dân cần huy động là tiền của, công sức và trí tuệ.

Huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội như: Giao thông, điện, thủy lợi, trường học, trạm y tế, chợ, cơ sở vật chất văn hóa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng mức thụ hưởng trực tiếp cho cư dân nông thôn. Đặc biệt, sẽ tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi - thủy nông nội đồng để đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp và phục vụ dân sinh; đầu tư các công trình điện đảm bảo cung cấp phục vụ sinh hoạt và sản xuất; xây dựng chợ nông thôn phát triển đúng theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa; hệ thống bưu điện văn hóa xã được duy trì và đổi mới hoạt động, chất lượng; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; Tăng cường vận động thêm nguồn lực xã hội hóa để chăm lo nhà ở cho đối tượng gặp khó khăn…

 Xây dựng nông thôn mới phải phát huy vai trò của nông dân vì đây là quá trình nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mỗi người dân. Thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở các xã cho thấy nơi nào huy động được trí tuệ, tâm huyết, tiền của, công sức của mỗi người dân cùng với Nhà nước và địa phương thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới thì sớm đạt đích và ngược lại.

Việc xây dựng một xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đạt được rất nhiều tiêu chí với sự phấn đấu, nỗ lực trong một thời gian dài, do đó cần có một chương trình, kế hoạch với những lộ trình, biện pháp, cách làm cụ thể. Tuy nhiên, mỗi địa phương có những điểm xuất phát khác nhau, có những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội không giống nhau nên có những biện pháp, cách thức riêng. Chỉ có phát huy trí tuệ, sự sáng tạo của nông dân trong xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể, mới khơi dậy được những cách làm hay, mới rút ngắn con đường đạt đích nông thôn mới.

Để xã đạt những tiêu chí nông thôn mới là phải có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là đường giao thông, công trình thủy lợi, hệ thống điện, trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, trạm y tế, chợ… đòi hỏi phải có đất đai, tiền của. Tuy nhiên, nguồn lực tài chính của Nhà nước có hạn, cần phải huy động từ trong nông dân. Nông dân tự nguyện hiến đất, công sức, tiền của và trí tuệ để làm đường, xây dựng trường học, trạm y tế,… sẽ giảm bớt nguồn lực tài chính cần thiết.

Các cấp chính quyền cần tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm mục đích phát triển nông thôn toàn diện, bền vững, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của chính dân cư nông thôn. Đồng thời, các cấp chính quyền cũng cần chú ý tuyên truyền cho người dân hiểu trong điều kiện nguồn ngân sách hạn hẹp, Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí, hỗ trợ kỹ thuật,… còn vai trò chính vẫn là mỗi người dân. Khi người dân hiểu thấu đáo vấn đề này, sẽ không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, họ sẽ tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của và trí tuệ để xây dựng nông thôn mới.

Bốn là, Phát huy tinh thần dân chủ của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Mọi công việc xây dựng nông thôn mới phải được quán triệt sâu rộng đến mọi người dân với tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch những công việc có liên quan trực tiếp đến nông dân nhất là lợi ích của họ. Nếu thực hiện tốt nó trở thành phong trào sâu rộng sẽ thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, nhất nông dân.

Để phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân, các cấp chính quyền phải phát huy dân chủ, tạo điều kiện để nông dân tự quản, tự bàn bạc quyết định chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chỉ khi nào cán bộ chính quyền lấy công khai, minh bạch làm đầu, phát huy tính dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho người dân có quyền quyết định việc sử dụng nguồn lực do mình đóng góp, giám sát việc sử dụng nguồn lực đó thì người dân mới tích cực, hăng hái đóng góp tiền của để xây dựng nông thôn mới.

Không chỉ vậy, họ còn trực tiếp tham gia từ khâu quy hoạch, mua nguyên vật liệu, giám sát thi công và kết quả là công trình nghiệm thu nhanh chóng, đạt chất lượng tốt với kinh phí đầu tư thấp, tránh thất thoát, lãng phí.

Vì vậy, xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng địa phương, cơ sở thì chính nông dân ở địa phương đó phải là người tham gia bàn bạc, quyết định. Phát huy vai trò, trách nhiệm của nông dân tham gia giám sát quá trình xây dựng nông thôn mới; tham gia bảo quản tốt các công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn trên địa bàn.

Do đó, mọi việc phải được dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ, cụ thể là:

            Chương trình xây dựng nông thôn mới sát thực và đáp ứng mong mỏi của người nông dân thì sự tham gia của người nông dân vào chương trình là rất cần thiết. Ngay từ khi tiến hành lập quy hoạch, người nông dân cần tham gia vào các hoạt động ngay từ đầu. Người dân phải được tham gia bàn luận, bởi họ là người sống và hiểu truyền thống tại cộng đồng nhất, mà các công trình được triển khai tại cộng đồng, người dân lại là những người được thụ hưởng kết quả từ những hoạt động hay những công trình đó.

Người dân phải là người quyết định làm công việc nào ưu tiên làm trước, công việc nào có thể làm sau. Bởi sau khi bàn luận, phân tích được điểm mạnh, điểm yếu, những thuận lợi và khó khăn của cộng đồng nơi họ sinh sống làm ăn, do đó việc ra quyết định của người dân là rất quan trọng. Bởi sự lựa chọn của người dân sẽ phù hợp với nguồn lực của chính họ.

Người dân phải thể hiện được quyền làm chủ của mình, tùy thuộc vào điều kiện và khả năng của chính họ đóng góp công sức, tiền của trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đóng góp cho cộng đồng, họ còn có thêm thu nhập từ những hoạt động của chương trình thay vì phải đi thuê từ bên ngoài cộng đồng.

Mọi nông dân tự giác chỉnh trang nhà cửa, sân vườn cổng ngõ của họ theo quy hoạch chung của xã, đóng góp cho văn minh sạch đẹp của ấp, xã từ chính nhà mình: Xây dựng các công trình vệ sinh, bố trí khu chăn nuôi hợp vệ sinh, cải tạo vườn, ao, tường rào để có cảnh quan đẹp vừa tạo môi trường sinh thái…

Năm là, Phải tôn vinh và khen thưởng điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới

Với phương châm “Việc dễ làm trước, việc khó làm sau”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, huy động nguồn lực toàn xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn. Tuyên truyền vận động thực hiện Chương trình trên cơ sở hài hòa lợi ích, huy động phù hợp với sức dân; khơi dậy, phát huy tính tự giác, tự nguyện của người dân. Do đó, thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và kịp thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho xây dựng nông thôn mới. Tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Cần có các hình thức tôn vinh tấm gương nông dân điển hình như: hiến đất tiền, sức và trí tuệ làm đường, trường, nhà văn hóa… và nông dân tiên tiến trong các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phong trào xây dựng nông thôn mới và xây dựng gia đình văn hóa.

Trong đó, chú trọng việc nêu gương các điển hình tiên tiến hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, có biện pháp tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới tạo sự lan tỏa.

Việc xây dựng thành công chương trình nông thôn mới sẽ tạo ra diện mạo mới cho nông thôn, nâng cao đời sống của một bộ phận lớn người dân Bạc Liêu. Để làm được điều đó, việc phát huy vai trò của nông dân ở địa phương là một tất yếu. Vấn đề quan trọng phải tìm cách làm hay nhằm khơi dậy các nguồn lực trong nông dân. Những giải pháp trên là những ý kiến của cá nhân để cán bộ chính quyền, đoàn thể ở địa phương có thể tham khảo trong quá trình hướng dẫn, tổ chức xây dựng nông thôn mới ở địa phương mình.

                                                            ThS  Nguyễn Văn Vũ - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

Số lượt xem: 40

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654