Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 29/05/2020, 09:51
Màu chữ Cỡ chữ
Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

  Kinh tế vĩ mô có lúc thiếu ổn định, chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, đặc biệt nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và thế giới vẫn đang tồn tại. Do vậy, để góp phần khắc phục những hạn chế, tồn tại đó và cũng đồng thời phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, cần đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) gắn với phát triển kinh tế tri thức, với một số nội dung chủ yếu sau:

 Thứ nhất, xây dựng cơ cấu ngành kinh tế hợp lý

Một là, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới:

Phải luôn đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, phát triển nền nông nghiệp sạch, bền vững, có năng suất, chất lượng, cạnh tranh cao và từng bước nâng cao hàm lượng khoa học, công nghệ để tăng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Xây dựng các vùng sản xuất nông sản tập trung gắn với phát triển công nghệ chế biến, bảo quản, tham gia chuỗi giá trị gia tăng. Đồng thời, đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nông, lâm, ngư nghiệp.

Đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, mở rộng hoạt động khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư và tăng cường đào tạo nghề cho nông dân.

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa một cách hợp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và kết cấu hạ tầng nông thôn, ưu tiên hệ thống thủy lợi, giao thông vận tải; tăng cường kết nối nông thôn - đô thị, phát triển nông nghiệp, nông thôn với phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị.

Hai là, phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh:

Tập trung nguồn lực phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào mạng sản xuất và phân phối toàn cầu.

Phát triển có chọn lọc một số ngành công nghiệp chế tạo, chế biến, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp năng lượng, cơ khí, điện tử, hóa chất, công nghiệp xây dựng.

Chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, công nghệ sinh học, công nghiệp văn hóa.

Nâng cao hiệu quả các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, sớm đưa một số khu công nghệ cao vào hoạt động.

Ba là, tạo bước phát triển vượt bậc các loại dịch vụ:

Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng một số ngành: thương mại, du lịch, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, viễn thông, logistics… Nhà nước tăng cường đầu tư và bảo đảm cung ứng các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo, vùng nghèo, đối tượng chính sách; tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các cơ sở dịch vụ, đồng thời hình thành một số trung tâm dịch vụ, du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế. 

Thứ hai, tạo sự liên kết để phát triển các vùng trong cả nước

Phát huy lợi thế so sánh của từng vùng, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý của mỗi vùng và liên vùng, đồng thời tạo ra sự liên kết giữa các vùng nhằm đem lại hiệu quả cao, phát triển nhanh và ổn định.

Xây dựng những trung tâm công nghiệp lớn có công nghệ cao, trung tâm tài chính, đào tạo, y tế chất lượng cao. Có chính sách trợ giúp nhiều hơn về nguồn lực để phát triển các vùng khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người.

Phát triển mạnh kinh tế biển, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm với những lĩnh vực có lợi thế so sánh để đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về kinh tế biển, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế. 

Thứ ba, chuyển dịch cơ cấu lao động xã hội, giảm nhanh tỷ trọng lao động làm nông nghiệp, tăng tỷ trọng làm công nghiệp và dịch vụ

Đẩy mạnh dạy nghề, giải quyết việc làm cho nông dân, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng lao động làm công nghiệp, dịch vụ.

Chú trọng công nghệ sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm, đẩy mạnh giáo dục, đào tạo gắn với sử dụng người lao động. Đặc biệt cần phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trong ngành công nghiệp và dich vụ. 

Thứ tư, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại

Chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và hiện đại, phù hợp với yêu cầu của sản xuất và đòi hỏi của thị trường. Tranh thủ hiện đại hóa công nghệ trước hết cho một số khâu có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia chuỗi giá trị gia tăng của các loại hàng hóa.

Quan tâm đúng mức việc xây dựng kết cấu hạ tầng khoa học, công nghệ, xây dựng một số trung tâm nghiên cứu hiện đại, nâng cao năng lực các tổ chức dịch vụ khoa học, công nghệ và phát triển thị trường khoa học, công nghệ; ưu tiên ứng dụng công nghệ điện tử, sinh học, chế tạo máy, gia công…

Thứ năm, phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh

Phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh Nhân dân; đẩy mạnh xây dựng các khu vực phòng thủ, khu kinh tế - quốc phòng. Xây dựng công nghiệp quốc phòng trong hệ thống công nghiệp quốc gia, đầu tư có chọn lọc theo hướng hiện đại, vừa phục vụ quốc phòng, vừa phục vụ dân sinh.

Quan tâm đầu tư vào những vùng, địa bàn chiến lược trọng yếu, những ngành, những lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước; có phương án kế hoạch sẵn sàng điều chỉnh thích ứng với thời chiến để hạn chế tổn thất, thiệt hại.

Tóm lại, tiến hành CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức, Việt Nam sẽ sớm rút ngắn được khoảng cách tụt hậu so với các nước phát triển. Nước ta thực hiện mô hình CNH, HĐH trong điều kiện hội nhập quốc tế và cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), đây là những cơ hội lớn của nước ta, cho nên, cần nắm bắt, khai thác và đặc biệt, phải chú trọng thực hiện những nội dung đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức sẽ tạo điều kiện phát triển rút ngắn, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh./.

 

                                                                        ThS Huỳnh Thanh Tân – Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

Số lượt xem: 114

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654