Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 01/2023 Khoa Lý luận cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại xã Vĩnh Trạch Đông Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn mức 1 Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ bảy ngày 13 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ sáu Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ năm Bản yêu sách tám điểm gửi Hội nghị Quốc tế hòa bình Versailes. Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc ra đời.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phát huy vai trò của người giảng viên lý luận chính trị trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin tổng hợp
Thứ hai, 05/09/2022, 16:30
Màu chữ Cỡ chữ
Phát huy vai trò của người giảng viên lý luận chính trị trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để công kích, chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta như bóp méo học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ trương, đường lối, bôi nhọ lãnh tụ. Chung quy lại là chúng muốn đánh đổ nền tảng tư tưởng của Đảng làm cho Đảng mất phương hướng, làm mất niềm tin của quần chúng đối với Đảng.

Có thể nêu ra một số nội dung và hình thức mà kẻ thù xuyên tạc, chống phá như sau: Một là, coi chủ nghĩa Mác-Lênin là lỗi thời, vì ra đời từ khá lâu. Hai là, muốn xóa bỏ mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Ba là, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bốn là, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cùng với việc đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc xuyên tạc nêu trên thường được kẻ thù tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, báo, đài, các vido clip, sử dụng mạng xã hội: youtube, facebook, Zalo,… thông qua một số phân tử bất mãn, thù địch.

Giảng viên lý luận chính trị, là người trực tiếp tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong tỉnh. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho giảng viên lý luận chính trị hiện nay không chỉ giảng dạy, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước mà còn cần phải đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Giảng viên lý luận chính trị phải nhận diện được các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta, từ đó có lập luận đối phó, phản bác hữu hiệu.

Trước hết giảng viên lý luận chính trị cần hiểu sâu sắc rằng giá trị bền vững, linh hồn của chủ nghĩa Mác là phép biện chứng duy vật, là tinh thần cách mạng và khoa học của học thuyết, khẳng định về mặt lịch sử rằng các hình thái kinh tế - xã hội luôn thay thế lẫn nhau, chủ nghĩa tư bản dựa trên tư hữu không thể tồn tại vĩnh viễn mà cần được thay thế bằng phương thức sản xuất tiến bộ hơn, đó là phương thức sản xuất Cộng sản chủ nghĩa.

Từ thực tiễn của Việt Nam và trong nhiều Văn kiện Đảng ta đều khẳng định chỉ có chủ nghĩa xã hội mới là chế độ xã hội đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc thực sự cho con người và chỉ có độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm tự do, hạnh phúc ấy. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ vì con người dựa trên Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó dân là chủ thể quyền lực nhà nước, thượng tôn pháp luật. Giai cấp công nhân là chủ thể của phương thức sản xuất tiến bộ - phương thức sản xuất Cộng sản chủ nghĩa. Hạt nhân của giai cấp công nhân đội tiên phong là Đảng Cộng sản với nền tảng là chủ nghĩa Mác-Lênin sẽ dẫn dắt dân tộc đến chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 22/10/2018 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35 NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó, giảng viên lý luận chính trị là lực lượng giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và phẩm chất chính trị cho người học; tham gia nghiên cứu bổ sung và phát triển lý luận, làm sáng rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trên con đường xây dựng xã hội mới; là người có khả năng và thường xuyên tiếp cận, nhận diện các luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch.

Theo đó, cần phải “tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”. Việc phát hiện sớm, nhận diện đúng âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch, những phần tử cơ hội, bất mãn là biện pháp quan trọng, là cơ sở để người giảng viên lý luận chính trị xác định đúng các nội dung, hình thức và phương pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới”; “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”.

Tóm lại, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò của người giảng viên lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong thời gian tới cần nhận thức và giải quyết tốt những vấn đề sau đây:

Thứ nhất, tích cực, chủ động phát hiện sớm, nhận diện đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, thù địch.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thứ ba, có thái độ dứt khoát, lập trường kiên định, tư tưởng kiên quyết và tư duy sắc bén trong đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, thù địch.

Thứ tư, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam./.

Số lượt xem: 248

ThS Mã Chí Tính

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654