Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phát huy nhân tố con người nhằm thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin tổng hợp
Thứ tư, 08/12/2021, 13:48
Màu chữ Cỡ chữ
Phát huy nhân tố con người nhằm thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển

Có thể nói rằng để xã hội tồn tại và phát triển không thể không dựa vào nguồn tài nguyên con người. Nguồn lực phát triển của xã hội, trước hết và quan trọng hơn cả chính là con người - nguồn tiềm năng sức lao động. Trong nguồn tài nguyên con người yếu tố quan trọng nhất đó là trí tuệ, kể cả trong giai đoạn hiện nay, khi lực lượng sản xuất phát triển, đánh dấu bởi những phát minh khoa học, những công nghệ hiện đại thì trí tuệ con người vẫn có sức mạnh quyết định, góp phần vào thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.

Ta biết rằng, lực lượng sản xuất là sự kết hợp giữa người lao động với tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động để tạo ra sức sản xuất vật chất nhất định. Như vậy, lực lượng sản xuất bao gồm người lao động và tư liệu sản xuất. Hiện nay khoa học, công nghệ cũng trở thành lực lượng sản xuất, vì nó là nguyên nhân trực tiếp của nhiều biến đổi trong sản xuất và trở thành nhân tố  không thể thiếu được của quá trình sản xuất.

Trong các yếu tố của lực lượng sản xuất, con người là nhân vật chính của lịch sử, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển xã hội. Con người vừa là chủ thể sáng tạo ra mọi giá trị của cải vật chất và tinh thần, sáng tạo và hoàn thiện ngay chính bản thân mình đồng thời vừa là chủ nhân sử dụng có hiệu quả mọi tài sản vô giá ấy. Mặc dù khoa học, công nghệ nâng cao địa vị, vị thế, vai trò, sức mạnh của con người. Máy vi tính có thể tính nhanh và chính xác gấp triệu lần con người, rôbốt, người máy có thể làm được những việc mà con người không thể làm nổi, nhưng những cái đó suy cho cùng đều do con người chế tạo ra, con người điều khiển chúng, nếu thiếu con người thì tự bản thân chúng cũng không thể phát huy tác dụng. Khoa học, công nghệ chỉ thực sự phát huy vai trò to lớn khi thông qua con người, chịu sự chi phối của con người.

Trên phương diện đó vai trò nhân tố con người trong lực lượng sản xuất là yếu tố quan trọng nhất, động nhất, sáng tạo nhất của quá trình sản xuất. Nhân tố trung tâm của con người chính là sức lao động bao gồm thể lực và trí lực. Chính những người lao động là chủ thể của quá trình lao động sản xuất, với sức mạnh và kỹ năng lao động của mình, sử dụng tư liệu lao động trước hết là công cụ lao động, tác động vào đối tượng lao động để sản xuất ra của cải vật chất. Cùng với quá trình lao động sản xuất, sức mạnh và kỹ năng lao động của con người không ngừng tăng lên, đặc biệt là trí tuệ của con người ngày càng phát triển. Như thế quá trình sản xuất vật chất không thể thoát ly khỏi lao động của con người. Trong thời đại mới, nhân tố con người có tri thức ngày càng đóng vai trò quyết đinh hơn trong lực lượng sản xuất. Bởi vậy, tiếp tục phát huy nhân tố con người để thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, mỗi cá nhân phải tự vượt qua chính mình

Bằng ý thức trách nhiệm với bản thân, bằng sự nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu vươn lên về mọi mặt, vượt qua những thách thức, khó khăn, những hạn chế và rào cản từ mọi phía, mỗi cá nhân tự hoàn thiện, tự khẳng định với vai trò chủ thể của xã hội và chính bản thân mình. Cùng với tư cách con người cá nhân, con người còn tồn tại với tư cách con người xã hội. Vì lẽ đó, mỗi cá nhân cần phải có trách nhiệm chung với toàn xã hội, có như vậy mới thúc đẩy sự phát triển của xã hội, phát triển của lực lượng sản xuất.

          Hai là, giáo dục, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lực lao động

Giáo dục, đào tạo sẽ tác động và là một trong những yếu tố tác động đến chất lượng nguồn nhân lực. Giáo dục, đào tạo sẽ nâng cao trình độ người lao động, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ, năng lực thực tiễn, giữ gìn đạo đức…qua đó sẽ tạo cho nguồn nhân lực chất lượng cao hơn, thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất mạnh mẽ hơn. Muốn vậy cần thường xuyên rà soát, quy hoạch, phát triển các cơ sở giáo dục, đào tạo trên cả nước đáp ứng nhu cầu học tập và gắn với quy hoạch nguồn nhân lực. Đồng thời, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, liên thông trong giáo dục, đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội, tăng cường đào tạo thường xuyên và đào tạo lại cho người lao động.

Đảng ta luôn quan tâm và cho rằng giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu. Cùng với nhận thức đó, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh giáo dục, đào tạo, cũng như phát triển khoa học, công nghệ để thúc đẩy nguồn nhân lực, đáp ứng quá trình lao động chất lượng cao, cũng như đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ ở nước ta.

Ba là, giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích chính đáng tạo động lực phát triển người lao động

Để tạo động lực thúc đẩy nền sản xuất phát triển, nâng cao năng suất lao động, chúng ta phải giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích của người lao động. Lợi ích là động lực hàng đầu để phát huy nhân tố con người, góp phần phát triển lực lượng sản xuất. Do đó, lợi ích chính đáng, hợp pháp của con người cần phải được tôn trọng và bảo đảm ngày càng tốt hơn. Phải quan tâm, coi trọng và giải quyết tốt vấn đề lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, hạn chế, loại bỏ các hình thức thu nhập bất chính, triệt tiêu động lực của người lao động, thực hiện công bằng về cơ hội và giải quyết hài hòa lợi ích.

Chỉ khi Nhà nước có cơ chế, chính sách phù hợp, đảm bảo lợi ích cho Nhân dân lao động mới tạo được động lực để phát huy tính tích cực, tự giác và sáng tạo của người lao động nhằm sản xuất ra nhiều của cải vật chất cho xã hội.

Bốn là, đẩy mạnh việc tìm kiếm và trọng dụng người tài đi đôi với hoàn thiện đạo đức, lối sống

Có cơ chế, chính sách đặc biệt để thu hút người tài của đất nước. Đổi mới nội dung, cách thức bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh cho người lao động.

Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Trọng dụng trí thức trên cơ sở đánh giá đúng phẩm chất, năng lực và kết quả cống hiến. Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của người lao động, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đãi ngộ và tôn vinh xứng đáng những cống hiến của trí thức. Đồng thời tạo môi trường, điều kiện để người lao động phát triển về nhân cách, đạo đức, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, kỷ luật lao động.

Năm là, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động

Tất cả công dân phải được đảm bảo chăm sóc y tế. Để được chăm sóc y tế đầy đủ, kịp thời cần phải tăng cường phổ cập y tế toàn dân, bảo đảm cho mọi người khi không may bị đau ốm, bệnh tật, tai nạn nghề nghiệp sẽ được thăm khám và bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho người lao động. Đối với những người có việc làm và thu nhập, thì phải tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, còn đối với người không có hoặc thu nhập quá thấp họ sẽ được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Phải cụ thể hóa việc chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu trong điều kiện cường độ lao động cao, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức, cũng như trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh gay gắt. Có như vậy, người lao động sẽ được nâng cao chất lượng hơn, góp phần phát triển lực lượng sản xuất.

Cho nên, một trong những yêu cầu để đảm bảo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đó là phải nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống. Điều này có nghĩa là phải tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho Nhân dân, thông qua việc nâng cao chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội được thực hiện…, từ đó tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động có thể lực dồi dào, trí tuệ minh mẫn, sức khỏe tốt, đủ khả năng tiếp cận nguồn tri thức của nhân loại, góp phần thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.

Tóm lại, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta phải coi con người là yếu tố quyết định, là chủ thể của mọi sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất và văn hóa. Do vậy, đòi hỏi phải chú trọng phát triển con người cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức, có đủ trí tuệ, nghị lực, tay nghề, công nghệ, ý thức là động lực thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng xã hội mới, hoàn thành mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta đề ra./.

Số lượt xem: 3542

ThS Huỳnh Thanh Tân - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654