Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với bảo đảm kỷ cương trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin tổng hợp
Thứ ba, 21/06/2022, 15:45
Màu chữ Cỡ chữ
Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với bảo đảm kỷ cương trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vị trí, vai trò của dân chủ. Dân chủ chính là tư tưởng cơ bản xuyên suốt quá trình cách mạng. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được Người khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”(1). Như vậy, cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ tức là dân là gốc, dân là chủ và dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân. Đánh giá rất cao về dân chủ, Người nhấn mạnh: “Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân. Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”(2).

Kế thừa quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển của xã hội. Trong thời kỳ đổi mới, dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được mở rộng về nội dung, dân chủ cả trong chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và ở các cấp từ trung ương đến cơ sở; đến từng người dân bằng các hình thức dân chủ đại diện.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII khẳng định: “Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội”(3). Báo cáo chính trị Đại hội XIII đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước. Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.  Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Việc phát huy dân chủ phải gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Một đất nước không có kỷ cương thì rối loạn, mất ổn định và không thể phát triển được. Vì vậy, dân chủ và kỷ cương phải đi liền với nhau. Dân chủ phải có kỷ cương và kỷ cương trên cơ sở phát huy dân chủ.

Báo cáo chính trị Đại hội XIII bổ sung mối quan hệ lớn thứ 10, đó là quan hệ giữa “thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”(4). Việc bổ sung mối quan hệ lớn giữa “thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội” xuất phát từ nhận thức rõ hơn vấn đề có tính quy luật trong quản lý xã hội, đó là dân chủ phải đi liền với kỷ cương, tự do không thể tách rời trách nhiệm.

         Nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn với bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nhiều phương hướng, nhiệm vụ đã được Đại hội XIII đề ra, cụ thể như sau:

         Thứ nhất, tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Chống các biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức

         Thứ hai, thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Bảo đảm công khai, minh bạch thông tin, quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của mọi tầng lớp nhân dân cũng như tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát và thụ hưởng.

         Thứ ba, xác định rõ hơn vai trò “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản  lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ. Đảng và Nhà nước ban hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật tạo nền tảng chính trị, pháp lý, tôn trọng, bảo đảm. bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân.

         Thứ tư, khẳng định “vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(5) và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là nền tảng chính trị, pháp lý để nhân dân thực hiện quyền làm chủ. Điều đó, đòi hỏi phải phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của nhân dân, tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức.

         Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là việc thực thi tinh thần “thượng tôn pháp luật”, sự gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở đó: “Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối, làm mất ổn định chính trị - xã hội hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân”(6).

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân là bản chất của chế độ ta. Qua các kỳ đại hội, Đảng ta đều nhấn mạnh việc củng cố và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta và đến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh và khẳng định nhấn mạnh và phát huy quyền làm chủ của nhân dân với nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân phải gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao đạo đức xã hội, quyền hạn gắn với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ; chống quan liêu, mệnh lệnh, đồng thời chống tình trạng vô chính phủ, lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật. Vì vậy, trong thời gian tới, cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội đã đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhằm tạo dựng, phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

---------

 (1)Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.6, tr.232

(2)Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.15, tr.325

(3), (4), (5), (6)Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, năm 2021, tr.38, tr.39, tr.173, tr.174

Số lượt xem: 251

ThS Huỳnh Cầm - Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654