Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nhiệm vụ để phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay

Tin tổng hợp
Thứ ba, 12/05/2020, 07:46
Màu chữ Cỡ chữ
Nhiệm vụ để phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay

 Có thể khái quát rằng, thành phần kinh tế là bộ phận cấu thành nền kinh tế quốc dân, là một kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất. Ở nước ta, Đảng luôn xác định các TPKT đều là bộ phận cấu thành quan trọng và đều là nội lực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

Như vậy, quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân, Đảng, Nhà nước luôn thực hiện nhất quán, lâu dài nền kinh tế nhiều thành phần, cụ thể, Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế…”(1). Có thể thấy, mỗi TPKT đều có vai trò nhất định. Để thực hiện tốt vai trò của từng TPKT, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các TPKT, với những nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, đối với thành phần kinh tế nhà nước                                                       

Kinh tế nhà nước bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, ngân sách, tín dụng, ngân hàng nhà nước, các quỹ dự trữ quốc gia, các quỹ bảo hiểm nhà nước, cơ sở vật chất của quốc phòng, an ninh và các tài sản thuộc sở hữu Nhà nước có thể đưa vào vòng chu chuyển kinh tế. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, là nhân tố mở đường cho sự phát triển kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để Nhà nước định hướng, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Doanh nghiệp nhà nước là một bộ phận quan trọng của kinh tế nhà nước, cần được củng cố, phát triển trên những lĩnh vực, vị trí then chốt của nền kinh tế, đi đầu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và chấp hành pháp luật. Để làm được như vậy, cần phải:

Cơ bản hoàn thành việc củng cố, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; phát huy những ưu thế về kỹ thuật, công nghệ và tăng cường hoạt động của kinh tế nhà nước trong lĩnh vực phân phối, lưu thông.

Xây dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh trên cơ sở các tổng công ty nhà nước; đổi mới cơ chế quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở bảo đảm chế độ tự chủ sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở; coi trọng việc cổ phần hóa sẽ nâng cao được hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Thứ hai, đối với thành phần kinh tế tập thể

Kinh tế tập thể là hình thức liên kết tự nguyện, rộng rãi của những người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh doanh tổng hợp, phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Phát triển TPKT này, cần thực hiện:

Hợp tác hóa phải căn cứ vào sự phát triển của lực lượng sản xuất trong các ngành, đặc điểm công nghệ, trình độ kỹ thuật và trình độ quản lý.

Phát triển rộng rãi và đa dạng trong các ngành, nghề, với quy mô, mức độ tập thể hóa khác nhau.

Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường… để kinh tế tập thể phát triển có hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã từng bước xây dựng quỹ tích lũy, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật để tăng sức mạnh kinh tế.

Thứ ba, đối với thành phần kinh tế tư nhân

Đây là thành phần kinh tế hỗn hợp dựa trên hình thức sở hữu tư nhân từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Nhà nước tạo môi trường kinh doanh thuận lợi về chính sách, pháp luật, và giúp đỡ phát triển nhằm huy động vốn, tạo việc làm, tăng tổng sản phẩm xã hội, tăng thu ngân sách Nhà nước. Đồng thời phải hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Bảo vệ quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp để phát triển theo định hướng của Nhà nước; cần liên doanh liên kết với nhau, với kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước.

Khuyến khích các nhà tư bản tư nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, với công nghệ hiện đại, thu hút nhiều lao động.

Tăng cường quản lý nhà nước đối kinh tế tư nhân thông qua việc đăng ký kinh doanh, kiểm tra, kiểm soát theo luật định, hướng dẫn làm giàu đúng pháp luật, chống gian dối.

Khuyến khích các chủ doanh nghiệp tư nhân bán cổ phiếu ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp, xây dựng quan hệ hợp tác giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, đảm bảo lợi ích của cả hai.

Thứ tư, đối với thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đây là TPKT dựa trên sở hữu vốn của cá nhân và tổ chức nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. TPKT này được khuyến khích phát triển.

Khuyến khích đầu tư sản xuất lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi đi đôi với tăng cường quản lý, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, có lợi cho quốc kế dân sinh.

Có các chính sách khuyến khích ưu đãi, giúp đỡ TPKT này phát triển; cải thiện môi trường kinh tế và pháp lý để thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện phát triển thuận lợi.

Phát triển TPKT này, sẽ động viên được tiềm năng to lớn về vốn, công nghệ, khả năng tổ chức quản lý… của các nhà đầu tư.

Tóm lại, đổi mới kinh tế không chỉ thừa nhận sự tồn tài khách quan của nhiều TPKT, mà còn phải thực hiện nhất quán lâu dài chính sách cơ cấu kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN. Tất cả các TPKT với những hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng, phong phú của chúng tạo nên những bộ phận hữu cơ của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cho nên, Đảng, Nhà nước tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, để các TPKT đẩy mạnh xã hội hóa sản xuất, giải phóng được sức sản xuất, khai thác và phát huy tốt nhất mọi tiềm năng, nguồn lực… nhằm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

                 

                                                              ThS. Huỳnh Thanh Tân – Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

 

  (1).Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2016, tr.102-103.

 

Số lượt xem: 70

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654