Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 01/2023 Khoa Lý luận cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại xã Vĩnh Trạch Đông Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn mức 1 Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ bảy ngày 13 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ sáu Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ năm Bản yêu sách tám điểm gửi Hội nghị Quốc tế hòa bình Versailes. Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc ra đời.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của tỉnh Bạc Liêu

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin tổng hợp
Thứ sáu, 21/05/2021, 10:52
Màu chữ Cỡ chữ
Những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của tỉnh Bạc Liêu

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tại Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, Đảng ta chủ trương xây dựng nền văn hóa Việt Nam theo 3 phương châm lớn là: Dân tộc hóa; Khoa học hóaĐại chúng hóa. Đến Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (16-7-1998), Đảng ta đã ban hành riêng Nghị quyết về xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong Nghị quyết, Đảng ta đề ra những quan điểm chỉ đạo cụ thể để xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa, trên khắp các địa phương của cả nước đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”.

Đối với tỉnh Bạc Liêu, việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” từng bước đi vào chiều sâu, nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh được nâng lên, đã xác định đúng đắn nội dung chính của cuộc vận động là nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân ở địa phương. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa cho người dân và đã đạt được những kết quả nổi bật sau đây:

Thứ nhất: Lĩnh vực văn hóa có sự chuyển biến tích cực; hoạt động thể dục, thể thao được đầu tư, phát triển; thông tin, truyền thông có sự đổi mới

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phát triển ngày càng phong phú, đa dạng, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, văn hóa, con người Bạc Liêu được chú trọng. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, khu - điểm du lịch được quan tâm nhiều hơn. Đã thực hiện lập hồ sơ khoa học đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng đối với 11 di tích, trong đó, 09 di tích cấp tỉnh và 02 di tích quốc gia (Sự kiện Ninh Thạnh Lợi năm 1927 và Sự kiện trận Giồng Bốm năm 1946).

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được duy trì và phát triển. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục phát triển rộng khắp, tỷ lệ người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên tăng từ 25% năm 2015 lên 29,6% năm 2020. Cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ trong đào tạo, huấn luyện, thi đấu được tăng cường; các môn thể thao thành tích cao đạt được nhiều huy chương tại đấu trường trong nước và quốc tế.

Lĩnh vực thông tin và truyền thông, báo chí, xuất bản có nhiều tiến bộ; mạng lưới thông tin, truyền thông phát triển khá đa dạng, rộng khắp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Đảng, quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước có nhiều tiến bộ.

Thứ hai: Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng

Đã có hơn 110.700 lao động được tạo việc làm. Trong đó, 1.856 người đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Đào tạo nghề cho người lao động được chú trọng; các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh có sự phát triển, tham gia tích cực và chủ động vào công tác dạy nghề, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 46,3% năm 2015 lên 63% năm 2020.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng và công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Đã thực hiện tốt chính sách cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội; duy trì nhận nuôi dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng và trợ cấp cho thương binh 1/4, 2/4 có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh Bạc Liêu đã tập trung vận động xã hội hóa để hoàn thành việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công, các đối tượng chính sách với tổng số 7.179 căn nhà. Công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện mạnh mẽ; đã duy trì việc phân công các cơ quan, đơn vị và vận động các doanh nghiệp nhận hỗ trợ hộ nghèo. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 1%, bình quân giảm khoảng 3,02%/năm. (Chỉ tiêu Nghị quyết là 2%/năm)

Thứ ba: Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao chất lượng

Đã thực hiện nhiều giải pháp chống quá tải tại một số bệnh viện; cải tiến quy trình khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ khám bệnh; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; xây dựng đề án bệnh viện vệ tinh; thường xuyên tổ chức rèn luyện và phát động phong trào thi đua nâng cao y đức; hệ thống ngành y tế được củng cố, phát triển và hoạt động có hiệu quả;...

Công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Đặc biệt, tỉnh đã chỉ đạo kịp thời, quyết liệt có hiệu quả việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không để lây lan ra cộng đồng.

Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từ tỉnh đến cơ sở được nâng lên, tăng tỷ lệ hài lòng của người bệnh; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế được bảo đảm…

Để tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa cho người dân hiện nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để các ban, ngành, các cấp tổ chức thực hiện. Cụ thể như sau:

Một là, đẩy mạnh phát triển văn hóa, xây dựng con người; tăng cường công tác thông tin - truyền thông

Gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm xã hội, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho người dân. Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh; xây dựng văn hóa, con người Bạc Liêu đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong văn hóa ứng xử của người lãnh đạo, cán bộ, công chức và đảng viên; tăng cường xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp, doanh nhân và trong phát triển du lịch; xây dựng Bạc Liêu là điểm đến hấp dẫn, hoạt động du lịch mang tính chuyên nghiệp cao, con người mến khách, thân thiện, nghĩa tình. Phát triển những sản phẩm, loại hình văn hóa độc đáo của Bạc Liêu có sức lan tỏa để quảng bá, giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; đổi mới nội dung, phương thức đầu tư cho văn hóa, tránh đầu tư dàn trải, kém hiệu quả

Đẩy mạnh các giải pháp nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái về đạo đức, lối sống, đẩy lùi cái xấu và tệ nạn xã hội. Xây dựng và phát triển đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa.

Triển khai hạ tầng băng thông rộng chất lượng cao trên phạm vi toàn tỉnh. Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu của tỉnh theo hướng tiên tiến, hiện đại. Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt việc sắp xếp, tổ chức hoạt động của hệ thống báo chí, xuất bản trong tỉnh. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình thông tin trên Internet, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những sản phẩm, thông tin xấu độc, xuyên tạc, ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục.

Ba là, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Quan tâm đào tạo vận động viên trẻ, phát hiện những tài năng mới bổ sung cho đội năng khiếu, đội tuyển của tỉnh; chú trọng bồi dưỡng, phát triển thể thao thành tích cao, những bộ môn thể thao đang là thế mạnh của tỉnh. Đăng cai tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế.

Thứ tư: Đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng, phát triển các mô hình y tế chất lượng cao

Chú trọng lãnh đạo gắn kết giữa các chính sách kinh tế với chính sách xã hội, phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Bảo đảm mọi người đều bình đẳng, có cơ hội và điều kiện phát triển toàn diện. Tập trung giải quyết tốt lao động, việc làm; đẩy mạnh việc đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng lao động. Thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thực hiện có hiệu quả chính sách an toàn, vệ sinh lao động.

Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng và gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú trên cùng địa bàn.

Nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường giáo dục y đức cho đội ngũ cán bộ y tế; thiết lập sổ sức khỏe điện tử; nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế; thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Tập trung phát triển kỹ thuật cao cho y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện; khuyến khích xã hội hóa trong phát triển y tế; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh triển khai các dự án y tế chất lượng cao. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, tỷ lệ giới tính khi sinh; tận dụng cơ cấu dân số và nâng cao chất lượng dân số./.

Số lượt xem: 647

ThS Đặng Văn Mỹ, Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654