Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nguyễn Ái Quốc – Người thầy giáo lý luận đặt nền móng đầu tiên cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng

Tin tổng hợp
Thứ năm, 26/11/2015, 09:53
Màu chữ Cỡ chữ
Nguyễn Ái Quốc – Người thầy giáo lý luận đặt nền móng đầu tiên cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng

  Trong hoàn cảnh lịch sừ đó, ngày 05-6-1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Trong quá trình bôn ba, Người đã đến nhiều nước ở các châu lục, tự lao động kiếm sống vừa học tập vừa tham gia các phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nghiên cứu các trào lưu tư tưởng tiến bộ trên thế giới. Năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại lại Pháp, Người có dịp tìm hiểu sâu về cách mạng tư sản Pháp và cách mạng XHCN Tháng Mười Nga vĩ đại. Người nhận định: «Kách mệnh Pháp cũng như kách mệnh Mỹ nghĩa là kách mệnh tư bản, kách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông ngoài thì nó áp bức thuộc địa».  Và Nguyễn Ái Quốc kết luận: chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất cách mạng nhất. Cuối năm 1920, sau khi tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu giai đoạn mới, là làm thế nào truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, nhằm biến lý luận cách mạng nhất, chân lý của thời đại thành đường lối cách mạng Việt Nam, tạo nên những nhân tố thắng lợi ban đầu cho cách mạng. Đây chính là giai đoạn khó khăn thử thách đ̣òi hỏi cả về trí tuệ, công sức và thời gian. Nguyễn Ái Quốc là người đầu tiên đem ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin và kinh nghiệm Cách mạng Tháng Mười Nga soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Người sớm ý thức được vai trò quan trọng của lý luận và ý nghĩa chiến lược của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nguyễn Ái Quốc là người thầy giáo lý luận đầu tiên đặt nền móng cho sự nghiệp giáo dục lý luận chính trị và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng.

   Ngày 11-11-1924. Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) với nhiệm vụ xây dựng phong trào công nhân và phong trào cộng sản Đông Nam Á. Tại đây, Người có điều kiện tiếp cận với phong trào cách mạng ở trong nước. Cùng với những người Trung Quốc, Triều Tiên, Nguyễn Ái Quốc lập ra “Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông”. Trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và đường lối cách mạng vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
    Khi về Quảng Châu Nguyễn Ái Quốc liên lạc với tổ chức yêu nước có tên Tâm Tâm xã, lựa chọn những người yêu nước có chí lớn trong tổ chức này để truyền bá lý luận, đường lối và phương thức hoạt động cách mạng cho họ.  Tháng 6-1925, từ nhóm thanh niên cách mạng đầu tiên này, Nguyễn Ái Quốc lập ra «Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên” nhằm tập hợp những thanh niên yêu nước giáo dục khuynh hướng cộng sản. Người đã tổ chức mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ đầu tiên có các đồng chí: Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Lê Tấn Anh, Lâm Tấn Thu, Lê Quảng Đạt, Hoàng Văn Ấm, Lưu Quốc Long, Hoàng Huy, Vương Thúc Oánh. Người vừa là giảng viên chính, vừa là người tổ chức và hướng dẫn lớp học. Trong đó có những đồng chí trở thành trợ lý giảng dạy và tổ chức các khóa học tiếp theo cùng với Người: Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Quảng Đạt...
   Từ năm 1925 đến 1927, Nguyễn Ái Quốc mở liên tiếp 5 lớp huấn luyện cán bộ về chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng, phương pháp công tác... đặt nền móng cho công tác cán bộ của Đảng sau này. Một số cán bộ sau khi được đào tạo được cử đi học tiếp ở trường đại học Phương Đông (Liên Xô). Như Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong... sau này trở thành những tổng bí thư đầu tiên của Đảng. Sau khi được đào tạo đa số trở về nước tiến hành chủ trương “vô sản hóa” - vận động công nhân, trí thức tham gia hoạt động cách mạng, nhằm tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, giác ngộ lư tưởng cách mạng trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước; đồng thời cũng rèn luyện mình trong thực tiễn. Những chiến sĩ cách mạng được đào tạo tại Quảng Châu là những trí thức cộng sản Việt Nam đầu tiên, vừa là học tṛò vừa là người bạn, người đồng chí cùng Nguyễn Ái Quốc trong quá trình nghiên cứu, học tập lý luận.
   Tính đến tháng 4-1927, Nguyễn ái Quốc đã trực tiếp huấn luyện đào tạo hơn 75 đồng chí. Tên tuổi nhiều đồng chí gắn liền với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc như: Trần Phú, Nguyễn Thiệu, Trịnh Đình Cửu, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Đức Cảnh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng... (1)
   Chương trình, nội dung huấn luyện khá ngắn gọn và dễ hiểu, nhằm mục đích giải quyết vấn đề cấp bách lúc bấy giờ của lịch sử là sự khủng hoảng về đường lối cứu nước. Làm thế nào qua học tập người học tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, những kinh nghiệm lịch sử cách mạng của các nước trên thế giới; hiểu rõ mâu thuẩn và tính chất xã hội; động lực và mục đích của cách mạng; giai cấp lãnh đạo, phương pháp và bước đi của cách mạng Việt Nam.
   Tất cả đề cương các bài giảng trong các lớp đào tạo được Nguyễn Ái Quốc soạn thảo thành tác phẩm « Đường cách mệnh » xuất bản năm 1927 - Đây là cuốn giáo trình lý luận chính trị đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Nội dung cơ bản của tác phẩm là trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của lý luận cách mạng, để giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tổng kết thực tiễn các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới, rút ra bài học cách mạng cho Việt Nam; xác định phương pháp tổ chức và hoạt động làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối của cách mạng Việt Nam.
 Phương pháp giảng dạy của Nguyễn Ái Quốc là dùng lối đối thoại, lấy những ví dụ thực tiễn để minh họa, lấy những bài học lịch sử để chứng minh. Phương pháp truyền thụ này rất phù hợp với trình độ học vấn của cán bộ cách mạng nước ta lúc bấy giờ. «Vì sao chứng ta muốn sống thì phải cách mạng ? Vì sao cách mạng là việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc một hai người ? Đem lịch sử cách mệnh các nước làm gương cho chúng ta soi, đem phong trào thế giới nói cho đồng bào ta rõ ?» (2).
   Gắn liền với việc truyền thụ lý luận và phương pháp cách mạng, Nguyễn Ái Quốc hết sức chú ý nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho người học. Bài đầu tiên trong tác phẩm «Đường cách mệnh » là bài «Tư cách người cách mệnh». Như vậy, đạo đức chính là bài học đầu tiên của người cán bộ, đảng viên.
 Tóm lại, Nguyễn Ái Quốc là người thầy giáo lý luận chính trị đầu tiên của Đảng ta. Lịch sử Học viện Chính trị quốc gia và các trường chính trị cả nước cũng được tính từ những năm 25 của thế kỷ XX, khi Người đào tạo lớp cán bộ đầu tiên của Đảng. Không chỉ đào tạo, Người còn đặt nền móng cho công tác tổ chức cán bộ của Đảng. Đó là bài học quan trong cho toàn Đảng ta trong công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp bố trí cán bộ một cách khoa hoc, hợp lý phù hợp với chức năng, sở trường để mỗi cán bộ phát huy trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp chung của cách mạng trong điều kiện tiếp tục công cuộc đổi mới. Mặt khác phải thấm nhuần quan điểm của người giáo dục lý luận chính trị phải gắn liền với giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bô, đảng viên. Làm sao cho đội ngũ cán bộ có đức và tài; có lý luận và năng lực hoạt động thực tiễn;
 Nguồn: (1) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – 65 năm xây dựng và phát triển, Nxb. Lý luận Chính trị, HN. 2015, tr.13).
           (2) Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, tập 2, HN.2011, tr. 283.

 

ThS. Huỳnh Thanh Tân

Số lượt xem: 55

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654