Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ tại các xã, phường ở thành phố Bạc Liêu

Tin tổng hợp
Thứ năm, 23/04/2020, 13:43
Màu chữ Cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ tại các xã, phường ở thành phố Bạc Liêu

 Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản về xây dựng, thực hành dân chủ nhằm cụ thể hóa mục tiêu mà Đảng đã đề ra, chẳng hạn như: Chỉ thị số 30-CT/TW năm 1998 về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở,  Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Nhà nước cũng đã cụ thể hóa các văn bản của Đảng thành pháp luật để triển khai trên thực tế, cụ thể: Nghị định 29/1998/NĐ-CP về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã; Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã thay thế Nghị định 29/1998/NĐ-CP; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thành phố Bạc Liêu là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học, kỹ thuật, dịch vụ, an ninh - quốc phòng của tỉnh Bạc Liêu. Thành phố Bạc Liêu có 10 đơn vị hành chính cấp xã (07 phường, 03 xã) được chia thành 67 khóm, ấp. Trong thời gian qua, thực hiện theo các quy định chung của Đảng, Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn các xã, phường trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu đã tổ chức triển khai thực hiện trên thực tế các quy định chung về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Cụ thể, các xã, phường của Thành phố Bạc Liêu đã triển khai các nội dung công khai để nhân dân biết; những nội dung để nhân dân bàn và quyết định; những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; những nội dung nhân dân giám sát. Nhờ triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu có những chuyển biến tích cực, thực hiện khá nền nếp theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực bằng nhiều hình thức công khai đa dạng[1].

Tuy nhiên, việc thực hiện quy chế dân chủ ở các xã, phường ở Thành phố Bạc Liêu vẫn còn bộc lộ một số ít hạn chế như: việc phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên; công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện pháp luật dân chủ ở một số nơi chưa thường xuyên, chưa sâu rộng, chưa tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân một số nơi chưa phát huy hiệu quả, chưa thể hiện được vai trò chủ động giám sát của mình; hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp xã còn hạn chế, chưa duy trì nghiêm túc chế độ họp theo quy định. Một số nơi, việc thực hiện thông báo công khai những nội dung quy định nhân dân được biết, được bàn, được quyết định còn hình thức và chưa đầy đủ rõ ràng nên dẫn đến chất lượng chưa cao.

Trong thời gian tới, để việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại các phường, xã trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu ngày càng phát huy được hiệu quả, đi vào nền nếp cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền; phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tại các phường, xã  trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu.

Hai là, tập trung cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật dân chủ ở cấp xã. Tuyên truyền là một khâu vô cùng quan trọng, làm cho các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, chẳng hạn: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt cộng đồng, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật thực hiện dân chủ cơ sở… Thông qua đó, giúp người dân nắm được tầm quan trọng cũng như những quy định cơ bản của quy chế dân chủ nói chung và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn nói riêng.

Ba là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng trong việc tổ chức triển khai thực hiện và thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn.

Bốn, cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở cần tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện quy chế dân chủ ở các, phường trong điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Cần tạo các điều kiện như: tạo sự gần gũi, tâm lý thoải mái giữa cán bộ, công chức với nhân dân trong quá trình làm việc; Đầu tư cho nơi tiếp công dân của xã, phường; đa dạng hóa các hình thức tiếp thu ý kiến của nhân dân cũng như sẵn sàng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân mọi lúc, mọi nơi…

Năm, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là khâu vô cùng quan trọng được Đảng ta xác định trong từng thời kỳ. Cần đổi mới nhận thức, phát huy vai trò nòng cốt, nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở trong thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã. Cán bộ, công chức phải nắm chắc được Quy chế dân chủ cơ sở, trên cơ sở đó phải làm gương và tổ chức triển khai thực hiện đúng các văn bản về thực hiện dân chủ cơ sở.

Sáu là, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở xã, phường trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu. Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo về số lượng cũng như chất lượng hoạt động trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Bày, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong việc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở tại các xã, phường. Qua đó, góp phần phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên địa bàn.

Tám  là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường. Kiểm tra, giám sát là khâu vô cùng quan trọng trong việc thực hiện pháp luât, góp phần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Chú trọng kiểm tra, giám sát vai trò của người đứng đầu. Thông qua công tác này, sẽ kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm việc thực hiện quy chế dân chủ để có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời. Khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tổ chức có những đóng góp quan trọng, thiết thực trong việc thực hiện Quy chế dân chủ.

Cấp cơ sở chính là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là nơi cần thực hiện quyền dân chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất. Vì vậy, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng và rất cần thiết trong mọi thời kỳ. Triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và thực hiện tốt các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chính là thực hành và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó, góp phần hiện thực hóa quan điểm của Đảng ta về dân chủ xã hội chủ nghĩa.

                                      Phan Thị Lam – giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật

Số lượt xem: 67

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654