Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nâng cao hiệu quả công tác Dân vận chính quyền ở tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn hiện nay

Tin tổng hợp
Thứ hai, 02/07/2012, 09:09
Màu chữ Cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả công tác Dân vận chính quyền ở tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn hiện nay

Trong những năm qua, công tác dân vận của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác dân vận đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện.

Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được sự cần thiết phải đưa công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương. Việc chỉ đạo các hoạt động “Năm Dân vận chính quyền” và thực hiện “Ngày Dân vận khéo” vào ngày 15 hằng tháng, đã tạo điều kiện nâng cao năng lực và trách nhiệm công tác cho cán bộ, công chức trong hệ thống chính quyền.

Để công tác dân vận thực sự đáp ứng được yêu cầu, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu với Thường trực Tỉnh uỷ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác Dân vận gắn với kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhờ làm tốt công tác dân vận nên việc nghiên cứu, soạn thảo, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cùng với triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, các cấp chính quyền đã quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Nhiều cơ quan, đơn vị đã gắn việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với cải cách hành chính; xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp uỷ, cơ quan và công đoàn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần tăng cường, cụ thể hoá công tác dân vận của chính quyền, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, gần gũi, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền, giữ vững đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận chính quyền vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác cải cách hành chính tiến hành chậm, thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Công tác tiếp dân ở một số nơi làm chưa tốt, thậm chí có nơi, người đứng đầu ngại tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Để công tác dân vận chính quyền tiếp tục có hiệu quả, đi vào chiều sâu trong giai đoạn hiện nay, đề xuất cần lưu ý tập trung vào một số nội dung như sau:

- Các chính sách của Nhà nước phải được tổ chức, điều hành, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý và có trách nhiệm với nhân dân - phải biết kết hợp công tác quản lý, điều hành với việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; đề cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của nhân dân thông qua tổ chức hoạt động của MTTQ các cấp. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình: xã, phường, thị trấn; trong cơ quan hành chính, sự nghiệp; trong công nhân lao động và mở rộng ra các loại hình mới, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tăng cường mối liên hệ, xây dựng Quy chế phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thông qua MTTQ, các đoàn thể để tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách. Mặt khác, qua hoạt động thực tiễn, MTTQ, các đoàn thể thu thập, phản ánh những ý kiến của đông đảo nhân dân về tính “sát thực” của các chủ trương, chính sách đó.

- Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các hộ  nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đặc biệt cần xem nội dung công tác dân vận chính quyền là một trong những tiêu chí khen thưởng hằng năm cho các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tích cực học tập tiếp thu chuyển giao công nghệ, khoa học, kỹ thuật, sáng tạo trong lao động, có ý chí vươn lên làm giàu chính đáng; đoàn kết tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

- Bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ khối dân vận xã, phường, thị trấn và cán bộ mặt trận, đoàn thể các huyện, thành phố; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các sở, ban, ngành làm nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến công tác vận động quần chúng, nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước theo tinh thần Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng hòa giải thành với tỷ lệ cao nhất, hạn chế vụ việc phải chuyển đến các cơ quan hành chính, các cơ quan tố tụng giải quyết.

- Thực hiện tốt “Ngày Dân vận khéo” vào ngày 15 hàng tháng theo tinh thần Công văn số 30-CV/TU, ngày 18/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác dân vận của Đảng, chính quyền trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Phát động trong cán bộ, công chức, viên chức mỗi người làm một việc “Dân vận khéo” có ý nghĩa thiết thực gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Lực lượng vũ trang thường xuyên phối hợp với MTTQ, các đoàn thể nhân dân tổ chức thực hiện các nghị quyết liên tịch; chương trình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”, các gương điển hình tiên tiến và những việc làm tốt trong công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Không ngừng nâng cao cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, không để xảy ra “điểm nóng” trong cộng đồng dân cư.

- Tiếp tục phát huy truyền thống và học tập những kinh nghiệm quý báu trong công tác dân vận của Đảng. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải xác định rõ nội dung, phương thức công tác dân vận của chính quyền cơ sở khác với các ngành và chính quyền cấp trên. Cơ sở là nơi trực tiếp tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nơi tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và là nơi trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Vì vậy, công tác dân vận chính quyền của các ngành, các cấp phải gắn với từng nội dung, từng công việc cụ thể thì mới có chất lượng, hiệu quả cao.

Số lượt xem: 39

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654