Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Mừng 89 mùa xuân của Đảng

Tin tổng hợp
Chủ nhật, 03/02/2019, 12:10
Màu chữ Cỡ chữ
Mừng 89 mùa xuân của Đảng

 Không khí mùa xuân đã về khắp nơi trên cả nước từ thành thị, nông thôn, miền xuôi, miền núi, từ biên giới hải đảo đến vùng sâu. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019 đã đến, nhân dân ta rạo rực rộn ràng, háo hức đón mừng xuân mới, mừng đất nước tiếp tục đổi mới.

 

 

Mừng Xuân, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới

 

Vui mừng đón xuân mới cũng là ngày Kỷ niệm ngày thành lập Đảng  03/02/1930 (29 Tết), sơ lược lại chặng đường lịch sử bằng vàng của Đảng:

Hơn 89 năm trước, đất nước ta chìm đắm trong đêm trường nô lệ dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và tay sai. Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Đảng như nắng ấm vầng đông trong veo, sáng ngời từng bước đẩy lùi bóng tối, ghi một mốc son chói lọi trong lịch sử hằng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Từ tháng 02/1930, Đảng làm ngọn cờ tập hợp sức mạnh, trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngay từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên được thông qua Hội nghị thành lập, Đảng đã xác định con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.

Ngay sau khi được thành lập, Đảng đã tổ chức lãnh đạo cao trào cách mạng Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931). Đảng đã nhanh chóng khẳng định sự trưởng thành bằng các phong trào cách mạng tiếp theo: cuộc vận động dân sinh, dân chủ 1936 – 1939, phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945. Đặc biệt đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước nhất tề vùng lên đánh đổ chế độ thực dân phong kiến Pháp và phát-xít Nhật giành độc lập, khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  – nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á – mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đảng lãnh đạo đúng đắn, bản lĩnh, sáng tạo, phù hợp quy luật của thời đại đã làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, vì Đảng đã khơi dậy được truyền thống yêu nước, đoàn kết và tinh thần bất khuất, kiên cường của nhân dân Việt Nam anh hùng.

Sau Cách mạng Tháng Tám, thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam. Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam 09 năm trường kỳ kháng chiến gian khổ và giành thắng lợi năm 1954 với chiến dịch Điện Biên Phủ làm trấn động toàn cầu, giải phóng hoàn toàn miền Bắc.

Từ vĩ tuyến 17 trở vào miền Nam, đế quốc Mỹ từng bước thay chân thực dân Pháp nhằm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo cả nước vừa xây dựng CNXH ở miền Bắc vừa lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Hơn 20 năm (1954 – 1975) cùng với nhân dân cả nước anh dũng chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược và ngụy quân, ngụy quyền tay sai,  các thế hệ đảng viên cùng nhân dân dù có nhiều hy sinh, mất mát, nhưng vẫn đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, như chính trong Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ dự đoán: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”.

Lãnh đạo nhân dân cả nước đấu tranh giành độc lập dân tộc thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc, Đảng đã viết thêm vào lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam những trang lịch sử bằng vàng chói lọi. Như Bác Hồ đã khẳng định: "Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!” 

Cách mạng Tháng Tám thành công và thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã thể hiện tầm vóc vĩ đại của Đảng trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc. Đảng ta đã làm rạng danh truyền thống anh dũng bất khất của dân tộc Việt Nam. Như Di chúc của Bác Hồ: “Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ”. 

Sau đại thắng mùa xuân 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, Đảng lãnh đạo cả nước vừa tiến lên xây dựng CNXH hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa đấu tranh bảo vệ biên giới tây Nam và biên giới phía Bắc với muôn vàn gian lao, khó khăn, mất mát. Nhưng vẫn vượt qua tất cả để đại nghĩa thắng hung tàn, buộc kẻ thù phải để biên giới bình yên – vì Đảng và nhân dân Việt Nam vốn dĩ yêu chuộng hòa bình và sự tiến bộ của nhân loại.

Hơn 30 năm (1986 – 2019), Đảng lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; đất nước ta đang chuyển mình, có những bước phát triển đột phá kỳ diệu trên tất cả các lĩnh vực thật đáng tự hào.

“Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" (NQ ĐH XII, Tr.65).

“Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao” (NQ ĐH XII, Tr.66).

Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong tương lai; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử nhân loại.

Qua 89 mùa xuân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh – quốc phòng, đa dạng ngoại giao... Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều diễn đàn quốc tế quan trọng, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối. Việt Nam đang tiếp tục khẳng định và củng cố vị thế, vai trò tích cực quan trọng đa chiều cạnh trên trường quốc tế, được cộng đồng thế giới công nhận.

 

 

Heo  ngộ nghĩnh, vui tươi biểu trưng cho sự nhàn nhã, sung túc

 

Dù trước mắt còn khá nhiều khó khăn, thử thách trên đa phương diện, nhưng chúng ta có nhiều điều kiện và cơ hội thuận lợi; đặc biệt có sự lãnh đạo của Đảng với đầy đủ bản lĩnh, kinh nghiệm, kiên trì, trí tuệ luôn luôn đổi mới, sáng tạo đột phá chiến lược kết hợp với những truyền thống anh hùng, dũng cảm, cần cù, thông minh, đoàn kết của cả dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin tưởng rằng nhân dân ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn, thách thức để tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Vui mừng đón xuân mới cũng là Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sơ lược lại chặng đường lịch sử 89 năm của Đảng, càng hiểu thêm công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc. Chúng ta càng thêm tự hào về Đảng quang vinh; trân trọng ghi nhớ công trạng to lớn của các thế hệ đảng viên tiền bối đã dày công vun đắp cho Đảng ta thật vĩ đại. Các thế hệ đảng viên hôm nay và mai sau có nhiệm vụ lớn lao và cao cả là phải bảo vệ và phát huy những thành quả cách mạng to lớn của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Mừng 89 mùa xuân của Đảng, mừng đất nước tiếp tục đổi mới, vui Tết Kỷ Hợi – 2019; cùng với không khí phấn khởi, tươi vui chung của cả nước, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, mỗi người dân Việt Nam chúng ta luôn luôn cố gắng nỗ lực phấn đấu hết tâm lực và trí tuệ trong công tác, học tập, chiến đấu, lao động và sản xuất để đạt được những kết quả tốt nhất – đó chính là những hành động thiết thực Kỷ niệm 89 mùa xuân của Đảng, mừng năm mới nhiều thành công mới và thắng lợi mới./.

                                                                                     ThS Huỳnh Thanh Tân

Số lượt xem: 68

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654