Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trường Chính trị Châu Văn Đặng

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 12/06/2020, 23:25
Màu chữ Cỡ chữ
Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trường Chính trị Châu Văn Đặng

Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng.
               Bởi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nền tảng vững chắc, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để đất nước tiến lên. Do đó học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, đổi mới phong cách lề lối làm việc nâng cao hiệu quả phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân giữ vững niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng. 

  Nhận thức được tầm quan trọng trên sau khi tiếp thu Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gọi tắt là Chỉ thị 05, Chỉ thị 06),  Đảng ủy Trường Chính trị Châu Văn Đặng đã xây dựng ngay Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và mời báo cáo viên của tỉnh về triển khai những nội dung cốt lõi của Chỉ thị đến toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức và học viên của Trường nhằm giúp cán bộ, đảng viên, viên chức và học viên hiểu rõ hơn yêu cầu, ý nghĩa của Chỉ thị 05 và Chỉ thị 06, từ đó nâng cao ý thức học tập và thực hiện Chỉ thị.

Trên tinh thần Chỉ thị 05, Chỉ thị 06 và chủ đề năm của Tỉnh ủy, Đảng ủy Trường Chính trị Châu Văn Đặng đã xây dựng các nội dung học tập và làm theo Bác phù hợp với đặc điểm chức năng nhiệm vụ của trường, sau đó phân công các Chi bộ luân phiên chuẩn bị nội dung sinh hoạt trên cơ sở các chủ đề và tổ chức sinh hoạt học tập vào ngày 03 hàng tháng.

Trong các buổi sinh hoạt Đảng ủy Trường Chính trị Châu Văn Đặng đã chỉ đạo thực hiện tuần tự 4 bước:

1. Chi bộ được phân công chuẩn bị nội dung cho buổi sinh hoạt trình bày nội dung (trong đó có trình chiếu những đoạn phim tư liệu về Bác minh họa cho nội dung trình bày).

2. Sau khi chi bộ được phân công trình bày xong nội dung sinh hoạt, Đảng ủy đã dành một khoảng thời gian nhất định (khoảng 45 phút đến 1 tiếng) để các tập thể và cá nhân phát biểu ý kiến (có thể là nhận xét, trao đổi về nội dung, có thể nói về cảm nhận của bản thân…).

3. Các chi bộ báo cáo kết quả thực hiện các công trình phần việc chi bộ đã đăng ký tháng trước. Đảng ủy nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện công trình phần việc và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình. Đồng thời yêu cầu các chi bộ đăng ký công trình phần việc tháng tới.

4. Đảng ủy nhận xét, đánh giá tinh thần thái độ học tập làm theo Bác của các tập thể cá nhân và rút kinh nghiệm để các buổi sinh hoạt sau đạt hiệu quả cao hơn.

Với cách làm trên, qua thời gian thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 06, nhiều cán bộ, đảng viên, viên chức tinh thần trách nhiệm đối với công việc tiếp tục được nâng lên; tích cực hơn trong việc học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; làm việc năng động, sáng tạo và hiệu quả hơn; có lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tác phong công tác khoa học, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt cán bộ lãnh đạo, chủ chốt có ý thức nêu gương, tự giác trong học tập và làm theo gương Bác để cấp dưới noi theo; thể hiện rõ vai trò hạt nhân đoàn kết trong cấp ủy, trong đơn vị.

Với tinh thần vừa Học vừa Hành để nâng cao hơn nữa hiệu quả việc học tập và làm theo Bác để phục vụ ngày càng tốt hơn cho công việc; Trong thời gian qua, Đảng ủy trường đã rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất: phát huy vai trò của cấp ủy, Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng khoa, nhất là vai trò của  người đứng đầu

Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, đóng vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện thắng lợi việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị. Bởi lẽ chính nhận thức đúng đắn, sự nghiêm túc, tích cực trong học tập và làm theo Bác của lực lượng này sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ và có giá trị noi gương đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Thời gian qua sở dĩ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt hiệu quả cao làm cho mỗi cá nhân, mỗi tổ chức trong nhà trường đều nhận thức rõ việc học tập và làm theo Bác là cần thiết là thiết thực và ra sức học tập làm theo là do có sự quan tâm đúng mức của Đảng ủy, Ban Giám hiệu đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng bộ Trường.

Để tổ chức học tâp và làm theo đạt hiệu quả, đồng chí luôn trăn trở tìm kiếm những cách thức hay, những nội dung phù hợp với từng tháng, từng năm lựa chọn các đơn vị, các cá nhân phù hợp để truyền tải hiệu quả nhất nội dung trong các buổi sinh hoạt làm cơ sở để Đảng ủy xây dựng kế hoạch, chương trình học tập và làm theo Bác. Đồng chí đã phân công đồng chí phó Bí thư cấp ủy trực tiếp kiểm duyệt trước nội dung sẽ trình bày trong các buổi sinh hoạt học tập. Bản thân đồng chí luôn trực tiếp tham gia học tập và theo dõi đánh giá chất lượng các buổi sinh hoạt, đề xuất các hình thức thể hiện nội dung để làm cho các buổi sinh hoạt hấp dẫn hiệu quả hơn… Từ sự quan tâm, sự nghiêm túc, tích cực của đồng chí Bí thư trong học tập và làm theo Bác đã có sức lan tỏa lớn tác động trực tiếp đến nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên trong nhà trường góp phần đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đaọ đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Thứ hai: xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 06. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Trường, Đảng ủy đã xác định: đổi mới phong cách theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm khâu đột phá. Bởi lẽ hệ thống phong cách được hình thành từ Bác (bao gồm: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt) có giá trị rất lớn và thiết thực để xây dựng hình ảnh người cán bộ nói chung, người giảng viên trường chính trị nói riêng: “năng động, sáng tạo, tận tâm, tận tụy, đạo đức, văn minh”. Từ mục tiêu trên, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tất cả cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ đúng quy định của Đảng, Nhà nước và phải gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 06. Cụ thể: sau khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được ban hành, Đảng ủy Trường đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 06. Đặc biệt, sau khi Ban Thường vụ vừa ban hành Chỉ thị 12-CT/TU, ngày 12/3/2018 về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”, Đảng ủy Trường đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, khắc phục tình trạng đi trễ, về sớm, né tránh nhiệm vụ,…

Cùng với việc chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các qui định của Đảng, Nhà nước, của các cấp các ngành…, Đảng ủy còn phối hợp với lãnh đạo trường xây dựng Quy chế ứng xử trường Đảng yêu cầu cán bộ, đảng viên của trường và đội ngũ cán bộ của tỉnh đang theo học tại trường thực hiện nhằm góp phần xây dựng phong cách người cán bộ làm theo tấm gương của Bác.

Thứ ba: vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chất lượng, hiệu quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ phụ thuộc vào việc phát huy vai trò của cấp ủy, người lãnh đạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mà còn phụ thuộc rất lớn vào các hình thức, phương pháp giáo dục. Vì vậy cần đổi mới và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp tổ chức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có thể nói đây là cách làm cụ thể tạo sức mạnh tổng hợp bảo đảm cho hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tế.

Đối với Trường, trong thời gian qua, Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện nhiều hình thức, phương pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  như: đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các bài giảng của giảng viên; tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể định kỳ hàng tháng để học tập Bác cho toàn đơn vị và học viên lớp tập trung; tăng cường phương pháp nêu gương của lãnh đạo Trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; lồng ghép nội dung học tập Bác vào các buổi sinh hoạt chi bộ; lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị…

Thứ tư: đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một công việc quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt điều đó sẽ tạo động lực thúc đẩy toàn cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng thi đua rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực. Để thực hiện việc nhân rộng điển hình tiên tiến có hiệu quả, thời gian qua Đảng ủy đã cùng với Ban Giám hiệu xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng; tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” để mọi tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu và noi theo; tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại các buổi sinh hoạt học tập định kỳ hàng tháng, khen thưởng các tập thể cá nhân được tuyên dương trong các đợt sơ kết, tổng kết… Cụ thể qua 03 năm thực hiện Chỉ thị Đảng ủy đã tuyên dương, khen thưởng 16 cá nhân và đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khen thưởng 01 cá nhân.

Thứ năm: đẩy mạnh tính tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và quần chúng

Việc đẩy mạnh tính tự giác học tập và tu dưỡng rèn luyện giữ vai trò quan trọng trong hệ thống các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo Bác. Bởi nếu bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng không nêu cao tinh thần tự giác, chủ động quán triệt, tự học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng công việc cụ thể hằng ngày tại cơ quan, đơn vị cũng như sinh hoạt tại địa phương, gia đình thì kết quả đạt được sẽ không cao. Vì vậy Đảng ủy thường xuyên động viên, nhắc nhỡ cán bộ, đảng viên của trường phát huy tính tự giác học tập Bác, tích cực đấu tranh với cái xấu, luôn tự đấu tranh với chính mình để không bị ảnh hưởng của những mặt xấu tồn tại trong xã hội tác động.

              Thứ sáu: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

               Tổ chức học tập, làm theo mà thiếu khâu kiểm tra, đánh giá thì không thể đạt kết quả như mong muốn. Vì vậy kiểm tra, giám sát là khâu quan trọng trong toàn bộ quy trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với nhận thức trên, Đảng ủy trường đã giao Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch và đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 06 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 12 của Tỉnh ủy vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Đồng thời chỉ đạo tiến hành việc kiểm tra, giám sát phải theo đúng phương châm: giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của cấp ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy các chi bộ trực thuộc trong triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện đơn vị làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những đơn vị làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong đơn vị.

             Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc về tư tưởng chính trị, chấn chỉnh việc thiếu ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trường đi vào thực chất, thực tế trở thành công việc thường xuyên, liên tục.

 

                                                                            ThS Trương Thị Phúc - Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Số lượt xem: 63

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654