Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện dân chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin tổng hợp
Thứ hai, 25/01/2021, 18:00
Màu chữ Cỡ chữ
Một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện dân chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân vấn đề thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được cụ thể hóa và đưa vào nhiều văn bản pháp luật của Nhà nước và văn bản của các tổ chức chính trị - xã hội. Quy định về dân chủ cơ sở trong Hiến pháp và pháp luật là nhằm đảm bảo cho người dân thực hiện quyền làm chủ của mình trực tiếp ở cơ sở nơi cư trú và cơ quan, đơn vị công tác. Khi mọi người dân đều được tham gia vào các quá trình chính trị - xã hội thì sẽ tạo điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào sự nghiệp đổi mới, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Dân chủ cơ sở thực chất là vấn đề “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Để thực hiện dân chủ cơ sở, mọi công dân phải được đảm bảo thực hiện các quyền:

Quyền được bàn bạc, tham gia đóng góp ý kiến.

Quyền được biết, được thông tin.

Quyền kiểm tra, giám sát ở cơ sở.

Dân chủ ở đơn vị sự nghiệp công lập đặt trong phạm vi nội bộ cơ quan, đơn vị gắn liền với những nội dung cụ thể có liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị và thể hiện trực tiếp ở các quyền dân chủ của đội ngũ cán bộ, viên chức. Chính đội ngũ cán bộ, viên chức là chủ thể của quyền lực nhà nước, có các quyền dân chủ và trực tiếp thực hiện quyền dân chủ của mình.

Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhằm: phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức  là công bộc của Nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu Nhân dân.

Trong những năm qua, việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã được triển khai thực hiện theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ. Tuy nhiên việc thực hiện nhiều lúc, nhiều nơi vẫn còn hạn chế, còn mang tính chiếu lệ, hình thức, đối phó.

Để đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ ở trong các đơn vị sự nghiệp công lập xin đề xuất một số giải pháp như sau:

Một là, hoàn thiện các quy định pháp luật về thực hiện dân chủ.

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được quy định chung trong nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên giữa cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp có những đặc điểm riêng về tổ chức, hoạt động cũng như nội dung thực hiện dân chủ vì vậy nên có văn bản quy định về thực hiện dân chủ riêng cho mỗi loại hình cơ quan, đơn vị.

Các văn bản quy định về dân chủ cơ sở cần được bổ sung thêm các chế tài về việc thực hiện dân chủ đối với người đứng đầu đơn vị cũng như cán bộ, viên chức khi không thực hiện đúng các nội dung mà pháp luật quy định nhằm đảm bảo cho quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định. 

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

Đối với tổ chức Đảng trong các cơ quan, đơn vị cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vấn đề thực hiện dân chủ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với việc thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo cho các hoạt động được thực hiện đúng định hướng, mục tiêu, hạn chế những biểu hiện xa rời dân chủ, lạm quyền, lộng quyền.

Các tổ chức công đoàn, các đoàn thể cần đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan tăng cường kiểm tra, theo dõi, đánh giá, uốn nắn việc triển khai thực dân chủ tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để đảm bảo thực hiện đúng pháp luật, đồng thời báo cáo, đề xuất lên cấp trên có thẩm quyền để xử lý đối với những trường hợp vi phạm về dân chủ.

Ba là, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

Đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình; đồng thời phối hợp với tổ chức công đoàn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, bảo đảm chất lượng, tránh hình thức hoặc dân chủ giả tạo. Thực hiện công khai, dân chủ trong quản lý, điều hành hoạt động cơ quan, đơn vị; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức; cần thực hiện chế độ giao ban định kỳ; tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động cơ quan; đánh giá cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền; công khai kinh phí hoạt động… Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, viên chức.

Bốn là, chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động về vai trò, tầm quan trọng cũng như các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan cần được về quán triệt phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; mục đích, yêu cầu của việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của người đứng đầu; trách nhiệm của cán bộ, viên chức; những việc phải công khai; hình thức và thời gian công khai; những việc cán bộ, viên chức tham gia ý kiến; những việc giám sát, kiểm tra; hình thức giám sát, kiểm tra... Trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong thực hiện quy chế dân chủ là nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật; phát huy ưu điểm, có giải pháp sửa chữa khuyết điểm; thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Năm là, tăng cường dân chủ phải đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện dân chủ nhưng luôn phải gắn với bảo đảm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên. Mỗi cá nhân phải thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Mỗi cơ quan, đơn vị phải xây dựng được chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao; đánh giá đúng chất lượng, trình độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc, xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sáu là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

Xử lý kịp thời những hành vi vi phạm những quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở; điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nghiêm cấm và xử lý nghiêm người đứng đầu có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị hoặc có hành vi trả thù, trù dập cán bộ, viên chức khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật. Đồng thời, kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức và quyền làm chủ của Nhân dân, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Bảy là, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị.

Đối với ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị phải tăng cường hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình. Các thành viên tham gia Ban thanh tra nhân dân phải có bản lĩnh, không ngại va chạm, ý thức đầy đủ về vị trí, vai trò và phải nắm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của mình được pháp luật quy định; có nghiệp vụ hoạt động, được tập huấn cơ bản. Ban Thanh tra nhân dân phải thực hiện đúng nhiệm vụ là giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị.

Có thể thấy vấn đề thực hiện dân chủ trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là mục tiêu cao cả mà Đảng và Nhà nước ta luôn hướng tới. Việc phát huy và thực hành dân chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập là điều kiện quan trọng để huy động được đông đảo nguồn lực sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn thể cơ quan, đơn vị để thúc đẩy tiến trình phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn hiện nay./.

Số lượt xem: 76

ThS. Vũ Thị Kim Oanh – Phó Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654