Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Làm rõ ý nghĩa Học thuyết Giá trị thặng dư trong bài: Những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở phần I.1

Tin tức|Tin tổng hợp
Thứ sáu, 06/11/2020, 15:15
Màu chữ Cỡ chữ
Làm rõ ý nghĩa Học thuyết Giá trị thặng dư trong bài: Những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở phần I.1

Mỗi sản xuất phương thức có một cơ sở kinh tế pháp luật phản ánh mối quan hệ kinh tế bản chất của sản xuất phương thức đó. Theo C. Mác, quy luật cân bằng giá trị là quy luật kinh tế tuyệt đối của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Không có sản xuất gía trị dư thì không có tư bản chủ nghĩa.
Cân nặng giá trị là một bộ phận giá trị mới ra ngoài sức mạnh lao động, do công nhân thuê tạo ra và thuộc về nhà tư bản. Cân nặng giá trị là lao động không công của công nhân thuê, có thể làm bản chất lộ ra của hệ thống sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Nội dung của luật cân bằng giá trị là sản xuất nhiều và ngày càng nhiều hơn giá trị cân bằng cho các nhà tư bản bằng cách tăng cường bóc tách nhân công thuê.
Sản xuất nhiều và ngày càng nhiều dư giá trị là đích, là hoạt động thường xuyên của nền sản xuất bản chủ nghĩa, là nhân tố bảo đảm sự tồn tại, thúc đẩy vận hành, phát triển tư bản chủ ; đồng thời nó cũng làm cho mọi mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản ngày càng sâu sắc, được đưa ra để thay thế tất cả các chủ nghĩa tư bản bằng một xã hội cao hơn.
Quy luật cân bằng giá trị không vạch rõ mục tiêu của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa mà vạch rõ phương tiện, thủ đoạn để đạt được mục tiêu như: tăng cường bóc tách nhân công bằng cách tăng cường độ lao động, kéo dài ngày lao động, lao động tăng cường và sản xuất mở rộng. Đây là công cụ bóc trần chất lượng tư vấn bóc tách đối với hệ thống vô cấp sản xuất và đối kháng giữa hai cấp.
Quy luật cân bằng giá trị là bản gốc của mâu thuẫn của xã hội, đó là mâu thuẫn giữa tư bản và lao động, mâu thuẫn giữa các giai cấp tư sản và giai cấp nhân.
Phát hiện đánh giá cân bằng làm nổ cuộc cách mạng thực sự trong toàn bộ khoa học kinh tế, vũ trang cho giai đoạn vô sản thứ vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản.
Dưới đây là điều kiện của tư vấn hiện đại, mặc dù khoa học, kỹ thuật, công nghệ đã trở thành cơ sở tiền tệ của sự tồn tại và phát triển hơn nữa của nhân loại, nhưng kinh tế tri thức lấy tri thức là cơ sở vừa không thay đổi bản gốc của bản cân bằng giá trị vừa không làm thay đổi cơ sở thực hiện tư vấn bóc công khai. Vì vậy, học thuyết cân bằng giá trị trong thời đại ngày nay vẫn có những giá trị nhất định.
Trong quá trình giảng dạy bài giảng: “Những vấn đề cơ bản của phương pháp sản xuất theo chủ nghĩa” Phần I.1 “Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh” trong chương trình cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính bên ngoài việc làm rõ nội dung, nghĩa của việc cân bằng giá trị, giảng viên phải làm rõ vai trò, ý nghĩa của việc học thuyết giá trị dư trong thời đại ngày nay dưới hai gốc độ:
Thứ nhất, đối với nền kinh tế phát triển nói chung
Muốn xã hội giàu có về cải thiện chất lượng và tinh thần, phải coi trọng sức mạnh của lao động xã hội.
Muốn xã hội giàu có thì phải phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phải tăng cường năng lực lao động xã hội trên cơ sở ứng dụng những tiến bộ của khoa học - công nghệ hiện đại.
    Phải coi trọng con người phát huy tiền tố trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
    You must set con người vào vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển.
Thứ hai, đối với sự phát triển kinh tế tại Việt Nam 
Học thuyết cân bằng giá trị - học thuyết về bản chất bóc và địa điểm sử dụng tư vấn chủ nghĩa vẫn là phương pháp luận để nhận thức CNTB đúng đại. Học thuyết đó có ý nghĩa và thực thi quan trọng trong quá trình xây dựng nền kinh tế trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam
Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước phải được chế tạo thành Luật để bảo đảm cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển, góp phần xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Phát triển trường kinh tế tế bào nhưng phải được bảo vệ quyền lợi chính đáng của cả người lao động và người chủ doanh nghiệp bằng pháp luật và bằng chế độ tài chính có thể phù hợp với từng đoạn phát triển của nền kinh tế.
Nước ta đang phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mặc dù kinh tế hàng hóa ở nước ta có những đặc tính riêng của nó, bài hát được sản xuất hàng hóa thì ở đâu cũng có những đặc tính phổ biến, cũng phải nói đến giá trị và dư giá trị. Khác nhau là trong những hệ thống kinh tế khác nhau thì giá trị và giá trị cân bằng bản chất xã hội khác nhau. Do đó, Reaserment of common variable and speciality of the background of the products of the capitalisation, Research of the range, the law and use of us in the background kinh tế TBCN từ di sản của Mác là work có nhiều nghĩa vụ thực hiện tại Việt Nam.
Thuyết minh học thuyết không chỉ là như thế. Ngày nay, học thuyết này còn những giá trị quan trọng nhất là trong nền kinh tế phát triển tri thức chúng ta cần nghiên cứu kỹ để thấy được những điểm ưu tiên của học thuyết này trong xã hội ngày nay và vận dụng nội dung học thuyết một cách đúng đắn nhất, khoa học nhất vào công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước hiện nay.
Trãi qua thực thi xây dựng và phát triển đất nước chúng ta ngày càng nhận thức rõ ràng: “Sản xuất hàng hóa không đối với chủ nghĩa xã hội, mà là thành công phát triển của nền văn minh nhân loại, hiện tại khách hàng quan , cần thiết cho công ty xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng ”. (1) 
Tại Đại hội Đảng lần thứ XII, Đảng ta cũng chỉnh sửa “Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ các quy tắc của trường kinh tế bảo mật định hướng Xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là kinh tế tế trường hiện đại và hội nghị quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo ”. (2)

------------ -----
(1) Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. Quốc gia chính trị, HN.1996, tr 97.
(2) Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Sự thật, HN, tr 102.

Số lượt xem: 3570

ThS Trần Kim Cương - Phó trưởng khoa Khoa Lý luận cơ sở

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654