Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 – 21/6/2017

Tin tổng hợp
Thứ ba, 20/06/2017, 15:01
Màu chữ Cỡ chữ
Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 – 21/6/2017

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 là ngày kỷ niệm ra đời của báo "Thanh niên" do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 21/6/1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc), là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên nhằm tuyên truyền, giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin, phương pháp công tác, cách thức tổ chức và chỉ rõ phương hướng đấu tranh cho thanh niên yêu nước yêu nước Việt Nam lúc bấy giờ, có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống chính trị của nhân dân ta, xúc tiến đến cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930.

Trong những năm 60 thế kỉ 19 đã có nhiều tờ báo ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Nhưng sự ra đời của báo “Thanh niên” đã mở đầu lịch sử truyền thống vẻ vang của báo chí Việt Nam, mở ra một dòng báo chí mới – giương cao ngọn cờ cách mạng, chú trọng lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Là người đặt viên gạch đầu tiên cho nền báo chí cách mạng Việt Nam với việc tổ chức và xuất bản tờ báo “Thanh niên”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản báo chí quý báu với những giá trị to lớn về nội dung, tư tưởng, góp phần dẫn dắt nền báo chí cách mạng phát triển và trưởng thành.

Do đó, ngày 02/05/1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 52/QĐ-TW lấy ngày 21/6 hằng năm làm Ngày Báo chí Việt Nam, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngành báo chí với thực tiễn phong phú của công chúng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII xác định: “Làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Các cơ quan truyền thông phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nâng cao tính tư tưởng, nhân văn và khoa học, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng văn hóa và con người Việt Nam. Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm thiết thực hiệu quả. Chú trọng quản lý các loại hình thông tin trên Internet để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là cho thanh niên, thiếu niên [1].

Trong bài phát biểu kỷ niệm 90 năm ngày báo chí (2015), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các nhà báo: "phải là người đi tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tỉnh táo, cảnh giác, lấy chính thực tiễn sinh động của đất nước đổi mới để tấn công, vạch trần âm mưu thâm độc của các thế lực xấu, thù địch, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ ta."

Công tác báo chí cách mạng không không đơn thuần chỉ phản ánh hiện thực bằng những tin giật gân, câu độc giả mà phải theo quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lợi ích tối cao của dân tộc. Như Hồ Chủ tịch từng dạy: Viết cho ai đọc, nhằm mục đích gì? Vừa đảm bảo quan điểm của Đảng vừa phản ánh đúng thực tiễn và dự báo tình hình. Tư duy báo chí cũng là tư duy cách mạng. Viết cho ai và viết để làm gì? là những câu hỏi thường trực đối với những người làm báo chí cách mạng.

Chủ tịch Hồ chí Minh luôn coi báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân. Cuộc đời hoạt động của Người không tách rời hoạt động báo chí. Người làm báo là làm cách mạng và để làm cách mạng.

Hoạt động báo chí thực chất là hoạt động chính trị, báo chí là vũ khí đấu tranh cách mạng trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Vì vậy, báo chí cách mạng trước tiên phải mang tính chiến đấu, tính định hướng và tính quần chúng nhằm tuyên truyền cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức nhân dân đến mục tiêu chung: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cho nên, mỗi nhà báo, mỗi loại hình báo chí nào dù viết về đề tài nào, bằng hình thức, thể loại nào cũng là vũ khí sắc bén của cách mạng nhằm vạch trần tội ác, tấn công kẻ thù để bảo vệ Đảng, Nhà nước, quần chúng nhân dân và Tổ quốc.

Hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam thật sự là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa tư tưởng, giúp nhân dân trong và ngoài nước hiểu rõ về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu nổi bật của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Báo chí cách mạng đã đấu tranh phản bác những thông tin một chiều, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thu hút sự ủng hộ tích cực của bạn bè thế giới, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Những người làm báo Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Nhiều nhà báo không ngại khó khăn, gian khổ sẵn sàng xung kích tác nghiệp đi đầu cung cấp thông tin, sự kiện cho công chúng; định hướng đúng dư luận xã hội, vạch trần những hiện tượng, những vấn đề bức xúc trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; thực hiện hiệu quả chức năng thông tin và phản biện xã hội của báo chí.

Với sự phát triển đông đảo của đội ngũ những người làm báo, báo chí cách mạng Việt Nam đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong sự nghiệp đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước và hội nhập quốc tế. Hiện nay, có hàng trăm cơ quan báo chí trên nhiều thể loại, đa dạng về ấn phẩm; nội dung thông tin, tuyên truyền ngày càng hấp dẫn, sinh động, phong phú, phản ánh đầy đủ, kịp thời và toàn diện những vấn đề trong và ngoài nước. Báo chí hiện không chỉ đáp ứng nhu cầu của đại đa số quần chúng nhân dân mà còn phục vụ từng nhóm đối tượng công chúng. Báo chí cách mạng đã thực sự là ngọn cờ tiên phong đi đầu biểu dương những cái mới, cái tốt, những nhân tố tích cực, đồng thời phê phán mạnh mẽ cái sai, cái xấu, cái cũ, những nhân tố tiêu cực…

Báo chí đã đi sâu vào thực tế, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát hiện những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh với mọi biểu hiện làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của dân tộc;  mạnh dạn phanh phui những tham nhũng, lãng phí,… Báo chí cách mạng phản ánh sinh động thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, giúp Đảng và Nhà nước có những điều chỉnh, bổ sung, chỉ đạo phù hợp, kịp thời bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến đổi nhanh chóng, Internet phổ biến toàn cầu, thông tin liên lạc giữa các quốc gia ngày càng thuận tiện, báo chí cách mạng vẫn lựa chọn những sự kiện, thông tin cần thiết để giải thích và bình luận đúng định hướng, đóng góp quan trọng vào sự ổn định, phát triển của đất nước. Đặc biệt, báo chí cách mạng Việt Nam đã góp phần ngăn chặn tình trạng nhiễu loạn thông tin, loại bỏ những nguy cơ có thể gây ra những thiệt hại nặng nề cho đời sống xã hội và an ninh Tổ quốc XHCN.

Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, kính chúc các nhà báo luôn luôn tác nghiệp giỏi, phân tích, bình luận sâu sắc khách quan, trung thực, đúng tôn chỉ, mục đích, đảm bảo tính đảng, tính khoa học và làm tốt chức năng định hướng dư luận./.

                                                                         ThS Huỳnh Thanh Tân,

ThS Tô Hoàng Hiệp      

                [1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, tr.129, VPTWĐ, HN – 2016. 

Số lượt xem: 47

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654