Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết hợp giữa giáo dục lý luận với giáo dục lý tưởng đạo đức cho thanh niên – sinh viên các trường cao đẳng, đại học hiện nay

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 24/04/2020, 16:19
Màu chữ Cỡ chữ
Kết hợp giữa giáo dục lý luận với giáo dục lý tưởng đạo đức cho thanh niên – sinh viên các trường cao đẳng, đại học hiện nay

 Đạo đức là cái gốc thể hiện ở chỗ nó là nền tảng của nhân cách, là điều kiện để trau dồi tri thức, nâng cao trình độ lý luận, vì vậy, người sinh viên có đạo đức trong sáng là điều kiện tiên quyết để trao dồi lý luận. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng lý luận và đạo đức là hai lĩnh vực khác nhau nhưng chúng có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Muốn học tốt lý luận phải có tinh thần đạo đức cách mạng. Do đó, nếu có sự suy thoái về phẩm chất đạo đức sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiếp thu lý luận và nếu động cơ của người học (sinh viên) là để đối phó, để đủ điểm không thi lại… thì tác động tiêu cực đến chất lượng học tập lý luận là không tránh khỏi.

 Như vậy, việc coi trọng giáo dục đạo đức, xây dựng đạo đức trong giáo dục lý luận cho sinh viên là một đòi hỏi cấp thiết trong công tác giáo dục lý luận hiện nay ở các trường cao đẳng, đại học. Do đó, tình trạng suy thoái, xuống cấp về phẩm chất đạo đức của một bộ phận sinh viên trong hệ thống các trường cao đẳng, đại học hiện nay ở nước ta là có một phần trách nhiệm của công tác giáo dục lý luận.

Qua hơn 30 năm đổi mới đi vào kinh tế thị trường, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được thì cũng còn nhiều hạn chế do mặt trái của nền kinh tế thị trường mang lại đó là: tội phạm và tệ nạn xã hội gia tăng; những giá trị đạo đức truyền thống bị xem nhẹ; môi trường đạo đức và đời sống tinh thần của xã hội bị ô nhiễm; đề cao sức mạnh vật chất, sức mạnh của đồng tiền; sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, của một bộ phận thanh niên, học sinh, sinh viên…

Sự suy thoái về đạo đức, lối sống đi liền với những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, tình cảm, niềm tin và thái độ chính trị, suy giảm niềm tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa, vào bản chất, mục tiêu chủ nghĩa xã hội, vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước ở mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong đó có sinh viên các trường cao đẳng, đại học.

Những mặt trái, mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường đang tác động mạnh mẽ hàng ngày vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục, đào tạo, cho nên công tác giáo dục lý luận càng phải quan tâm tới việc xây dựng, giáo dục đạo đức cho sinh viên. Đây là một trọng điểm của công tác lý luận hiện nay ở nước ta. Nó liên quan tới tương lai, vận mệnh của dân tộc, của cách mạng nước ta.

Thanh niên – sinh viên là một bộ phận đông đảo và là thành phần ưu tú, nên có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Lực lượng này hội tụ đầy đủ các phẩm chất như: trẻ, khỏe, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm… Tuy nhiên, để lực lượng này trở thành chủ nhân tương lai của đất nước thì phải được giáo dục, định hướng một cách toàn diện, đặc biệt là phải có lý tưởng đạo đức trong sáng. Bởi có lý tưởng cao đẹp, có đạo đức trong sáng, có nhận thức đúng thì trong hành động sẽ đúng và có trách nhiệm trong công việc đối với mình và đối với người khác.

Do đó, giáo dục nhân cách nói chung, giáo dục đạo đức cho thanh niên – sinh viên nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên – sinh viên là nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống, phát triển toàn diện, yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý thức tuân thủ pháp luật, có bản lĩnh trong hội nhập quốc tế, có sức khỏe, tri thức và khả năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, trong giáo dục lý tưởng đạo đức cho thanh niên – sinh viên trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay sẽ không tránh khỏi những tác động tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường. Vì vậy, khi giáo dục lý tưởng đạo đức cho thanh niên – sinh viên trong điều kiện ngày nay cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

Một là: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục một cách sâu rộng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để thanh niên – sinh viên có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Bởi khi có niềm tin thì trong hoạt động mới có niềm say mê, hứng thú, nhiệt tình, tích cực, vượt qua mọi khó khăn trở ngại quyết tâm hoàn thành tốt mọi công việc. Có niềm tin, có nhận thức đúng thì trong hoạt động thực tiễn ít bị dao động về lập trường tư tưởng, ít bị lôi kéo, kích động bởi những cái xấu.

Hai là: Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, đây là một yêu cầu có thể nói vô cùng quan trọng trong mọi giai đoạn cách mạng. Lòng yêu nước là động lực, là sức mạnh để chiến thắng kẻ thù, để vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta từ ngàn xưa đến nay luôn coi trọng vấn đề truyền thống yêu nước. Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, có cách thức, hình thức giáo dục lòng yêu nước khác nhau. Trong chiến tranh, yêu nước là yêu độc lập dân tộc, yêu chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng hy sinh, đánh đuổi kẻ thù giành lại độc lập cho dân tộc… Ngày nay trong thời bình, trong điều kiện kinh tế thị trường, yêu nước đối với thanh niên – sinh viên là phải ra sức học tập, cống hiến, sáng tạo, không chạy theo những cám dỗ vật chất tầm thường, không sa vào cạm bẩy của kẻ thù, quay lưng lại với tổ quốc…

Như vậy, giáo dục tình cảm yêu nước đã trở thành nội lực thôi thúc thanh niên – sinh viên có thêm ý chí tự lực, tự cường, say mê, sáng tạo trong lao động và học tập.

Ba là: Kinh tế thị trường bên cạnh những ưu điểm cũng còn tồn tại những hạn chế nhất định, ưu điểm của kinh tế thị trường đã tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có điều kiện phát triển và tự khẳng định mình, làm cho mỗi cá nhân ngày càng nhạy bén, năng động, sáng tạo, luôn tìm tòi ra cái mới. Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường là địa bàn, nơi để nuôi dưỡng quan điểm, tư tưởng, suy nghĩ đi ngược lại với quan điểm, đường lối, chủ trưởng, chính sách của Đảng và nhà nước như: Phai nhạt lý tưởng, xuống cấp về đạo đức lối sống, tham nhũng, trong làm ăn kinh tế thì mua gian bán lận, làm hàng nhái hàng giả, đặc biệt là bệnh cá nhân chủ nghĩa nảy sinh.

Bệnh cá nhân chủ nghĩa nếu len lõi vào tư tưởng, suy nghĩ, hành động của mỗi cá nhân nói chung, của thanh niên – sinh viên nói riêng nó sẽ làm cho lối sống của thanh niên – sinh viên bị xói mòn. Nên vấn đề đặc biệt quan tâm hiện nay đối với thanh niên – sinh viên là phải giáo dục ý thức cộng đồng tức là phải giáo dục làm sao để thanh niên – sinh viên thấy được bản thân sống phải có trách nhiệm với mọi người, với xã hội, không sống cho riêng mình. Ngược lại, cộng đồng cũng phải có trách nhiệm đối với mỗi cá nhân trong sự phát triển của họ. Chính sự gắn bó giữa cá nhân với cộng đồng và trách nhiệm của cộng đồng đối với mỗi cá nhân đã tạo ra sức mạnh vật chất và tinh thần để thanh niên – sinh viên vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người thanh niên – sinh viên.

Bốn là: Trong giáo dục lý tưởng đạo đức cho thanh niên – sinh viên hiện nay cần chú ý kết hợp với giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Bởi hiện nay có một số ý kiến cho rằng đào tạo nghề là chỉ đào tạo một nghề cụ thể nào đó với những tri thức nhất định của ngành nghề đó mà không cần phải giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bởi trong mỗi con người đã có sẵn đạo đức nghề nghiệp, và đây là một quan niệm hoàn toàn sai.

Đạo đức nói chung và đạo đức nghề nghiệp nói riêng không phải tự nhiên mà có mà phải qua quá trình rèn luyện, tu dưỡng trong lao động, trong hoạt động thực tiễn mới có được. Thực tế đã chứng minh một người có tri thức, có nghề nghiệp chuyên môn giỏi nhưng chưa hẳn có đạo đức nghề nghiệp. Cho nên trong đào tạo nghề thì phải giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp là giúp cho cá nhân có trách nhiệm cao đối với ngành nghề mà mình đã lựa chọn, từ đó khơi dậy lòng nhiệt tình, yêu nghề của họ. Trong lao động và học tập biết chấp nhận vượt qua mọi khó khăn, trong làm ăn mua bán không mua gian bán lận, làm hàng nhái hàng giả…

Năm là: Việc giáo dục lý tưởng đạo đức cho thanh niên – sinh viên ngày nay, cần kết hợp giữa giáo dục những phẩm chất truyền thống như: yêu nước, lòng nhân ái, vị tha, trung, hiếu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư với các giá trị đạo đức mới như chủ động, sáng tạo, tự lập, tự chủ, vượt khó… Như vậy, sẽ giúp họ tự khẳng định mình, tự tin, hòa nhập được với xã hội hiện đại. Hơn nữa qua giáo dục đạo đức truyền thống giúp họ hiểu hơn về truyền thống dựng nước, giữ nước và đánh giặc ngoại xâm của ông cha ta từ xưa đến nay, từ đó mà hình thành trong họ lòng tự hào dân tộc, tình yêu dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, quyết đem ý chí và tài năng của mình cống hiến cho dân tộc.

 

                        ThS Võ Minh Khang – Trưởng khoa Lý luận cơ sở

Số lượt xem: 62

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654