Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 01/2023 Khoa Lý luận cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại xã Vĩnh Trạch Đông Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn mức 1 Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ bảy ngày 13 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ sáu Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ năm Bản yêu sách tám điểm gửi Hội nghị Quốc tế hòa bình Versailes. Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc ra đời.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Chi bộ khoa Xây dựng Đảng

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin tổng hợp
Thứ hai, 25/10/2021, 21:13
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Chi bộ khoa Xây dựng Đảng

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Căn cứ 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ từ năm  2016 – 2020, đảng viên Chi bộ khoa Xây dựng Đảng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, yên tâm công tác, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, chưa phát hiện các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ như Nghị quyết Hội nghịTrung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra. Kết quả cụ thể như sau:

 Thứ nhất, về học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng

Tất cả các đồng chí đảng viên Chi bộ khoa Xây dựng Đảng tham gia học tập nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) do Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy trường tổ chức một cách nghiêm túc, đúng thành phần theo quy định. Từng cá nhân các đồng chí đảng viên trong chi bộ làm bản cam kết thực hiện nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và viết bài thu hoạch đầy đủ, đúng thời gian quy định. Sau hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết tất cả đảng viên chi bộ đều có nhận thức đúng đắn về giá trị, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghi trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

 Thứ hai, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc

Sau khi được tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), đảng viên Chi bộ khoa Xây dựng Đảng luôn thể hiện rõ tính kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của đất nước. Vấn đề này được thể hiện rõ trong việc phát ngôn, trong các bài viết đăng trên Cổng Thông tin điện tử, Thông tin Lý luận và Thực tiễn của nhà trường cũng như các phương tiện truyền thông và trong công tác giảng dạy lý luận chính trị cho học viên các lớp.

Đảng viên Chi bộ khoa Xây dựng Đảng là người làm công tác giảng dạy lý luận chính trị của Đảng. Do đó, luôn có thái độ kiên quyết, phương pháp đúng đắn, gương mẫu đi đầu trong công tác đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng chính trị. Không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở chi bộ, Đảng bộ, ở cơ quan và nơi cư trú, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

Bản thân từng đảng viên chi bộ thực hiện nhất quán nghiêm túc Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Nêu cao ý thức rèn luyện và thực hiện nếp sống khiêm tốn, giản dị, trung thực. Thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết.

 Thứ ba, về thực hiện tự phê bình và phê bình

Đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). Không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và đề ra những giải pháp để tự ngăn ngừa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã đề ra trên tình thần cầu thị, tự giác, trung thực, gắn với tự đánh giá theo chức trách nhiệm vụ được giao và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cá nhân, tập thể để đánh giá đúng về ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân để ra giải pháp khắc phục.

Hàng qúy, năm Chi bộ khoa Xây dựng Đảng tổ chức phê và tự phê bình luôn thể hiện sự công tâm, khách quan, nghiêm túc đúng theo quy định, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng làm cho người được phê bình hiểu được tình cảm, trách nhiệm của tổ chức, đồng chí, từ đó sẳn sàng sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém mà bản thân mắc phải, đồng thời phát huy ưu điểm trong công tác, sinh hoạt.

 Trong tổ chức phê và tự phê bình, tập thể Chi bộ khoa Xây dựng Đảng thể hiện kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu để châm choc, hạ bệ lẫn nhau. Tổ chức phê bình và tự phê bình để đấu tranh chống lại những cái xấu, mang tính xây dựng đối với những khuyết điểm, sai lầm của tập thể và cá nhân. Khi thấy khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, phải chỉ rõ cho cán bộ, đảng viên thấy và hướng dẫn biện pháp sửa chữa, khắc phục.

Thứ tư, thưc hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Đảng viên Chi bộ khoa Xây dựng Đảng luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy, chủ động sáng tạo trong công việc. Tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả tri thức khoa học về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin và phương tiện dạy học hiện đại, các sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giảng dạy.

 Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm viêc của cơ quan, của cấp ủy, chi bộ. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao không đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác. Mọi người luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần tình cảm đồng chí, đồng nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường đã được Tỉnh ủy giao phó.

Kết quả xếp loại đảng viên và tập thể Chi bộ khoa Xây dựng Đảng trong thời gian qua, tất cả các đảng viên trong chi bộ đều được xếp loại: đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ được xếp loại trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), đảng viên trong Chi bộ khoa Xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế nhất định như: việc triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) tuy đã tổ chức thực hiện rộng rãi trong toàn thể đảng viên chi bộ nhưng có đôi lúc chưa phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo phù hợp với yêu cầu công việc. Nội dung học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)  đã được chi bộ đưa vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng nhưng chưa thực sự đa dạng, phong phú cả về nội dung lẫn hình thức.

Do đó, để nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) thực sự trở thành việc làm thường xuyên, thấm sâu trong tư tưởng, nhận thức và hành động cho mỗi đảng viên Chi bộ khoa Xây dựng Đảng trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

          Một là, chi bộ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đảng viên chi bộ nâng cao trình độ nhận thức, nắm vững đường lối chính sách và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Hai là,  đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ, đi sâu, đi sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiên quyết chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những biệu hiện lệch lạc, vi phạm của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”.

 Ba là, chi bộ tăng cường chỉ đạo và kiểm tra đảng viên về thực hiện cam kết nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại hằng quý, năm. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ, Đảng bộ, cơ quan.

Bốn là, nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo chi bộ, lãnh đạo khoa trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của khoa và của trường, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Thực hiện  tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Chi bộ khoa Xây dựng Đảng đối với hoạt động của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giữ gìn đạo đức, lối sống./.

Số lượt xem: 359

ThS. Nguyễn Tiến Phước – Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654