Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 17/07/2020, 08:00
Màu chữ Cỡ chữ
Giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay

 Vì vậy trong các Nghị quyết của Đảng luôn đề cập đến vấn đề giáo dục – đào tạo và coi đó là quốc sách hàng đầu. Trong đó giáo dục toàn diện cho thanh niên có tầm quan trọng to lớn vì thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có sức khỏe, có học vấn, tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại; là lực lượng xung kích cách mạng, là lực lượng kế cận của Đảng Cộng sản Việt Nam… Trong tư tưởng của Người, Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”. Trong Di chúc Người cũng đã viết: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”. Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã nhận định: “Thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay thất bại, sự nghiệp cách mạng Việt Nam có đi đúng con đường xã hội chủ nghĩa hay không tùy thuộc phần lớn vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện của thanh niên”. Vì vậy, vấn đề thanh niên phải được đặt lên hàng đầu ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nguồn lực cách mạng là nhân tố con người - Điều này đã được Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh ở các đại hội tiếp theo của Đảng.

Tuy nhiên, trong hơn 30 năm qua của sự nghiệp đổi mới đất nước, dưới ánh sáng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đội ngũ thanh niên của nước ta với tính xung kích, sáng tạo của mình thanh niên đã góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Song, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận thanh niên do nhiều yếu tố tác động đã xuống cấp về đạo đức, phai nhạt về lý tưởng, khiến chúng ta không khỏi băn khoăn khi thanh niên là đội ngũ kế cận, làm chủ tương lai, làm chủ vận mệnh của đất nước.

Vì vậy, Đảng ta cần phải chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, giáo dục toàn diện cho thanh niên, xem đây nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, trong đó có giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phải giáo dục sao cho thanh niên thực hiện đúng như lời Bác dạy: “Phải luôn nâng cao chí khí cách mạng trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua” đó chính là cụ thể hóa chủ nghĩa yêu nước của Người.

 Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên theo quan điểm Hồ Chí Minh trong giao đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung sau:

Một là, giáo dục truyền thống yêu nước gắn với lý tưởng không có gì quý hơn độc lập - tự do

Truyền thống yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta được lưu truyền và phát triển từ hàng nghìn năm qua, nó luôn là cội nguồn, là sức mạnh của dân tộc, luôn là dòng chảy trong mỗi trái tim con người Việt, truyền thống đó được Hồ Chí Minh tổng kết và nhận định: “Dân tộc ta có lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi sục lên, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Như vậy có thể nói giáo dục truyền thống yêu nước cho thanh niên là rất quan trọng. Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết phải giáo dục tình yêu xóm làng, quê hương, đất nước, kính yêu tổ tiên, gia đình, cộng đồng; biết giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình và quê hương. Chủ nghĩa yêu nước phải được thể hiện bằng hành động cụ thể: trung với nước - hiếu với dân; biết ra sức cống hiến tài năng của mình để xây dựng đất nước ngày một phồn vinh; biết đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập tự chủ theo tinh thần “không có gì quý hơn độc lập – tự do!”. Đó là lý tưởng, là nội dung của chủ nghĩa yêu nước cao quý, thang giá trị tinh thần cao nhất của người Việt Nam.

Nội dung giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với lý tưởng “không có gì quý hơn độc lập tự do!” nhằm hình thành chủ nghĩa yêu nước chân chính cho thanh niên theo quan điểm Hồ Chí Minh trong thời đại mới – thời đại độc lập dân tộc và gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Hai là, giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo quan điểm Hồ Chí Minh là phải gắn với thương dân, hết lòng phụng sự Nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Chủ nghĩa yêu nước trong thanh niên phải được thể hiện đúng như lời dạy của Người là lòng trung thành với Tổ quốc, hết lòng phụng sự Nhân dân, biết yêu thương dân và lấy dân làm gốc, có tình cảm chân thành, biết phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân. Hồ Chí Minh đã dạy thế hệ trẻ phải “yêu Tổ quốc, yêu đồng bào!”. Giáo dục cho thanh niên phải tự tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức cách mạng: “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Đó là là bốn đức của con người, “thiếu một đức thì không thành người”, cũng như “Trời có bốn mùa, đất có bốn phương, thiếu một mùa không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất”.

Ba là, giáo dục chủ nghĩa yêu nước phải gắn với tinh thần quốc tế trong sáng

Theo Người, tinh thần yêu nước phải gắn với tinh thần quốc tế trong sáng, chân chính. Nếu chỉ có yêu nước mà không có tinh thần quốc tế trong sáng thì sẽ dẫn đến kỳ thị dân tộc, chủng tộc, nước lớn và dân tộc hẹp hòi. Hiện nay, trong điều kiện “mở cửa” giao lưu hợp tác quốc tế, việc giáo dục tinh thần yêu nước phải gắn với tinh thần quốc tế trong sáng cho thanh niên càng có ý nghĩa thiết thực hơn nhằm xây dựng một môi trường quốc tế hợp tác, hòa bình, thịnh vượng.

Bốn là, giáo dục chủ nghĩa yêu nước phải gắn với giáo dục ý thức yêu chủ nghĩa xã hội cho thanh niên

Ngay từ sớm, Hồ Chí Minh đã nhận ra rằng Độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, Người luôn dạy: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào phải gắn với yêu chủ nghĩa xã hội, vì có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì Nhân dân ta mới ngày được ấm no và giữ vững được độc lập dân tộc.

Ngày nay, thanh niên đang sống trong điều kiện hòa bình, ổn định, đang được thừa hưởng thành quả của cách mạng do chủ nghĩa xã hội đem lại. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta đã khẳng định tính đúng đắn của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hơn lúc nào hết để tiếp tục giữ vững thành quả cách mạng và tiếp tục sự nghiệp cách mạng của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hơn lúc nào hết Đảng ta phải giáo dục tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội cho thanh niên, để mỗi thanh niên yêu nước luôn gắn với yêu chủ nghĩa xã hội.

Năm là, giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo quan điểm Hồ Chí Minh là phải gắn với thi đua, học tập, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước

Trong đấu tranh giải phóng dân tộc, chủ nghĩa yêu nước theo quan điểm của Người là sự đấu tranh, hy sinh bản thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Còn ngày nay, lòng yêu nước được thể hiện trong hành động của thanh niên là phát huy những năng lực, phẩm chất, ý thức tự học, tự sáng tao, sự nỗ lực trong thi đua, học tập và rèn luyện bản thân để đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu; đồng thời đấu tranh chống những tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh với những thanh niên bị “nhiễm” tư tưởng “sùng ngoại”, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân đánh mất giá trị bản thân và giá trị truyền thống dân tộc. Để phát huy vai trò của thanh niên, phát huy truyền thống yêu nước theo tư tưởng của Người thì càng phải giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với tư tưởng thi đua, học tập và xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Để nâng cao được hiệu quả giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo quan điểm Hồ Chí Minh cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay, cần đẩy mạnh việc tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, thanh niên và gia đình nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của việc giáo chủ nghĩa yêu nước theo quan điểm Hồ Chí Minh cần kết hợp giữa giáo dục gia đình, nhà trường, các tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội;  tiếp tục tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục, phương pháp học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thanh niên, tập trung vào các vấn đề về giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, coi trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cần coi trọng các phong trào lớn do Đoàn Thanh niên phát động, giúp cho thanh niên có cơ hội học tập, tự vươn lên trong cuộc sống; giáo dục tính tự giác, gương mẫu, tính chủ động, tích cực, xung kích, sáng tạo để phát huy thanh niên góp phần vào xây dựng quê hương đất nước.

 Tóm lại, giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, vì thanh niên là “rường cột” của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước, nước nhà thịnh hay suy một phần là do thanh niên. Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên theo quan điểm Hồ Chí Minh là nội dung cốt lõi trong giáo dục - đào tạo toàn diện nhằm hình thành đội ngũ thanh niên thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước chân chính, biến chủ nghĩa yêu nước thành lý tưởng, lẽ sống để thanh niên phát huy được sức mạnh và vai trò to lớn của mình với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa./

                                                    ThS Nguyễn Văn Lạc - Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH

Số lượt xem: 110

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654