Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Giảng viên Trường Chính trị rèn luyện phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 12/06/2020, 23:23
Màu chữ Cỡ chữ
Giảng viên Trường Chính trị rèn luyện phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Tư tưởng Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư luôn là nguyên tắc chỉ đạo xuyên suốt trong toàn bộ quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
             Đó là tài sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho Đảng và nhân dân ta, là nguồn gốc tạo nên sức mạnh để dân tộc ta vượt qua khó khăn, thử thách và không ngừng tiến bộ trong suốt thời gian qua. Bồi dưỡng phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư sẽ giúp cho con người vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống; đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, hình thành và phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội, xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh, xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ.

Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư là những điều người xưa từng nói, sách xưa từng viết, các bậc thầy xưa về đạo đức từng dạy. Nhưng ở Bác Hồ, những câu nói và viết đó, những lời dạy đó đã trở nên sống động hơn, bởi tất cả đều chứa đựng một nội hàm mới, vừa có kế thừa, vừa có phát triển, có bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với việc xây dựng con người mới trong thời đại mới.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cần là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai, làm việc có năng suất, có hiệu quả. Có Cần thì việc gì dù khó khăn mấy cũng làm được. Chữ Cần chẳng những có nghĩa hẹp như tay siêng làm thì hàm siêng nhai mà còn có nghĩa rộng là mọi người đều phải Cần, cả nước đều phải Cần. Người viết:

“Người siêng năng thì mau tiến bộ

Cả nhà siêng năng thì chắc ấm no

Cả làng siêng năng thì làng phồn thịnh

Cả nước siêng năng thì nước mạnh giàu”.[1]

Để thực hiện chữ Cần có kết quả thì mọi việc làm đều phải có kế hoạch cho mọi việc, phải tính toán cẩn thận, phải có sự phân công cụ thể, rõ ràng, phải kiên quyết đấu tranh chống lại lười biếng. Vì lười biếng là kẻ địch của chữ Cần, là kẻ địch của dân tộc.

Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, phô trương hình thức, không liên hoan lu bù lãng phí thời gian, công sức, tiền của của dân, của nước, của bản thân. Cần và Kiệm phải đi đôi với nhau, như hai chân của con người. Cần mà không Kiệm thì “làm chừng nào, xào từng ấy”. Cũng như một cái thùng không có đáy, nước đổ vào chừng nào, chảy ra hết chừng ấy, không lại hoàn không. Kiệm mà không Cần thì không tăng thêm, không phát triển được. Mà vật gì không tiến tức là phải thoái… tiết kiệm về vật chất phải đi đôi với tiết kiệm về thời giờ, “thời giờ là tiền bạc”. [2] Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Người chỉ rõ: “Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc lợi ích cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng. Như thế mới đúng là kiệm”. [3]

Liêm là luôn tôn trọng giữ gìn của công và của cải của nhân dân; không xâm phạm, một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân. Phải trong sạch, không tham lam: “Không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quan minh chính đại, không bao giờ hủ hóa. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ”. [4]

Chính là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì không đứng đắn, thẳng thắn nghĩa là tà. Đối với mình, không tự kiêu tự đại, luôn cầu tiến bộ, luôn kiểm điểm tự phê bình và hoan nghênh người khác phê bình. Đối với người, không nịnh hót, không xem khinh người dưới, thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết, phải học người và giúp người tiến bộ. Đối với việc, phải để việc công lên việc tư. Đã phụ trách việc gì thì quyết làm cho kỳ được, thấy phải dù nhỏ cũng làm, thấy trái dù nhỏ cũng phải tránh.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cần, Kiệm, Liêm, Chính luôn gắn liền với Chí công vô tư. Theo Người, Chí công vô tư là khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau, là “lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào”. Người đòi hỏi thực hành chí công vô tư là “phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và kỷ luật”. [5] Người nói: “Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, đối với việc”. “Ham làm những việc ích quốc lợi dân. Không ham địa vị và công danh phú quý”. [6] Và Người phát triển thêm: “… Khi làm bất kỳ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, mà phải nghĩ đến đồng bào, đến toàn dân đã… Có khó nhọc thì mình nên đi trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. [7]

Như vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức cần thiết đối với tất cả mọi người, càng cần thiết đối với cán bộ, đảng viên. Nó là thước đo bản chất người của mỗi con người. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức, trách nhiệm thường xuyên rèn luyện, trau dồi phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư. Đặc biệt là giảng viên trường chính trị, với tư cách là người giảng viên chiến đấu trên mặt trận tư tưởng thì việc rèn luyện những phẩm chất đạo đức trên là vô cùng cần thiết.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế thị trường đang tác động mạnh mẽ đến xã hội và cuộc sống mỗi con người, trong đó không ít người đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, lười biếng, né tránh công việc, thiếu tinh thần trách nhiệm, ham danh lợi, địa vị… mà không nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức. Xuất phát từ những tồn tại đó, để có một đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và để tiếp tục thực hiện, rèn luyện phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bản thân mỗi giảng viên trường chính trị cần thực hiện tốt các yêu cầu sau:

Một là, không ngừng trau dồi, tu dưỡng đạo đức, lối sống, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi giảng viên phải có ý thức tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó, mỗi giảng viên phải tự xây dựng kế hoạch hành động cho bản thân gắn với chuyên môn, nhiệm vụ và phải nghiêm túc thực hiện các nội dung đã đăng ký đó. Mặc khác, mỗi giảng viên cần giữ vững lập trường, tư tưởng, chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường. Thông qua việc tích cực học tập, rèn luyện sẽ giúp cho mỗi giảng viên có được phẩm chất đạo đức phù hợp với tư cách của người cách mạng.

Hai là, giảng viên cần phải nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giảng viên cần tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu phấn đấu. Khi được phân công phụ trách công việc gì đều phải nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, gian khổ, kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít. Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc sẽ là động lực để giảng viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Càng nhiều việc hoàn thành, càng chứng minh tinh thần trách nhiệm càng cao, đó là học tập theo Bác.

Ba là, thường xuyên có ý thức nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Chuyên môn vững chắc là điều cần thiết cho giảng viên khi lên bục giảng. Vì vậy, giảng viên phải tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật các kiến thức lý luận chính trị, kiến thức văn hóa – xã hội, tích cực học hỏi, rèn luyện, đổi mới các phương pháp, hình thức giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Bên cạnh đó, giảng viên cần tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao tri thức cho bản thân. Các giảng viên cần hoàn thành các bài viết đăng trên cổng thông tin, nội san của nhà trường, viết bài gửi các trang báo địa phương, tạp chí chuyên ngành. Bên cạnh đó, cần tích cực nghiên cứu khảo sát thực tế ở các địa phương nhằm tìm hiểu, lĩnh hội thêm nhiều vốn kiến thức chuyên sâu, góp phần phục vụ bài giảng ngày một chuyên sâu hơn.

Bốn là, sắp xếp công việc hợp lý cụ thể, bố trí sử dụng có hiệu quả cân đối thời gian làm việc. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, thực hành tiết kiệm của công như tắt các thiết bị nước khi không cần thiết, khai thác hiệu quả những trang thiết bị được nhà trường đầu tư; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức.

Năm là, phải thẳng thắn, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; chân thành khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, thường xuyên thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình, không bao che, giấu giếm khuyết điểm, phải có thái độ rõ rệt lên án và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, loại trừ mọi biểu hiện vô liêm, bất chính ra khỏi đời sống xã hội. Việc gì có lợi cho Đảng, cho nhân dân, cho tập thể, cho học viên thì dù khó khăn cũng hết sức làm, việc gì có hại đến Tổ quốc, đến nhân dân, đến tập thể, đến học viên thì hết sức tránh.

Sáu là, giảng viên cần phải tâm huyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự của nhà giáo, có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, tận tình, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, ứng xử với học viên, đồng nghiệp hòa nhã, chân thành, có tinh thần bảo vệ lẽ phải, công bằng trước lợi ích của học viên, của đồng nghiệp và cộng đồng.

Tóm lại, Cần, Kiệm, Liêm, Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức cơ bản của con người, đặc biệt đối với người cách mạng. Đây là phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hằng ngày của mỗi người. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, học tập và rèn luyện phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư nói riêng là vấn đề cấp thiết hiện nay đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt đối với giảng viên trường chính trị. Tham gia trực tiếp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, mỗi người giảng viên cần hiểu đúng và vận dụng một cách phù hợp, thường xuyên những phẩm chất đạo đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư trong những điều kiện nhất định để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người giảng viên trường chính trị trong thời kỳ hội nhập./.

                                                                 

                                                    ThS Huỳnh Cầm – Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật

             -------------------------

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.6, tr. 321

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.5, tr. 636

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.5, tr. 637

[4]  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.5, tr. 252

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 439

[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.5, tr. 185-186

[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr. 172

Số lượt xem: 73

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654