Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Giáo trình học tập của lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính

Tài liệu học tập
Thứ sáu, 12/06/2020, 23:48
Màu chữ Cỡ chữ
Giáo trình học tập của lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính

1- Triết học Mác – Lênin.

2- Kinh tế Chính trị Mác- Lênin

3- Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam & Lý luận cơ bản về Đảng Cộng Sản

4- Chủ nghĩa xã hội khoa học

5- Tư tưởng Hồ Chí Minh

6- Những vấn đề cơ bản về Nhà nước & Pháp luật xã hội chủ nghĩa

7- Khoa học Hành chính ( Tập 1)

8- Khoa học Hành chính ( Tập 2)

9- Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng & Nhà nước ta về Kinh tế, Văn hóa, Đối ngoại.              

10- Nghiệp vụ công tác Đảng, Đoàn thể ở cơ sở ( Tập 1)

11- Nghiệp vụ công tác Đảng, Đoàn thể ở cơ sở ( Tập 2)

12- Một số kỹ năng Lãnh đạo, quản lý của cán bộ Lãnh đạo quản lý cấp cơ sở

13- Quốc phòng- An ninh

Số lượt xem: 3885

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654