Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” Những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của tỉnh Bạc Liêu Một số kinh nghiệm tổ chức thi vấn đáp phần I.1: “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Một số vấn đề cần lưu ý trong giảng dạy lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Châu Văn Đặng Những thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới; nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Kinh nghiệm trong giảng dạy phần học “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Giáo trình học tập của lớp Quản lý Nhà nước- Ngạch chuyên viên

Tài liệu học tập
Thứ sáu, 12/06/2020, 23:48
Màu chữ Cỡ chữ
Giáo trình học tập của lớp Quản lý Nhà nước- Ngạch chuyên viên

1- Quản lý Nhà nước & Pháp luật

2- Nhà nước Hành chính & Công nghệ Hành chính

3- Quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1- Thế giới thế kỷ XXI & Chủ nghĩa xã hội

2- Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nền Văn hóa Việt Nam

3- Cuộc đời chúng tôi- Tiểu sử Các Mác & PHRIDDRICH ĂNGGHEN

4- Những khía cạnh triết học trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt ở Đồng bằng Bắc    bộ hiện nay

5- Thịnh vượng chung kinh tế học cho hành tinh đông đúc

6- Tâm lý người Việt Nam đi vào Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa những điều cần khắc phục

7- Chủ nghĩa xã hội là gì? Xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào?

8- Một số kinh nghiệm của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong quá trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới.

Số lượt xem: 711

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654