Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Giáo dục niềm tin cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học qua những bài giảng của môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Tin tức|Tin tổng hợp
Thứ ba, 08/09/2020, 16:30
Màu chữ Cỡ chữ
Giáo dục niềm tin cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học qua những bài giảng của môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Qua hơn ba mươi năm đổi mới đất nước, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực như: nền kinh tế thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng, Việt Nam từ một nước nghèo lạc hậu hiện nay đứng vào tốp nước đang phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên... Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn mà chúng ta đạt được trong thời gian qua thì cũng còn một số vấn đề đặt ra mà chúng ta cần quan tâm hiện nay như: tội phạm và tệ nạn xã hội gia tăng, đạo đức lối sống có biểu hiện lệch lạc; đặc biệt là hiện tượng phai nhạt niềm tin, lý tưởng cách mạng ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, thanh niên, sinh viên…

Để giữ vững những thành quả đã đạt được, đưa sự nghiệp đổi mới đất nước tiếp tục thu được những thành tựu to lớn hơn nữa thì công tác tư tưởng, lý luận phải là bước đột phá nhằm tạo nên sự chuyển biến tích cự về tư tưởng, nhận thức, niềm tin, lý tưởng ở mỗi con người. Xuất phát từ yêu cầu đó, cho nên việc giảng dạy lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung, lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng đóng một vai trò hết sức quan trọng, nó có tác dụng rất lớn đến việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học và nhân sinh quan cộng sản cho đối tượng sinh viên ở các trường Cao đẳng, Đại học. Đồng thời qua đó, biến những tri thức mà sinh viên tiếp nhận được thành những giá trị, niềm tin, lý tưởng, lập trường, ý thức hệ và hình thành cho họ tính độc lập trong tư duy nghiên cứu cũng như vận dụng những tri thức lý luận đó vào giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội đặt ra trong thực tiễn.

Như chúng ta đã biết các môn học lý luận Mác – Lênin tuy có đối tượng, phương pháp và nội dung nghiên cứu riêng, song tất cả đều nhằm đến mục đích chung là tạo cho sinh viên có một niềm tin vào sự đúng đắn của học thuyết Mác – Lênin, tin vào một xã hội tốt đẹp – đó là chủ nghĩa xã hội. Bởi khi đã có được niềm tin thì người học sẽ có thêm ý chí, nghị lực phấn đấu, vững vàng trước những biến động của cuộc sống, từ đó sẽ phát huy được tính tự giác, sáng tạo trong học tập cũng như trong lao động. Vì vậy, việc giáo dục để hình thành, củng cố niềm tin cho sinh viên về học thuyết Mác – Lênin và sự ra đời, tồn tại, phát triển khách quan của chủ nghĩa xã hội hiện thực là nhiệm vụ xuyên suốt của công tác chính trị, tư tưởng nói chung và của việc giảng dạy các môn lý luận nói riêng.

Do đó trong mỗi bài giảng của môn chủ nghĩa xã hội khoa học, khi người giảng viên nêu và luận giải những nguyên lý, quy luật của sự vận động xã hội với mục đích là hướng đến chủ nghĩa xã hội – chủ nghĩa cộng sản và chính trong quá trình phân tích, diễn giải đó đã hình thành, củng cố niềm tin cho sinh viên về tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Tuy nhiên, để giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học đạt được hiệu quả cao thì cần chú ý đến một số yếu tố sau:

Một là, giảng viên phải thực sự là người tâm huyết với nghề nghiệp và có phông kiến thức sâu rộng

Trước hết mỗi giảng viên phải tự nâng cao cho mình về kiến thức chuyên ngành, liên ngành, bổ sung những phần còn yếu, còn thiếu. Phải tự mình ý thức việc tự học để không ngừng nâng cao hiểu biết, trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài chuyên ngành của mình còn phải có phông kiến thức rộng. Trong đó, quan trọng nhất là phải nắm chắc kiến thức về Triết học và Kinh tế chính trị học Mác – Lênin. Bởi cả triết học và kinh tế chính trị học đều trang bị thế giới quan, nhân sinh quan, phép biện chứng, phương pháp luận khoa học giúp cho giảng viên soạn và trình bày bài giảng có hệ thống logíc và giàu sức thuyết phục. 

Giảng dạy lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học phải liên hệ với thực tiễn, gắn lý luận với thực tiễn, nhất là thực tiễn của tình hình thế giới, khu vực, đất nước, của phong trào công nhân và Nhân dân tiến bộ đấu tranh vì các mục tiêu của thời đại. Qua đó giúp cho sinh viên hiểu hơn về các nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học, từ đó sẽ tạo niềm tin cho sinh viên vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hai là, người giảng viên phải thực sự có niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tin vào tương lai của chủ nghĩa xã hội

Thực tế cho thấy có một số giảng viên khi giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin nhưng lại không nắm hết bản chất, cái hồn của chủ nghĩa Mác – Lênin, không thực sự tin tưởng vào những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học. Chính vì không có niềm tin hoặc hiểu không đúng tinh thần của chủ nghĩa Mác – Lênin nên trong quá trình phân tích, diễn giải trên lớp sẽ gặp lúng túng thậm chí đưa ra quan điểm không đúng, điều này sẽ làm cho một bộ phận sinh viên nảy sinh quan niệm thầy cô còn không hiểu, không tin thì làm sao hình thành, củng cố được niềm tin của sinh viên đối với học thuyết Mác – Lênin, đối với chủ nghĩa xã hội hiện thực. Chỉ khi nào người thầy thật sự có niềm tin thì mới có tâm huyết trong việc đi truyền niềm tin cho người khác, mới chịu khó đi sâu nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tìm ra được những lý giải khoa học để qua từng bài giảng thuyết phục được sinh viên có niềm tin như mình.

Ba là, hình thành niềm tin trong sinh viên phải trên cơ sở lý giải một cách khoa học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học

Người thầy khi đứng trên bục giảng, để thuyết phục được niềm tin của sinh viên thì không phải chỉ nắm những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học mà còn phải biết vận dụng một cách nhuần nhuyễn những nguyên lý của Triết học, của Kinh tế chính trị học Mác – Lênin vào thực tiễn quá trình cách mạng để lý giải những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học.

Có thể nói trước đây khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu chưa sụp đổ thì việc giảng dạy các môn lý luận nói chung, môn chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng là hết sức thuận lợi. Giảng viên chỉ cần nêu những nguyên lý lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học là có thể tạo được niềm tin trong sinh viên về chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội hiện thực. Tuy nhiên, ngày nay khi mà Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ cùng với sự biến đổi nhanh chóng của xã hội đã đặt ra những vấn đề về mặt lý luận có tác động đến nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học. Vì vậy, nếu giảng viên trong giảng dạy cứ áp đặt kiểu giảng một chiều thì tính thuyết phục sẽ không cao đối với người học. Do đó đòi hỏi giảng viên khi giảng những vấn đề của chủ nghĩa xã hội khoa học phải thông tin nhiều chiều, phải đưa ra nhiều quan điểm khác nhau, đồng thời người dạy phải biết vận dụng những nguyên lý của Triết học, Kinh tế chính trị học Mác – Lênin để chứng minh, lý giải cho sự đúng đắn những nguyên lý, quy luật của chủ nghĩa xã hội khoa học và từ đó sẽ làm tăng tính thuyết phục hơn. Bởi khi một vấn đề nêu ra được chứng minh trên cơ sở khoa học sẽ tạo được niềm tin đối với sinh viên.

Bốn là, khi phân tích, giảng giải những vấn đề của chủ nghĩa xã hội khoa học không được né tránh những sai lầm, những yếu kém và cả những tiêu cực mà các Đảng Cộng sản mắc phải cũng như trong bộ máy của hệ thống chính trị

Ngày nay khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão, đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0 đã tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận nhiều nguồn thông tin một cách thuận lợi trong đó có sinh viên, sinh viên tuy đang ngồi trên nghế nhà trường nhưng họ đã biết được nhiều diễn biến của xã hội, cả trong nước và thế giới, trong đó có những cái có thể trong nhà trường không có dạy họ. Vì vậy, nếu giảng viên chỉ nêu và giảng giải thuần túy những nguyên lý, lý luận, không liên hệ với thực tiễn phong phú của cuộc sống hoặc chỉ nêu thành tựu và những mặt tốt của xã hội theo kiểu một chiều áp đặt thì cũng không thuyết phục được sinh viên, không tạo được niềm tin khoa học trong sinh viên. Do đó, trong giảng dạy giảng viên một mặt cần nêu và khẳng định những thành tựu mà chủ nghĩa xã hội đã đạt được, nêu và khẳng định bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội. Mặt khác cũng phải nêu ra những mặt còn yếu kém, những biểu hiện tiêu cực mà chủ nghĩa xã hội còn mắc phải. Tuy nhiên, khi nêu và phân tích những yếu kém, những tiêu cực trong đời sống xã hội cần làm rõ để sinh viên thấy được nó không phải là bản chất của chủ nghĩa xã hội mà chỉ là những hiện tượng của quá trình vận động, phát sinh, phát triển của một xã hội mới mà thôi. Đồng thời cũng cần phân tích, lý giải để sinh viên thấy được Đảng ta đã nhận thấy và đang từng bước khắc phục những mặt yếu kém và hạn chế đó.

Tôi tin rằng là một giảng viên giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học ở các trường Cao đẳng, Đại học nếu thực hiện tốt những yếu tố như đã nêu trên thì trong giảng dạy sẽ mang lại tính thuyết phục và niềm tin cho sinh viên vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay./.

Số lượt xem: 578

ThS Võ Minh Khang – Trưởng Khoa Lý luận cơ sở

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654