Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 01/2023 Khoa Lý luận cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại xã Vĩnh Trạch Đông Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn mức 1 Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ bảy ngày 13 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ sáu Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ năm Bản yêu sách tám điểm gửi Hội nghị Quốc tế hòa bình Versailes. Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc ra đời.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật Trường Chính trị Châu Văn Đặng học tập và phát huy sự đoàn kết và thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin tổng hợp
Thứ hai, 06/06/2022, 16:35
Màu chữ Cỡ chữ
Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật Trường Chính trị Châu Văn Đặng học tập và phát huy sự đoàn kết và thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Một số nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh ý nghĩa, tác dụng to lớn của đoàn kết. Người nhiều lần khẳng định “Đoàn kết là lực lượng mạnh nhất của chúng ta”. “Đoàn kết là một lực lượng vô địch”. “Đoàn kết là sức mạnh”. “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”. Đoàn kết là lực lượng tất thắng”. Có thể thấy, khẳng định của Người đã trở thành chân lý cho mọi cuộc cách mạng. Theo Người, đoàn kết, đại đoàn kết là nhân tố thắng lợi của cách mạng Việt Nam, giúp dân tộc ta “thành công, đại thành công” trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trong Lời kêu gọi nhân dân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và ngày Độc lập năm 1951, Người nhấn mạnh: “Lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân ta là một lực lượng vô cùng to lớn, không ai thắng nỗi. Nhờ lực lượng ấy mà tổ tiên ta đã đánh thắng quân Nguyên, quân Minh, đã giữ vững quyền tự do, tự chủ. Nhờ lực lượng ấy mà chúng ta cách mạng thành công, giành được độc lập. Nhờ lực lượng ấy mà sức kháng chiến của ta ngày càng mạnh. Nhờ lực lượng ấy mà quân và dân ta quyết chịu đựng muôn nỗi khó khăn, thiếu thốn, đói khổ quyết một lòng đánh tan quân giặc cướp nước. Nhờ lực lượng ấy mà với gậy tầm vong và súng hỏa mai lúc đầu, chúng ta liên tiếp thắng địch”(1).

Để tập hợp, xây dựng và lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì trước hết phải xây dựng và giữ vững đoàn kết trong Đảng. Tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng vừa quyết định sự tồn vong của Đảng, vừa là trung tâm, động lực của khối đại đoàn kết dân tộc. Quan điểm này được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng, Người thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Ngày nay, sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo”().  

Trong Di chúc thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Nhờ có đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và dân tộc ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi trong mắt mình”(3). Như vậy, theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại đoàn kết được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, phải được quán triệt trong tất cả các lĩnh vực từ đường lối, chủ trương, chính sách đến hoạt động thực tiễn.

Để thực hiện đoàn kết trong Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu trong sinh hoạt đảng phải thực hiện dân chủ rộng rãi. Người thường nói: “Muốn thật sự đoàn kết thì phải có dân chủ thật sự trong Đảng”(4), có thực hành dân chủ rộng rãi mới đi đến đoàn kết thực sự; có mở rộng dân chủ, cán bộ và đảng viên mới tham gia bàn bạc đến nơi đến chốn những vấn đề hệ trọng, từ đó đi đến thống nhất tư tưởng và hành động, đoàn kết để phát huy trí tuệ tập thể. Mặc khác, phải thực hiện thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở: Đảng gồm những con người là cán bộ, đảng viên tất nhiên có sai lầm, người mắc khuyết điểm hôm nay, ngày mai chưa chắc mắc khuyết điểm, người hôm nay không mắc khuyết điểm, chưa chắc ngày mai không mắc khuyết điểm. Chính vì vậy, Người luôn đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, coi phê bình như không khí để thở, là “vũ khí rất cần thiết và sắc bén, nó giúp chúng ta sửa chữa sai lầm và phát triển ưu điểm, là “thang thuốc” tốt nhất để chữa trị các “chứng bệnh” do chủ nghĩa cá nhân gây ra”.

Hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề chiến lược của cách mạng. Do đó, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc và sức mạnh của thời đại, tận dụng thời cơ vượt qua thách thức. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở đường lối chính trị, nguyên tắc tổ chức và tình yêu thương đồng chí.

2. Học tập và phát huy sự đoàn kết thống nhất theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật

Học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật trong thời gian qua luôn quán triệt việc duy trì, cũng cố và tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và xác định đây là nội dung then chốt, có tính định hướng trong hoạt động lãnh đạo, điều hành chi bộ. Cụ thể, chi bộ đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức đúng đắn về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Qua đó, các đảng viên trong chi bộ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, lập trường kiên định, vững vàng, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tận tụy với công việc; giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tăng cường đoàn kết thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ, kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng gây mất đoàn kết, chia rẽ, bè phái.

Trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ đã ban hành các nghị quyết sát với tình hình, đặc điểm đơn vị. Bí thư Chi bộ xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của đảng viên, nắm vững chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và có sự phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên rõ ràng, khách quan, công bằng nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết chi bộ, duy trì thường xuyên chế độ thông tin báo cáo kịp thời hỗ trợ đảng viên thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động của chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, khuyến khích mọi đảng viên thảo luận, trao đổi thẳng thắn nhằm phát huy trí tuệ của tập thể trong việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ. Từ đó, tạo được sự thống nhất và đồng thuận trong điều hành lãnh đạo chi bộ cũng như sự chấp hành của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ.

Công tác tự phê bình và phê bình của lãnh đạo chi bộ và mỗi đảng viên được thực hiện nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trung thực, thẳng thắn đóng góp ý kiến nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm góp phần tăng cường đoàn kết thống nhất nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, chi bộ cũng quan tâm lãnh đạo khoa thực hiện tốt công tác sắp xếp và phân công nhiệm vụ cho đội ngũ viên chức nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, tạo điều kiện để viên chức tham gia quản lý, giám sát mọi hoạt động của khoa, chi bộ. Lãnh đạo tổ công đoàn khoa thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho các công đoàn viên ở khoa; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của công đoàn viên.

Chi bộ duy trì sinh hoạt lệ định kỳ vào ngày 3 hàng tháng. Thông qua sinh họat, chi bộ tập trung thảo luận và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đặc biệt những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên trên tinh thần thẳng thắn, khách quan. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng đảng viên để có biện pháp giúp đỡ, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, giúp đảng viên chi bộ ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn chi bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          3. Để tiếp tục giữ gìn, phát huy sự đoàn kết nhất trí trong chi bộ, cần thực hiện tốt một số nội dung sau

Một là, mỗi đảng viên chi bộ phải luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, nâng cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Hai là, chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là trong xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện nghị quyết chi bộ nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động. Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trên tinh thần tự giác, chân thành, thẳng thắn, khách quan, trung thực nhằm xây dựng tập thể chi bộ thành một khối đoàn kết thống nhất thật sự.

Ba là, bí thư chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời nắm bắt diễn biến, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để giải quyết kịp thời; đặc biệt trong các cuộc họp, bí thư chi bộ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để đảng viên tham gia bàn bạc, trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng. Những ý kiến đó được ghi nhận và phản ánh kịp thời để Đảng ủy trường nắm bắt thông tin và có hướng giải quyết thỏa đáng. Thường xuyên động viên các đảng viên có ý thức xây dựng, củng cố, phát triển khối đoàn kết thống nhất trong chi bộ, góp phần đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bốn là, chú trọng xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ khoa học, thiết thực cụ thể phù hợp với tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Vì đây là cơ sở quan trọng để xây dựng đoàn kết thống nhất trong chi bộ.

Năm là, tích cực đẩy mạnh học tập có hiệu quả các chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy trường tổ chức, kịp thời xây dựng chương trình hành động phù hợp với hoạt động thực tiễn của chi bộ; tạo điều kiện để đảng viên trong chi bộ tự giác đăng ký công trình, phần việc thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác.

Hiện nay, trước tình hình và nhiệm vụ mới, vận dụng tư tưởng đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là yêu cầu quan trọng và cần thiết đối với cơ quan, đơn vị. Với vai trò là đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, Đảng bộ trường Chính trị Châu Văn Đặng nói chung, Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật nói riêng phải luôn nhận thức tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết nhất trí đối với sự phát triển của trường. Có đoàn kết mới tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trường nói chung, chi bộ nói riêng; có đoàn kết mới góp phần nâng cao năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ, giảng dạy của mỗi đảng viên, giảng viên trường và nhờ tinh thần đoàn kết đó không chỉ phát huy trí tuệ của tập thể mà còn thiết lập mối quan hệ tình cảm, chia sẽ, cảm thông, giúp đỡ giữa các đồng chí, đồng nghiệp với nhau tạo động lực cho quá trình công tác đạt nâng suất, hiệu quả như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”(5)./.

 

---------       

(1)Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.6, Nxb CTQG, 2000, tr.281-282     

(2)Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG Sự thật, H.2011, t.9, tr.244

(3)Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG Sự thật, H.2011, t.15, tr.622

(4)Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG Sự thật, H.2011, t.14, tr.186

(5)Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG Sự thật, H.2011, t.13, tr.119

Số lượt xem: 268

ThS Huỳnh Cầm - Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654