Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 31/01/2020, 06:59
Màu chữ Cỡ chữ
Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

 

Mỗi cuộc thắng lợi trong quá trình cách mạng tùy tính chất, quy mô và tầm quan trọng lịch sử khác nhau, nhưng đều phản ánh toàn diện khí phách bất khuất của dân tộc anh hùng và vai trò trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, đưa đất nước và nhân dân ta lên ngang tầm cao mới theo sự phát triển của thời đại, thắng lợi của những lý tưởng cao cả: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công  bằng, văn minh.

          Ngay sau khi được thành lập, Đảng đã tổ chức lãnh đạo cao trào cách mạng Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931). Đảng đã nhanh chóng khẳng định sự trưởng thành bằng các phong trào cách mạng tiếp theo: cuộc vận động dân sinh, dân chủ 1936 – 1939, phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945. Đặc biệt 15 năm sau khi được thành lập, Đảng ta đã lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước nhất tề vùng lên đánh đổ chế độ thực dân phong kiến Pháp và phát-xít Nhật giành độc lập dân tộc, khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  – nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á – mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đảng lãnh đạo đúng đắn, bản lĩnh, sáng tạo, phù hợp quy luật của thời đại đã làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, vì Đảng đã khơi dậy được truyền thống yêu nước, đoàn kết và tinh thần bất khuất, kiên cường của nhân tộc Việt Nam anh hùng.

Sau Cách mạng Tháng Tám, thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam. Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân cả nước kháng chiến bảo vệ nền độc lập. Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược, cả dân tộc Việt Nam theo lời kêu gọi của Đảng, của Bác Hồ, lên đường kháng chiến chín năm trường kỳ gian khổ. Với thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ làm trấn động toàn cầu buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ lập lại hoà bình ở miền Bắc Việt Nam.

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Đảng lãnh đạo đưa miền Bắc quá độ lên CNXH thực hiện đồng thời ba cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hoá, trong đó cách mạng kỹ thuật là then chốt. Sự nghiệp cách mạng XHCN rất mới mẻ, nhưng thực tiễn 21 năm (1954 - 1975) đã khẳng định phương hướng đưa miền Bắc tiến lên CNXH do Đảng ta đề ra là hoàn toàn đúng đắn phù hợp với lý luận và thực tiễn của chính sách kinh tế thời chiến.

Từ vĩ tuyến 17 trở vào miền Nam, đế quốc Mỹ từng bước thay chân thực dân Pháp nhằm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Trong hoàn cảnh đất nước tạm bị chia cắt làm hai miền, Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành đồng thời hai cuộc cách mạng: Cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Khi Mỹ đưa quân vào xâm lược ở miền Nam, tiến hành chiến tranh cục bộ đánh phá các căn cứ cách mạng ở miền Nam và mở rộng chiến tranh xâm lược ra miền Bắc (1964), Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân hai miền "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào", giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30-4-1975), đưa cả nước đi lên CNXH.

Hơn 20 năm (1954 – 1975) bằng trí tuệ, bản lĩnh, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo cả nước vừa xây dựng CNXH ở miền Bắc vừa lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; cùng với nhân dân cả nước anh dũng chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược và ngụy quân, ngụy quyền tay sai, các thế hệ đảng viên cùng nhân dân dù có nhiều hy sinh, mất mát, nhưng vẫn đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, như chính trong Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ dự đoán:

“Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.

Đó là một điều chắc chắn” [1].

Lãnh đạo nhân dân cả nước đấu tranh giành độc lập dân tộc thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc, Đảng đã viết thêm vào lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam những trang sử bằng vàng chói lọi. Kỷ niệm 30 ngày thành lập Đảng và Đại hội III của Đảng (1960) Bác Hồ đã khẳng định: "Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!” [2].

Cách mạng Tháng Tám thành công và thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã thể hiện tầm vóc vĩ đại của Đảng trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc. Đảng ta đã làm rạng danh truyền thống anh dũng bất khất của dân tộc Việt Nam. Như Di chúc của Bác Hồ: “Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ”. 

Sau đại thắng mùa xuân 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, Đảng lãnh đạo cả nước vừa tiến lên xây dựng CNXH hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa đấu tranh bảo vệ biên giới tây Nam và biên giới phía Bắc với muôn vàn gian lao, khó khăn, mất mát. Nhưng vẫn vượt qua tất cả để đại nghĩa thắng hung tàn, buộc kẻ thù phải để biên cương bình yên, vì Đảng và nhân dân Việt Nam vốn dĩ yêu chuộng hòa bình và sự tiến bộ của nhân loại.

Trải qua 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình. Với thắng lợi vĩ đại của các cuộc cách mạng: Tháng Tám năm 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại lãnh đạo, dân tộc Việt Nam trở thành một trong những dân tộc đầu tiên làm cách mạng giải phóng dân tộc thành công ở một nước thuộc địa và lệ thuộc; một trong những dân tộc đầu tiên đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ-La tinh.

Sau thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975, đất nước Việt Nam thống nhất, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng XHCN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm 80 của thế kỷ XX tình hình đất nước gặp nhiều khó khăn về kinh tế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn, Đảng ta đã chủ động khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (Đại hội VI/12-1986).

Những thành tựu to lớn hơn 30 năm đổi mới trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, quan hệ quốc tế... đã khẳng định tính đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, bị bao vây cấm vận kinh tế, lại phải chịu nhiều tổn thất do thiên tai khắc nghiệt gây ra, Việt Nam đã nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động không ngừng được cải thiện; chính trị ổn định; lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng được củng cố; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Những kinh nghiệm lớn của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua là những kinh nghiệm thắng lợi của sự vận dụng một cách sáng tạo những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta bao giờ cũng lấy thực tiễn cụ thể sinh động với tất cả những đặc điểm lịch sử, xã hội, kinh tế và truyền thống dân tộc được hung đúc hằng nghìn năm để làm điểm xuất phát trong việc vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, những quy luật phổ biến và kinh nghiệm của quốc tế về cách mạng dân tộc chính nghĩa và xây dựng CNXH. Đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng đề ra mang tính độc lập và sáng tạo đã tạo nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam trở thành một trong những nước đầu tiên tiến hành đổi mới thắng lợi theo định hướng XHCN. Nhân tộc Việt Nam có quyền tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam - người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Từ thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta có thể khẳng định một cách có cơ sở rằng, được trang bị bằng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ, tin và đi theo, Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam không chỉ thắng lợi trong đấu tranh giành và giữ chính quyền trong chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh giữ nước, mà cả trong xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng đất nước theo mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".

Trong suốt 90 năm lãnh đạo từ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng đến chỉ tổ chức chỉ đạo thực hiện các kế hoạch hoạt động trong thực tiễn hầu hết đều phù hợp với quy luật phát triển khách quan của lịch sử,  làm cho đất nước không ngừng chuyển biến tích cực trên mọi phương diện rất to lớn và sâu sắc, ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, duy nhất của Đảng, là bộ phận tích cực nhất của xã hội có tổ chức và giác ngộ nhất về tư tưởng và chính trị, là người nắm vững xu thế phát triển của thời đại, thấy rõ triển vọng và những mục tiêu của dân tộc Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua là sự nghiệp vĩ đại của toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta vô cùng tự hào về các thế hệ đảng viên đã nêu cao truyền thống anh hùng cách mạng đấu tranh anh dũng, đi tiên phong trong mọi phong trào hành động cách mạng.

90 năm thực hiện sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, quãng thời gian chưa dài nhưng những gì mà Đảng và dân tộc đã thực hiện được quả là phi thường. Nếu không phải là một đảng Mác xít-Lêninnít chân chính như Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc thì chưa hẳn đạt được nhiều kỳ tích đến như vậy.

Hơn 30 năm đổi mới (1986 – 2020), Đảng lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; đất nước ta đang chuyển mình, có những bước phát triển đột phá kỳ diệu trên tất cả các lĩnh vực thật đáng tự hào. Như Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" [3].

Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên CNXH của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử nhân loại./.

                                                                          TS Trần Quốc Nông

                                                                                  Hiệu trưởng

                                                                       TCT Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu

 

Chú thích

 [1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.15, tr.618.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, t.12, tr.400, 401,102.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H.2016, tr.65.

Số lượt xem: 62

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654