Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Cán bộ, đảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng thực hiện trách nhiệm nêu gương

Tin tổng hợp
Thứ ba, 12/05/2020, 07:52
Màu chữ Cỡ chữ
Cán bộ, đảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng thực hiện trách nhiệm nêu gương

 Trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay, Đảng ta luôn đề cao vai trò “nêu gương” của cán bộ, đảng viên như là một trong số nhiều giải pháp quan trọng, nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ. Sinh thời Bác căn dặn “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước” [2]. Bác nói về sự nêu gương rất mộc mạc, đó là sự làm mực thước, là cái chuẩn cho người khác theo người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo.

Năm 2011 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, trong đó quy định rất chi tiết, cụ thể 19 điều cấm đảng viên không được làm. Ngày 7-6-2012 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trong đó quy định rất rõ, rất cụ thể 7 nội dung cần nêu gương. Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương ban hành một quy định, trong đó đề cập cụ thể trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng. Điều này thể hiện ý chí, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trên tinh thần đó, tập thể cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Trường Chính trị Châu Văn Đặng cần thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

Thứ nhất, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo phải nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đồng chí Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Bí thư Chi bộ, các đồng chí là Trưởng các khoa, phòng cho đến từng đồng chí đảng viên của Trường Chính trị Châu Văn Đặng phải xác định trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu gương trên tất cả các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, thực hiện tự phê bình và phê bình, mối quan hệ với nhân dân, với học viên, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và giữ gìn đoàn kết nội bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ hai, Cán bộ, đảng viên chủ động học tập lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Việc nâng cao hiệu quả, chất lượng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Trường Chính trị Châu Văn Đặng ban hành kế hoạch hàng năm và phân công cho từng chi bộ các chủ đề sinh hoạt hàng tháng, đây là công việc thường xuyên và thực hiện rất nghiêm túc. Qua đó từng cán bộ, đảng viên người lao động của Trường Chính trị Châu Văn Đặng rèn luyện và giữ vững bản lĩnh chính trị, sự kiên định lý tưởng cách mạng, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên hết, luôn nói và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ ba, việc nêu gương của cán bộ chủ chốt đã thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với quần chúng nhân dân nơi cư trú; với học viên; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ đã được phát huy và thể hiện rõ trong công tác, trong đời sống hàng ngày. Trong đó, nêu gương về trách nhiệm trong công tác: từng đồng chí đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc thể hiện thông qua việc nghiên cứu tài liệu, đi nghiên cứu thực tế vận dụng thực tiễn vào trong soạn giáo án, trong từng bài giảng, phù hợp với từng đối tượng học viên làm cho bài giảng “mềm hơn”, không khô cứng, học viên dễ tiếp thu; nêu gương được từng đồng chí thể hiện qua việc tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, những phương pháp tích cực vào trong giảng dạy, trong công tác tại đơn vị mình.

Thứ tư, mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, phải tự nhận thức, có kế hoạch cụ thể để thực hiện trách nhiệm nêu gương về ý thức trách nhiệm, tính tự giác đi đầu, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không trông chờ, ỷ lại, không lẩn tránh, thoái thác trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nêu gương về giữ gìn đạo đức, lối sống một cách thiết thực trong thực tiễn.

Có thể thấy một trong những nguyên nhân chính làm giảm sút niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng lại xuất phát chủ yếu từ sự thiếu gương mẫu trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ đảng viên. Bởi vậy, để tạo chuyển biến thực sự trong xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức, làm cho Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh, cần phải tiếp tục coi trọng và phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng noi theo.

 

                                            ThS. Đặng Thành Lượng – Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật

 

 

[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập. Tập 1. H. NXB Chính trị quốc gia, 2002, tr 263

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập. Tập 5.H.NXB Chính trị quốc gia, 2002, tr 552

Số lượt xem: 81

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654