Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null 20 NĂM (1997 – 2017), CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG, TỈNH BẠC LIÊU

Tin hoạt động
Thứ hai, 05/12/2016, 18:00
Màu chữ Cỡ chữ
20 NĂM (1997 – 2017), CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG, TỈNH BẠC LIÊU

                                                                                                          

                                                                                                                                                             ThS Võ Văn Lực
                                                                                                                                                             Phó Hiệu trưởng
Đội ngũ cán bộ có vai trò rất quan trọng, mang tính quyết định sự thành công trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” [1], “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” [1]. Muốn có cán bộ tốt phải đào tạo, rèn luyện và “huấn luyện cán bộ là cái gốc của Đảng” [1]. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, xem đây là hoạt động cơ bản, thường xuyên để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng.
           Trường Chính trị tỉnh Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh. Qua 20 tái lập tỉnh Bạc Liêu (1997-2017), việc tổng kết đề ra những phương hướng cơ bản nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm tốt công tác cán bộ, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh Bạc Liêu.
Sau 20 năm tái lập tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự hướng dẫn, chỉ đạo nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự quan tâm, phối hợp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cấp huyện, Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên của Trường thực hiện khá tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả quan trọng.  
Công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường nhằm củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, kỹ năng hoạt động thực tiễn; cập nhật kiến thức mới, trang bị những tri thức cơ bản có hệ thống về lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể, xây dựng Đảng; rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.
 Công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai nghiêm túc theo đúng quy trình và các quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trường xác định tương đối phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện; có sự điều chỉnh, định hướng phương pháp giảng dạy đối với từng đối tượng học viên cho phù hợp.
Bên cạnh những kết quả, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường gần 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017), cũng bộc lộ những hạn chế cần phải khắc phục như: nội dung chương trình một số môn học chưa cập nhật thường xuyên; các quy chế Học viện ban hành hay thay đổi. Công tác quản lý đôi lúc chưa chặt chẽ; một số giảng viên còn hạn chế về nghiệp vụ sư phạm, thiếu kinh nghiệm thực tiễn; chậm đổi mới phương pháp giảng dạy. Một số học viên các lớp chưa đảm bảo tiêu chuẩn đầu vào, chưa có động cơ học tập đúng đắn...
- Nguyên nhân những thành tựu: được sự hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp kịp thời của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về nội dung chương trình, giáo trình, các quy chế. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện với Trường và các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường; phối hợp đồng bộ, có hiệu quả giữa các khoa, phòng trong quản lý, nghiên cứu, giảng dạy. Đội ngũ giảng viên không ngừng trưởng thành, thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, thực tiễn và rèn luyên đạo đức cách mạng. Đa số học viên phát huy tinh thần tự học tập, rèn luyện.
- Nguyên nhân những hạn chế: cơ chế lãnh đạo, quản lý, giám sát đối với Trường từ Trung ương đến tỉnh, đôi lúc chưa thống nhất, chặt chẽ, thậm chí bất cập như: về nội dung chương trình đào tạo trùng lắp; chế độ chính sách chưa phù hợp đối với công chức, người lao động làm việc tại Trường không phải là giảng viên.
 Một số tổ chức cơ sở đảng chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, quản lý hành chính; công tác quy hoạch đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ chưa hợp lý; học viên có tuổi đời chênh lệch nhau, trình độ chuyên môn không đều. Công tác quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu đôi lúc chưa chặt chẽ; phân công chưa hợp lý.
Một số cán bộ, giảng viên chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phương tiện phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy chưa được đầu tư đúng mức, thiếu đồng bộ. Một bộ phận học viên năng lực tiếp thu hạn chế; chưa chủ động tự học, tự nghiên cứu.
Những kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
 - Nội dung, chương trình phải sát vào sự chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các văn bản mới của Đảng và Nhà nước. Dung lượng kiến thức trong mỗi bài giảng phải phù hợp với từng đối tượng người học. Sự quan tâm của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh; phối hợp của các sở, ban, ngành trong tỉnh đối với Trường luôn ảnh hưởng tích cực đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 
- Kiện toàn bộ máy tổ chức; Ban Giám hiệu phải luôn luôn là trung tâm đoàn kết; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ, viên chức các khoa, phòng; chú trọng đào tạo, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, viên chức. Thực hiện nghiêm kế hoạch mở lớp hàng năm đước Tỉnh uỷ phê duyệt và Trường xây dựng kế hoạch mở lớp theo yêu cầu của các ngành, đơn vị theo hướng đa dạng hoá các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; liên hệ chặt chẽ với các học viện, trường đại học trong nước.
- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức, tạo sự yên tâm, tâm huyết để cống hiến cho sự nghiệp. Chế độ đãi ngộ, khen thưởng công bằng, rõ ràng; xây dựng nền nếp, chân thành trên tinh thần xây dựng, tôn trọng tình đồng chí, đồng nghiệp; chú ý coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.
- Tăng cường công tác quản lý lớp học, theo các nội quy, quy chế; phân công giảng viên chủ nhiệm lớp có kinh nghiệm, thường xuyên theo dõi tình hình lớp học; kịp thời uốn nắn, động viên, khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện của học viên.
Mục tiêu, phương hướng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Nhận thức rõ mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, tác động đến toàn bộ hoạt động trong hệ thống chính trị của tỉnh; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ: “Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có khả năng tập hợp quần chúng, tổ chức và chỉ đạo, tổng kết thực tiễn; ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; gương mẫu về đạo đức, lối sống, có tác phong dân chủ, khoa học, đoàn kết; có kiến thức về khoa học lãnh đạo và quản lý” [3].
  Trường luôn bám sát quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội dung, chương trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; vận dụng sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế ở tỉnh; xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp; đảm bảo trang bị kiến thức đồng bộ cơ bản về lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng thực hành, xử lý tình huống, nghiệp vụ công tác lãnh đạo, quản lý…
Chương trình chú trọng giúp cho người học phát huy tính chủ động, sáng tạo, gắn đào tạo với tự đào tạo, giúp học viên vận dụng lý thuyết có hiệu quả trong hoạt động thực tiễn; kết hợp giữa nhân tố chủ quan - khách quan, lý luận - thực tiễn. Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn ở các cơ quan đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải đáp ứng được yêu cầu, hiệu quả, thiết thực.
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện làm tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quy hoạch cán bộ phải dự kiến được đối tượng, số lượng; phân loại cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn. Quá trình sau đào tạo, bồi dưỡng phải coi trọng gắn lý luận gắn với thực tiễn; gắn với bố trí sử dụng đúng với chức năng, sở trường, chức trách và nhiệm vụ của người học; chú trọng công tác thi đua - khen thưởng, định lượng hơn định tính; tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát hiện những vấn đề có tính quy luật liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Tóm lại: đất nước ta đang tiếp tục thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhìn lại thực lực còn nhiều vấn đề phải quan tâm, trăn trở, nhất là chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nguồn nhân lực nói chung. Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược cán bộ trước mắt và lâu dài. Cùng với cả nước, thực tế đó đã và đang đặt ra cho tỉnh Bạc Liêu, yêu cầu phải tập trung cao hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng.
Qua 20 năm (1997 – 2017), công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong công tác cán bộ của tỉnh. Trường đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm, là cơ sở hoạch định việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong những năm tiếp theo. Trường sẽ phát huy hơn nữa kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế; nâng cao tinh thần đoàn kết nhất trí trong nội bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; không ngừng phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của tập thể Ban Giám hiệu và đội ngũ cán bộ, viên chức, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường luôn luôn vận dụng sáng tạo những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành hữu quan.
Đề xuất, kiến nghị
- Trung ương cần xây dựng hệ thống chế độ, chính sách riêng thống nhất cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước như: lương, chế độ phụ cấp giảng viên, giờ chuẩn, công chức hành chính làm việc ở Trường không phải là giảng viên.
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với tất cả hoạt động của Trường; ghi nhận những đóng góp quan trọng của Trường; tạo điều kiện thuận lợi chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, viên chức. Đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, giảng dạy. Chỉ đạo chặt chẽ, rõ ràng theo chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định 184 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tránh chồng chéo trong chức năng đào tạo, bồi dưỡng giữa các trường trong tỉnh.
 
       1. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Tập 5, tr.269, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

 

                    2. Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (2005), tr.63, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XIII (2005 - 2010).
                    3. Đảng Cộng Sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trương ương khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Số lượt xem: 72

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654