Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null “Tháng thanh niên” đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin tổng hợp
Thứ hai, 13/03/2017, 10:28
Màu chữ Cỡ chữ
“Tháng thanh niên” đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


                                         Thanh niên tình nguyện

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Thanh niên Việt Nam (có độ tuổi từ đủ 16 đến 30, theo Luật Thanh niên) là nhóm nhân khẩu xã hội đặc thù, có trong tất cả các tầng lớp, giai cấp, dân tộc; các lĩnh vực đời sống xã hội; có những đặc điểm về tâm lý, sinh lý khác biệt; có vai trò quan trọng đối với đất nước. Thanh niên có mối quan hệ gắn bó mật thiết với mọi tầng lớp, giai cấp khác trong xã hội, có ở tất cả các địa phương, các ngành kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng – an ninh… Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Trước khi Đảng ra đời, tháng 6-1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, là tổ chức đặt nền móng đầu tiên trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng. Người biểu lộ niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ, là lớp người “xung phong” trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội” 1 và “trong mọi công việc, thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu “Đâu cần, thanh niên có; Việc gì khó, thanh niên làm"2. Người động viên, khích lệ: "Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gian khổ nhất, nơi nào người khác làm ít kết quả, thanh niên xung phong đều làm cho tốt"3.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đánh giá đúng đắn vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng xác định thanh niên là người chủ hiện tại và tương lai của đất nước, là đội quân xung kích cách mạng trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH. Đảng khẳng định: "Chú trọng cải thiện điều kiện sống lao động và học tập của thanh niên, thiếu niên, giáo dục và bảo vệ trẻ em"4; “Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc"5.

Nghị quyết Trung ương 4, khoá VII nêu rõ: "Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên"6. Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”7.

Xác định thanh niên giữ ví trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Đảng đặt niềm tin sâu sắc vào thanh niên, phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trước sự quan tâm, chăm lo và kỳ vọng lớn lao của Đảng và Nhà nước, hơn bao giờ hết, mỗi thanh niên cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, luôn luôn là lực lượng xung kích thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Tháng 3 là Tháng thanh niên*, học tập, rèn luyện theo gương Bác vừa có đạo đức vừa có tri thức, sức khoẻ, tư duy phân tích, tư duy logic đột phá chiến lược và hành động sáng tạo; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng; sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập và lao động, công tác, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, của Đảng. Phát huy truyền thống, thanh niên luôn luôn giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng, có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế.

Trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, sự bùng nổ thông tin và những phát triển nhảy vọt của khoa học – công nghệ là cơ hội lớn cho thanh niên học tập, tiếp cận văn minh nhân loại, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề. Theo Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFA), Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng (trên 60% dân số dưới 25 tuổi). Đây là một nguồn nhân lực lớn, dồi dào là vận hội cho mỗi cá nhân thanh niên và sự phát triển của đất nước. Do đó, Đảng, Nhà nước và mọi gia đình đã và đang đầu tư thích đáng cho giáo dục – đào tạo, y tế, việc làm... khơi dậy lực lượng thanh niên thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; tránh tình trạng thất nghiệp ở mức cao sẽ là gánh nặng cho sự phát triển quốc gia.

Một bộ phận thanh niên đừng vì lợi ích trước mắt, nhất thời chạy theo hưởng thụ vật chất đơn thuần, lối sống thực dụng dễ dẫn đến tiêu cực, tệ nạn xã hội, bị lợi dụng kích động, lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Thanh niên xác định mang trên vai trọng trách lịch sử to lớn là bảo vệ thành quả các mạng của các thế hệ đi trước, phải là lực lượng lao động có trí tuệ và có tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần cường tráng. Thanh niên phải tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng. Trong điều kiện hội nhập quốc tế có nhiều yếu tố hàng ngày, hàng giờ tác động đến tư tưởng, tình cảm, lối sống, nhu cầu vật chất và tinh thần của mỗi thanh niên. Do đó, đòi hỏi thanh niên phải rèn luyện để có lập trường tư tưởng vững vàng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng CNXH; tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống lại âm mưu "Diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và những tiêu cực khác...

Thanh niên tích cực học tập và tự học để nâng cao trình độ văn hóa, am hiểu pháp luật, trau dồi chuyên môn, khoa học, kỹ thuật và tay nghề; rèn luyện kỹ năng hoạt động thực tiễn, kỹ năng lao động độc lập và tập thể để thích ứng với thị trường lao động trong nước và quốc tế; tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập với phương châm: người thanh niên nào cũng phải học, ở đâu, làm gì, thời gian nào cũng phải học, phải suy nghĩ, rèn luyện khối óc làm giàu trí tuệ bản thân, luôn luôn đặt mọi vấn đề bằng những câu hỏi tại sao? Vì sao? Nếu A, B, hoặc C thì sẽ như thế nào?….

Tháng 3 là “Tháng thanh niên”. học tập và làm theo Bác, các cán bộ, đảng viên chú ý định hướng, khuyến khích các thanh niên con em chúng ta rèn luyện luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử trong điều kiện lứa tuổi thanh niên có tâm lý muốn tự khẳng định mình, nhưng các em chưa định hình được nhiều vấn đề. Phát động “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội”, thanh niên luôn cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, từ những hành động bắt đầu từ trái tim; hãy thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, ngọn lửa khát khao cống hiến và hành động của tuổi trẻ, góp thêm những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích của thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng./.                        

                                                         ThS Huỳnh Thanh Tân

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.10, tr 488.

2,3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.10, tr 489, 620.

4,5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, t.52, tr. 538.

6. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.41-42.

7. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 79-80, 80.

* “Tháng thanh niên” tập trung vào bốn nội dung chính:
1. Tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên thanh niên.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, động viên thanh niên tham gia phát triển kinh tê - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

3. Củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, phát triển “Lớp đoàn viên Tháng thanh niên”, “Đoàn viên lớp Đại hội Đoàn IX”, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

4. Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các ngành phát huy vai trò của các lực lượng xã hội chăm lo cho thanh thiếu niên.

 

Số lượt xem: 50

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654