Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 01/2023 Khoa Lý luận cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại xã Vĩnh Trạch Đông Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn mức 1 Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ bảy ngày 13 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ sáu Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ năm Bản yêu sách tám điểm gửi Hội nghị Quốc tế hòa bình Versailes. Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc ra đời.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin tổng hợp
Thứ sáu, 05/11/2021, 07:17
Màu chữ Cỡ chữ
Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo, phổ quát trong đời sống tinh thần của xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải gắn liền với đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận những giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội… mà các thế lực thù địch sử dụng xuyên tạc, chống phá thành quả cách mạng nước ta.

Thực tiễn đất nước ta hơn 90 năm qua, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối chính trị của Đảng. Đảng ta luôn coi trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực cơ hội, phản động. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng Internet, các trang mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện nhiều âm mưu nguy hiểm, thâm độc với những chiêu thức, thủ đoạn mới, tinh vi, quyết liệt, xảo quyệt hơn nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước. Chúng giở đủ mọi thủ đoạn chống phá, phát tán nhiều loại ấn phẩm, tài liệu không chính xác, không chính thống, không đúng để bóp méo sự thật, xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng, phủ nhận sạch trơn những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được. Chúng triệt để lợi dụng những điểm “nóng” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm xuyên tạc tình hình phát triển của đất nước, hướng, lái những tư tưởng và hành động sai trái, chống đối, bạo lực và bạo động trong quần chúng nhân dân và xã hội, từ đó lôi kéo, tập hợp những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong – ngoài nước, can dự vào công việc nội bộ của Việt Nam. Chúng tận dụng tối đa mạng Internet, các trang mạng xã hội, các kênh truyền thông không chính thống để tuyên truyền chống phá, tung thông tin sai sự thật dưới dạng “thật như giả”, “giả như thật”, đúng – sai lẫn lộn, làm cho người đọc, người nghe mất phương hướng, không phân biệt được chính – tà. Lợi dụng vấn đề chủ quyền biển, đảo để tung tin thất thiệt làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước và quân đội ta. Không chỉ vậy, các thế lực thù địch còn ráo riết tuyên truyền nhằm xuyên tạc, bóp méo sự thật, đẩy mạnh các hoạt động chống phá các nội dung trước thềm Đại hội XIII và công tác nhân sự của Đảng. Chúng dựng lên các video, phóng sự có giao diện giống như của Đài Truyền hình Việt Nam và một số báo, đài chính thống để đưa tin, mục đích là giật tít, “câu view” nhằm đánh vào nhận thức, tâm lý đám đông theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Thậm chí, gần đây, các thế lực thù địch còn lợi dụng chủ trương, biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 của Đảng, Nhà nước ta dù rất thành công nhưng các đối tượng vẫn cố tình xuyên tạc, bôi nhọ, đưa ra những luận điệu tuyên truyền chống phá nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống dịch… Điều đó cho thấy, mức độ, tính chất nguy hiểm của những cách thức, âm mưu, thủ đoạn chống phá này nằm ở chỗ, chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, gây hoang mang, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm hoài nghi, dao động niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội.

Để bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ nhiều định hướng, giải pháp cơ bản, nhất là phải đổi mới công tác tuyên truyền. Việc đổi mới công tác tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, trong bất kỳ hoàn cảnh và tình huống nào cũng phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đây là nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng. Do đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần nâng cao nhận thức, tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, vai trò cũng như tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đây là nhiệm vụ chính trị cấp bách, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về đường lối đổi mới của Đảng, về nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.    

Hai là, đa dạng hóa các nội dung và biện pháp tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nhiều cấp độ, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực và mỗi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hướng mạnh về cơ sở và chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống, định hướng hệ giá trị, bồi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ một cách hiệu quả, thiết thực, lành mạnh và sâu rộng, có tính thuyết phục cao, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực phân biệt đúng - sai, khả năng chọn lọc, tiếp thu trước các thông tin xấu, độc. Cùng với việc nhận diện rõ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, cần kết hợp đấu tranh trực diện và gián tiếp để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội. Tổ chức chiến dịch truyền thông thống nhất, đa dạng, rộng rãi, có sự phối hợp đồng bộ của nhiều lực lượng, giữa các cơ quan, ban ngành chức năng trong đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận tư tưởng, truyền thông và mạng xã hội để tăng tính hiệu quả và sức lan tỏa.

Ba là, chủ động xây dựng mới các trang mạng, định hướng công tác báo chí, truyền thông có nội dung đấu tranh của ta bám sát thực tiễn, tuyên truyền sâu rộng, trung thực, khách quan, thu hút nhiều độc giả quan tâm với lập luận sắc bén, thuyết phục về các thành tựu phát triển của đất nước, về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như những định hướng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, từ đó góp phần định hướng nhận thức, thái độ và thống nhất hành vi trong việc giải quyết các vấn đề nảy sinh trong xã hội. Đồng thời, tăng cường việc định hướng những thông tin tích cực đối với cộng đồng trên các trang mạng xã hội như báo điện tử, Fanpage, Facebook, Zalo… nhằm tạo ra các diễn đàn, các câu lạc bộ trao đổi thông tin lành mạnh để tăng cường phổ biến những thông tin tích cực phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là giới trẻ để quy tụ, dẫn dắt, xây dựng mạng lưới cộng đồng, hạn chế sự lối kéo bởi các thế lực thù địch, sai trái. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời, giải quyết tận gốc nguồn phát tán những thông tin, tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch trên các trang mạng độc hại.

          Bốn là, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua việc tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích, động viên cá nhân và tập thể tích cực tham gia các cuộc thi viết chính luận khoa học nhằm kịp thời đấu tranh, phản bác lại những luận điểm bóp méo, vu cáo, xuyên tạc của kẻ thù, uốn nắn những tư tưởng lệch lạc nảy sinh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và nhất là thế hệ trẻ Việt Nam. Các bài viết chính luận phải luôn bám chắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lý luận phải thật sắc bén, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người và phải thể hiện được tính chiến đấu, tính hiệu quả, tính thuyết phục cao của các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Năm là, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên truyền có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, trí tuệ, khả năng truyền đạt tốt, có ngôn ngữ nói và viết phát triển, có khả năng hoạt động nghệ thuật, năng lực giao tiếp, xử lý tài liệu… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, văn hóa, truyền thông; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ. Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thuận lợi để người tài chuyên tâm, nỗ lực đóng góp vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tóm lại, đổi mới công tác tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, nhưng vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự chung tay chung sức của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và cả hệ thống chính trị. Đổi mới công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản: kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền. Đa dạng hóa các nội dung và biện pháp tuyên truyền. Thường xuyên xây dựng mới các trang mạng, định hướng công tác báo chí, truyền thông bám sát thực tiễn. Tổ chức các buổi trao đổi tọa đàm, khuyến khích cá nhân và tập thể tích cực tham gia các cuộc thi viết chính luận khoa học, xây dựng các câu lạc bộ trao đổi thông tin lành mạnh… qua đó tuyên truyền, giáo dục, định hướng, uốn nắn tư tưởng lệch lạc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, văn hóa, truyền thông. Phối hợp với các ban, ngành chức năng trong công tác tuyền truyền, từ đó nâng cao nhận thức bảo vệ, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận tư tưởng, truyền thông và mạng xã hội./.

Số lượt xem: 661

ThS. Bùi Thị Vân Anh - ThS. Phan Lê Hồng Xuân Nguyệt (Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng)

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654