Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hướng đến sự phát triển bền vững

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin tổng hợp
Thứ năm, 21/01/2021, 14:31
Màu chữ Cỡ chữ
Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hướng đến sự phát triển bền vững

Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tồn tại và phát triển của đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của dân tộc và nhân loại. Sự biến đổi một số thành phần môi trường sẽ tác động đáng kể tới các hệ sinh thái, gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Do đó bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại; là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường phải được coi trọng và có vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển bền vững của đất nước nói chung và của tỉnh Bạc Liêu nói riêng.

Thực tế những năm qua, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đang ngày càng diễn ra nhanh chóng, do việc gia tăng dân số, tốc độ phát triển đô thị, các cụm công nghiệp, khu công nghiệp chưa đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định; khai thác, sử dụng tài nguyên bừa bãi; việc xây dựng doanh nghiệp, công ty đặc biệt là các công ty chế biến thủy sản mang tính tự phát không theo quy hoạch ở nhiều nơi; chất thải từ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; nước thải, rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, chất thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ chưa được thu gom, xử lý đúng theo quy định,… đã gây ô nhiễm môi trường nước, không khí làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội bền vững của tỉnh.

Để đảm bảo sự phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

          Thứ nhất, thể chế hóa kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; chú trọng nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; tăng cường sự phối kết hợp trong hoạt động. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có liên quan, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường, hội thảo, tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện của thế giới và trong nước về bảo vệ môi trường. Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường được lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, 05 năm của các cơ quan, đơn vị.

          Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường cho toàn thể cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường, trách nhiệm xã hội của người dân, doanh nghiệp trong việc gìn giữ và bảo vệ tài nguyên và môi trường; xây dựng ý thức, làm cho mọi người nhận thức một cách tự giác về vị trí, vai trò, mối quan hệ mật thiết giữa tự nhiên - con người - xã hội. Thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải trong các khu dân cư, các dòng sông, kênh rạch, ao tù,... xây dựng môi trường sống xanh-sạch-đẹp. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường.

Thứ ba, thường xuyên phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào hoạt động sản xuất, canh tác, đặc biệt là công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư cải tạo, nâng cấp, thay mới áp dụng quy trình công nghệ sạch, công nghệ xử lý chất thải và các mô hình bảo vệ môi trường đã triển khai và phát huy hiệu quả.

Thứ tư, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có kiến thức tổng hợp về kinh tế, xã hội, tài nguyên và môi trường; bổ sung vào lực lượng lãnh đạo của ngành những cán bộ có chuyên môn sâu, có năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích kinh tế.

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn ngừa, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, canh tác. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng cảnh sát môi trường. Các ngành chức năng có liên quan và các huyện, thành phố phải quan tâm tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh kiểm soát sử dụng các loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

Thứ sáu, thực hiện tốt công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh. Cơ quan chức năng có kế hoạch triển khai thực hiện công tác quan trắc các chỉ tiêu về môi trường như: môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, chất thải rắn...để phục vụ công tác lập báo cáo diễn biến môi trường hàng năm của tỉnh và báo cáo hiện trạng môi trường định kỳ 5 năm theo luật định. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường, chỉ cho phép triển khai dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, Bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận. Theo dõi chương trình giám sát môi trường định kỳ hàng quý của các công ty, xí nghiệp trong tỉnh.

Thứ bảy, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường mang tính liên ngành, liên vùng, liên lãnh thổ, xuyên quốc gia. Huy động sự tham gia của các tổ chức, đơn vị nghiên cứu, phân tích kinh tế trong và ngoài nước trong thiết kế, xây dựng chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường.

          Thứ tám, tăng cường và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường, nhất là đầu tư xử lý chất thải; xử lý ô nhiễm và phục hồi môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái. Tăng chi ngân sách cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, tập trung giải quyết vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng kéo dài. Tăng cường vai trò điều phối, phân bổ nguồn lực đầu tư, chi ngân sách cho hoạt động bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Các nguồn thu từ thuế, phí bảo vệ môi trường phải được đầu tư trở lại cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Có cơ chế thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào vận hành thử nghiệm đối với các dự án đầu tư lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; thu hút mạnh đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài vào phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ bảo vệ môi trường trên nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”, “người hưởng lợi từ môi trường phải chi trả”.

          Thứ chín, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển khoa học công nghệ về bảo vệ môi trường. Tiếp tục quan tâm xây dựng các dự án ưu tiên về bảo vệ tài nguyên và môi trường nhằm kêu gọi hỗ trợ từ nguồn vốn ODA. Nghiên cứu, kiến nghị cơ chế cử cán bộ đại diện ngoại giao về môi trường tại các nước nhằm tăng cường cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường./.

Số lượt xem: 136

ThS.Vũ Thị Kim Oanh- Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654