SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
4
2
1
5
0
Tin tổng hợp Thứ Tư, 22/04/2020, 10:25

Giáo dục Lý luận Chính trị ở Trường Chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện đổi mới và phát triển hiện nay. Mục tiêu quan trọng nhất của công tác này là nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

          Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc biệt là dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay thì việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên càng có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Xuất phát từ thực tiễn đó, chúng ta cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên như sau:

          Một là, xác định mục tiêu cuối cùng của giáo dục lý luận chính trị phải hướng tới xây dựng người cán bộ với những chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng… Đảng phải nuôi dưỡng cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Người nói: huấn luyện cán bộ có nhiều nội dung: huấn luyện nghề nghiệp, huấn luyện lý luận, chính trị, huấn luyện văn hóa… trong đó huấn luyện lý luận, chính trị là căn bản của công tác tư tưởng.

Trong xã hội hiện tại đang tồn tại một nghịch lý giữa tăng trưởng kinh tế và sự suy thoái, xuống cấp về mặt đạo đức, phẩm chất của con người nói chung trong đó có lực lượng cán bộ, đảng viên nói riêng. Sự suy thoái, xuống cấp về mặt đạo đức được thể hiện thông qua lối sống hưởng thụ cá nhân và tình trạng thiếu trách nhiệm với xã hội điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tính và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng cho nên việc rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngủ cán bộ, đảng viên là một yêu cầu cấp bách và không thể thiếu đặc biệt là trong điều kiện đổi mới hiện nay.

Hai là, đổi mới nội dung giáo dục lý luận chính trị theo hướng hiện đại, thiết thực với yêu cầu hoạt động thực tiễn xã hội

Đại hội XII đảng ta đã đề ra nhiệm vụ: Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận. Cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng.

Nội dung giáo dục lý luận chính trị phải thiết thực, gắn với yêu cầu hoạt động thực tiễn của xã hội, phải gắn với sự vận động thực tiễn khách quan, khả năng nâng cao năng lực trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong việc xử lý các vấn đề thực tiễn một cách khoa học.

Trong giáo dục lý luận chính trị cần phải chú ý nguyên tắc gắn lý luận với thực tiễn. Để đạt được nguyên tắc này cần phải đổi mới cả về nội dung và phương pháp giáo dục. Nội dung đưa ra phải gắn với thực tiễn và lý luận giải quyết nội dung phải hướng tới giải quyết chính xác và thuyết phục thực tiễn ấy. Bên cạnh tính thiết thực, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong giáo dục lý luận chính trị cần có sự cập nhật những kiến thức mới, những kiến thức khoa học cho người học, những thành tựu mới của khoa học – kỹ thuật – công nghệ nói chung để người học nắm được sự vận động cụ thể của thực tiễn vận dụng kiến thức lý luận đã học một cách sát thực hơn.

            Ba là, đổi mới phương pháp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo hướng phát huy tối đa tính tự giác và sự sáng tạo của người học, kết hợp phương pháp giảng dạy tích cực và sử dụng phương tiện hiện đại hỗ trợ cho quá trình giảng dạy

            Đối tượng học lý luận chính trị đa số là những người có kinh nghiệm thực tiễn công tác nên việc lựa chọn phương pháp thích hợp là điều hết sức quan trọng nhằm góp phần làm cho học viên phải tự tìm tòi, chủ động tích lũy tri thức và kỹ năng nói cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của họ ở đơn vị công tác.

            Để đổi mới phương pháp giảng dạy đạt được hiệu quả, chúng ta phải nói đến vai trò vô cùng quan trọng của cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác giảng dạy. Trong đó quan trọng nhất là phương tiện giảng dạy hỗ trợ cho phương pháp giảng dạy tích cực được phát huy tác dụng như: hội trường, máy chiếu, bảng… bên cạnh đó cần mạnh dạng ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình giảng dạy để đảm bảo sự tương tác, trao đổi thông tin giữa giảng viên và học viên, giữa học viên và học viên đầy đủ, kịp thời và bảo đảm đáp ứng tốt cho hoạt động giảng dạy.

            Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị là yêu cầu vừa cấp bách, vừa thường xuyên của đảng. Thông qua công tác giáo dục lý luận chính trị, từng bước góp phần nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp cho đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ đảng viên ở cơ sở nhằm phục vụ cho sự nghiệp đổi mới và hội nhập của đất nước hiện nay.

                                                                     

                                                                     ThS Trần Kim Cương – Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở


Số lượt người xem: 117 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày