SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
9
8
4
1
3

 Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu Trưởng

TS. Trần Quốc Nông 

 ĐT: 0291.3824407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng

ThS. Võ Văn Lực

ĐT: 0291.3957804

 

 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng

  ThS. Dương Văn Thạnh

ĐT: 0291.3957803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tổ chức –Hành chính – Quản trị

 

Phòng Nghiên cứu KH-TT-TL

 

Khoa xây dựng Đảng

 

Khoa Dân vận

 

Khoa Lý luận Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Phòng Đào tạo

 

Khoa Nhà nước và pháp luật